Meny
2017 Eldreomsorg. Fysisk aktivitet.

Rehabilitering er viktig for å sikre folk et verdig liv!

Uttalelse fra Senterpartiets landsstyremøte 15.-16. april 2024: 

Alle som trenger det, skal sikres tilbud om rehabilitering etter sykdom. God rehabilitering legger til rette for økt livskvalitet og bidrar til at pasienter raskere blir selvhjulpne, og evt. kommer tilbake i arbeid.

En stor del av rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten utføres i private og ideelle rehabiliteringsinstitusjoner, som har avtale med de regionale helseforetakene. Senterpartiet mener at et desentralisert tjenestetilbud innen spesialisert rehabilitering skal ivaretas i de regionale helseforetakenes, også gjennom kjøp av private og ideelle tjenestetilbud. Når innkjøp av tjenester gjøres gjennom anbudsprosesser, må det innrettes slik at desentraliserte tilbud ivaretas.

Senterpartiets landsstyre er bekymret for anbudsprosessene rundt anskaffelser av tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Flere steder går disse prosessene utover rehabiliteringssteder, kommuner og pasienter. Ved å redusere behandlinger og ta ned kapasitet, overføres ansvar og kostnader til kommunene.

Kommunene har de siste årene fått mer ansvar for rehabilitering og opptrening. Når kapasiteten i spesialisthelsetjenestens rehabilitering svekkes, blir oppgavene skjøvet over på kommunene uten at ressurser, kompetanse og midler følger med.

Riksrevisjonens rapport fra februar 2024, Riksrevisjonens undersøkelse av rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene, viser at mange pasienter ikke får de rehabiliteringstjenestene de har behov for, samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjenesten ikke fungerer til det beste for pasientene, svakhet i rehabiliteringstjenestene får dette store konsekvenser for pasientens helse, arbeidsevne, familie og fritid og at styringen av rehabiliteringstjenestene er mangelfull på alle nivåer.

Senterpartiet mener at:

  • dagens anbudsprosesser må erstattes med langsiktige avtaler.
  • ved innkjøp av tjenester gjennom anbudsprosesser, må de innrettes slik at desentraliserte tilbud ivaretas. Ideelle aktører skal prioriteres over kommersielle.
  • innkjøp av rehabiliteringstjenester ikke kan reduseres og at kapasiteten innen spesialisert rehabilitering må økes.
  • opsjon på eksisterende avtaler må fullføres i sin helhet.
  • Kostnader og ansvar ikke må overføres til kommunene