Meny

Kommunene skal ha like muligheter til å yte tjenester til folk

Senterpartiet fikk i desember 2017 stortingsflertallets støtte til to klare vedtak som stopper regjeringens ønsker om å videreføre kommunereformen gjennom bruk av tvang og ved å strupe økonomien til små og mellomstore kommuner. For det første vedtok Stortinget at eventuelle kommunesammenslåinger i perioden 2017–2021 utelukkende skal bygge på frivillighet. For det andre ble det vedtatt at inntektssystemet for kommunene ikke skal brukes til å tvinge fram flere sammenslåinger, sier Senterpartiet i en uttalelse vedtatt av partiets landsstyremøte 6. april 2018.

Resolusjon vedtatt av Senterpartiets landsstyre 6. april 2018:

Kommunene skal ha like muligheter til å yte tjenester til folk

Senterpartiet fikk i desember 2017 stortingsflertallets støtte til to klare vedtak som stopper regjeringens ønsker om å videreføre kommunereformen gjennom bruk av tvang og ved å strupe økonomien til små og mellomstore kommuner. For det første vedtok Stortinget at eventuelle kommunesammenslåinger i perioden 2017–2021 utelukkende skal bygge på frivillighet. For det andre ble det vedtatt at inntektssystemet for kommunene ikke skal brukes til å tvinge fram flere sammenslåinger.

På tross av Stortingets vedtak har regjeringen i Jeløyerklæringen uttrykt at den vil fortsette å bruke inntektssystemet til å tvinge mindre kommuner sammen. Senterpartiet forutsetter at Stortinget setter en stopper for en slik politikk i arbeidet med Kommuneproposisjonen for 2019.

Ett element i regjeringens opplegg som vil svekke mindre kommuner, er forslaget til endret distriktsindeks som har vært på høring. 96 kommuner vil tape på omleggingen, mens bare 18 vil vinne. Omfanget av distriktsstøtten vil bli redusert med 300 millioner kroner.

Kommunesektoren har ansvaret for de viktigste velferdsoppgavene til innbyggerne. Det handler om skole, eldreomsorg, barnehage, kollektivtrafikk og lokale og regionale veier. For Senterpartiet er det avgjørende at kommunene og fylkeskommunene får inntektsmuligheter som sikrer likeverdige tjenester til folk uavhengig av hvor i landet de bor og uavhengig av om de bor i en stor eller liten kommune. Inntektssystemene for kommunene og fylkeskommunene må derfor baseres på objektive kriterier for utgiftsutjamning og på regionalpolitiske tilskudd som kompenserer for avstandsulemper og strukturutfordringer knyttet til kommunestørrelse og ulikt befolkningsgrunnlag.

Senterpartiet vil legge følgende til grunn for Stortingets behandling av inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner gjennom Kommuneproposisjonen for neste år:

1. Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner skal bygge på objektive kriterier for utgiftsbehov og på distriktspolitiske tilskudd som kompenserer for avstandsulemper og strukturutfordringer.

2. Inntektssystemet skal ikke brukes som grunnlag for endret kommunestruktur. Kriteriene «frivillige og ufrivillige små kommuner» skal ikke videreføres.

3. Regjeringens høringsforslag til endringer i distriktsindeksen for regionalpolitiske tilskudd avvises.

4. Regjeringen må få et klart pålegg om å nedsette et bredt sammensatt offentlig utvalg for å gjennomgå inntektssystemet for kommunene og fylkeskommunene. Mandatet skal legge til grunn at inntektsfordelingen skal gi likeverdig grunnlag for tjenester uavhengig av kommune- og fylkesstruktur og som kompenserer for avstandsulemper.