Meny

Norge trenger mer kraft og økt nasjonal kontroll med kraftressursene

Uttalelse vedtatt av Senterpartiets landsstyre 25. oktober 2022:

Norge trenger mer kraft og økt nasjonal kontroll med kraftressursene

 

Rimelig energi har vært et grunnleggende velferdsgode for norske husholdninger, og sentral og nødvendig konkurransefordel for viktige deler av verdiskapingen, industri og arbeidsplassene over hele Norge. For å sikre denne grunnleggende og avgjørende bærebjelken også i framtiden må det i større grad legges til rette for økt produksjon av fornybar energi og sikres nasjonal kontroll over kraftressursene. 

Norge er i dag et av verdens beste land å leve i. En avgjørende grunn til dette, er at vi som fellesskap har sikret nasjonal kontroll og eierskap til våre egne naturressurser. Tidlig på 1900-tallet kjøpte utenlandske kapitaleiere på kort tid opp mange norske fossefall. Heldigvis hadde Norge framsynte nasjonale strateger som så at vannkrafta ville ha en stor langsiktig verdi for Norge. Måten Norge sikret nasjonal kontroll over vannkrafta, var en viktig inspirasjon da Norge også sikret nasjonal kontroll over våre olje og gass ressurser. Måten vi har sikret at verdiskapningen fra utnyttelse av våre felles naturresurser har kommet fellesskapet til gode er en stolt del av vår historie.

Kraftkrisen har vist at det er behov for nye grep for å sikre nasjonal kontroll over dagens kraftressurser, slik at husholdninger og næringsliv i framtiden unngår den usikkerheten som høye strømpriser nå skaper. Krisen har også med all tydelighet vist at ny kraftproduksjon raskt må på plass. Et svært viktig grep for å få til dette var regjeringens vedtak om at Utbygging av havvind på ­feltene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II skal skje med kabel til fastlandet, og ikke med hybridkabel. På denne måten blir denne utbyggingen et viktig bidrag til å bedre den nasjonale kraftbalansen.

Senterpartiets landsstyre vil:

 • Raskt følge opp energikommisjon med tiltak som sikrer at Norge også i framtiden har et kraftoverskudd som sikrer rimelig kraft til husholdninger og industri
 • Sikre raskere utbyggingen av havvind, og at denne utbyggingen gjøres slik at den bidrar til reduserte strømpriser i Norge, ikke motsatt 
 • Sikre økt nasjonal kontroll med kraftflyten over utenlandskablene for å sikre nasjonal forsyningssikkerheten
 • Ikke godkjenne nye mellomlandsforbindelser til utlandet i denne stortingsperioden. 
 • foreta en gjennomgang av lovverket knyttet til småkraft med sikte på å sikre nasjonalt eierskap i sektoren.
 • Sikre at mer av verdiskapningen ved utbygging av vindkraft kommer vertskommunen til gode
 • Få fortgang på konsesjonsbehandlinga av småkraftverk.
 • Vurdere å forlenge konsesjonen for småkraftverk som ikke har økonomi til utbygging akkurat nå, men der konsesjonen går ut om kort tid
 • Vurdere mulighet for å gi rentefrie lån eller tilskudd til bygging av småkraftverk slik at vi får økt utbygging. 
 • Endre lovverk og skatteregler for å få fram et nytt fastprismarked der målet er betydelig lavere priser enn i dag.
 • Der det kan bli aktuelt med vindkraft på land skal kommunene ha vetorett og konsesjon ikke gis i strid med lokale ønsker og vedtak.