Meny
Illustrasjonsfoto - Psykisk helse

Senterpartiet vil ha et krafttak for å forebygge ungdomskriminalitet og utenforskap

Uttalelse fra Senterpartiets landsstyremøte 15.-16. april 2024: 

Barn og ungdom er vår største og viktigste ressurs i samfunnet. Senterpartiet vil ha et krafttak for å forebygge ungdomskriminalitet og utenforskap. Kriminelle gjenger og organiserte nettverk som utnytter sårbare barn og unge, skal ikke få fotfeste i Norge. Vi må hindre at ungdom og unge voksne faller utenfor. Dårlige levekår og fattigdom øker risikoen for involvering i kriminalitet og/eller utenforskap. Forsterket tidlig innsats og forebygging må være en hovedstrategi i politiet, sammen med aktører som kommune, skole, helsevesen, barnevern og lag og foreninger.

Utenforskap og ungdomskriminalitet er et økende problem i hele landet. Senterpartiet mener at det viktigste for å snu utviklingen, er å satse mer på forebyggende arbeid i kommunene. Da trengs trygge nærmiljø, bedre levekår og styrket familieøkonomi. Gode barnehager og skoler, tilgjengelig helsestasjon, trygge fritidstilbud, å fullføre utdanning og tilbud om jobb til unge vil være viktig for å minske de sosioøkonomiske forskjellene. Her må det arbeides målrettet med oppsøkende sosialt arbeid, i tett samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Det må sikres god kommuneøkonomi, så kommuner kan styrke sitt forebyggende arbeid.

Politiet peker på at svenske kriminelle nettverk forsøker å utvide sin virksomhet til Norge. Unge mellom 15-18 år og barn under 15 år rekrutteres til kriminalitet. Senterpartiet mener kampen mot organisert kriminalitet må prioriteres, for å knuse nettverk som utnytter sårbare barn og unge. Beslagene av kokain har aldri vært større. Hjelpen for å komme seg ut av kriminelle nettverk må intensiveres gjennom flere EXIT-program, oppsøkende forebyggende politi og tolletaten må styrkes.

For å beskytte ungdom mot å begå framtidig kriminalitet, motvirke rekrutering til kriminelle nettverk og bryte opp uheldige miljøer, la regjeringa fram forslag om utvida virkeområdet for oppholdsforbud for ungdom mellom 15 og 18 år. Politiet kan med det forby personer opphold på steder om det øker faren for at personen begår en straffbar handling. Senterpartiet mener dette er et viktig virkemiddel for å forebygge organisert kriminalitet i utsatte områder.

De som utøver vold, tas nå for flere lovbrudd. Knappe to prosent av gjerningspersonene under 18 år står for 18 prosent av alle kriminelle forhold. Det er behov for strengere og andre type straffereaksjoner og et bredere tilbud i ungdomsfengslene, for å kunne slå ned på alvorlig og gjentatt ungdomskriminalitet. Derfor har Senterpartiet i regjering strammet inn ungdomsstraffen og etablert flere plasser i kriminalomsorgens ungdomsenheter.

Senterpartiet mener det trengs et nytt tilbud for barn under 15 år som begår gjentatt kriminalitet og som er under den kriminelle lavalder. Senterpartiet vil etablere Trygghetshus for ungdom som et nytt tilbud, der ulike aktører rundt barnet skal samarbeide om et spesialtilpasset omsorgs- og oppfølgingstilbud. Institusjons- og botilbud i barnevernet må være tilgjengelig for barn i hele landet. Trygghetshuset må kunne etableres i barnets hjemregion, dersom det er til barnets beste.

Senterpartiet vil videreføre prinsippet om at barnevernet skal ha som formål å hjelpe og beskytte barn, og ikke være en straff eller ha samfunnsvern som formål. Samtidig trenger barnevernet sterkere mulighet enn i dag til å hindre barn i å skade seg selv eller delta i kriminell virksomhet. Derfor må det absolutte forbudet mot å kontrollere digital kommunikasjon, f.eks. på sosiale medier, oppheves. Barnevernet bør ha mulighet til å gjøre nødvendige undersøkelser ved begrunnet mistanke om alvorlige forhold.

Senterpartiet mener vi må stoppe normaliseringen av narkotika. Narkotika og ungdomskriminalitet henger ofte tett sammen. Ungdata-undersøkelsen i Oslo viser at åtte prosent av elevene på videregående skole rapporterer om at de har prøvd kokain. Tallet er nesten tre ganger så høyt som i 2018, da tre prosent rapporterte om det samme. 

Senterpartiet vil ha en rusreform som sørger for behandling til de som trenger helsehjelp, men som slår ned på innførsel og bruk av narkotika. Narkotika er forbudt i Norge, og skal fortsette å være det. Regjeringen Solbergs forslag til en rusreform gikk for langt i å avkriminalisere narkotika, og fikk ikke flertall i Stortinget. I kjølvannet ser det likevel ut til å ha skjedd en normalisering av narkotikabruk. Denne utviklingen må stoppes og snus. Politiet må ha virkemidler til å forebygge narkotikabruk hos ungdom, og oppdage bruk og salg i tidlig alder.

Senterpartiet vil:

 • etablere Trygghetshus for barn under 15 år som begår gjentatte kriminelle handlinger.
 • sikre at politiet kan avdekke og følge opp narkotikabruk blant ungdom.
 • prioritere forebyggende arbeidet med vekt på levekår, sosial utjevning, trygge nærmiljø og tidlig innsats rettet mot barnefamilier.
 • sikre tettere samarbeid mellom helsestasjon, barnehage/skole og hjemmet for å bedre ruste foreldre i foreldrerollen.
 • åpne for soning av straff med fotlenke i barnevernsinstitusjon.
 • fjerne det absolutte forbudet mot kontroll med barns digitale korrespondanse i barnevernsinstitusjoner, for å hindre at ungdom kan utsette seg selv for skade.
 • etablere flere EXIT-program for gjengkriminelle.
 • fortsette å styrke tolletaten og samarbeidet med andre etater.
 • øke døgnkapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien og opprette et sikkerhets psykiatrisk tilbud for barn i spesialisthelsetjenesten.
 • fortsette etablering av flere ungdomsenheter i kriminalomsorgen.
 • sørge for at institusjonstilbudet i barnevernet er desentralisert og tilgjengelig i hele landet, for å sikre nærhet til hjemplassen til barnet, samt unngå unødvendige flyttinger.
 • legge til rette for sommerjobb og deltidsjobb til ungdom.
 • ha en ny satsing på fritidsklubber og lavterskel møteplasser for ungdom i hele Norge.
 • Styrke områdesatsingene i levekårsutsatte områder.

Kilde, kripos: Økning i antall narkotikasaker i 2023 – Politiet.no