Meny

Ja til en levende havbruksnæring i Norge

Uttalelse vedtatt av Senterpartiets landsstyre 25. oktober 2022:

Ja til en levende havbruksnæring i Norge

Senterpartiet er et parti som legger til rette for levende lokalsamfunn og aktivitet lands hele den lange kysten vår. Havbruk og tilknyttede næringer er viktige for å sikre denne aktiviteten også i fortsettelsen. Våre fjorder og havområder er det viktigste grunnlaget for havbruksnæringa, ei næring som har et stort vekstpotensial. Dette er fellesskapets eiendom og det er derfor rett og rimelig at næringen betaler en form for leie for sin bruk av disse arealene. Et skatteopplegg og tilbakebetaling til fellesskapet kan utformes på forskjellige måter, men noe av det viktigste i denne sammenheng er at den største delen av verdiskapningen tilfaller de lokalsamfunnene hvor næringen har sin virksomhet.

Ved økt skattlegging av havbruksnæringen er det avgjørende at beskatningen ivaretar mangfold, lokalt eierskap, og ikke minst sørger for langsiktig og forutsigbare rammevilkår som bidrar til økte investeringer og verdiskapning for næringen i hele landet. 

Landsstyre i Senterpartiet er opptatt av at endelig forslag til økt beskatning av havbruksnæringen utformes slik at det ivaretar mangfold og lokalt eierskap i hele landet. Beskatningen må derfor gjelde de store selskapene, mens de mellomstore og små i størst mulig grad skjermes. Mens de store selskapene i dag har et betydelig innslag av utenlandsk eierskap (Opp mot 50%), er de mellomstore og små i større grad lokalt eid og bidrar dermed til at mye av verdiskapningen blir igjen lokalt. At skatten utformes på denne måten, er av avgjørende betydning for å sikre livskraftige kystsamfunn i hele landet. 

En sentral del av forslaget er at lokalsamfunn som stiller naturressurser til disposisjon, skal sikres en andel av skatten. Når høringen er gjennomført må det endelige forslaget utformes slik at vertskommunene sitter igjen med mer enn i dag, og at kommunesektoren får minst halvparten av inntektene. I tillegg må ordningene utformes slik at det fremdeles vil være attraktivt å investere, både i havet og i fasiliteter på land.

Senterpartiets landsstyre er opptatt av å sikre et mangfold av eierskap i havbruksnæringa. Det samlede skatteopplegget for næringa må derfor sees i sammenheng. Verdifastsettelsen av oppdrettstillatelser som grunnlag for formuesbeskatning må derfor sikre at den totale skattebelastningen ikke rammer de lokalt eide selskapene, slik at mangfoldet av eierskap i havbruksnæringa ikke svekkes.

 

Landsstyret i Senterpartiet ber om at regjeringen

  • Sikre at verdifastsettelsen av oppdrettstillatelser som grunnlag for formuesbeskatning ikke rammer lokalt eide selskaper uforholdsmessig.
  • Utformer endelig forslag til økt beskatning av havbruksnæringen slik at mangfold, norsk eierskap, forutsigbare rammevilkår og verdiskapning ivaretas for næringa i hele landet.
  • Utformer endelig forslag til skattepakke slik at de små og mellomstore selskapene i stor grad skjermes 
  • Utformer endelig forslag slik at vertskommunene kommer bedre ut enn i dag og at minst halvparten av inntektene tilfaller kommunesektoren og lokalsamfunnene.
  • Utformer endelig forslag slik at det fremdeles blir lønnsomt å investere i industrianlegg i hav og på land.