Meny

Trygge blålystjenester og fødetilbud i hele landet

På felt etter felt ser vi at regjeringen fører en politikk som svekker grunnleggende tjenester. I sin iver etter å sentralisere, markedstilpasse og effektivisere setter regjeringen den bredt forankrede troverdigheten til velferdsstaten og rettssamfunnet på spill. Å føle seg trygg på at politi og ambulanse kommer tidsnok er dessverre ikke lenger en selvfølge. Lengre responstid og manglende lokal tilstedeværelse av nødetater går utover sikkerhet og hverdagsberedskap, sier Senterpartiet i en uttalelse vedtatt av partiets landsstyremøte 6. april 2018.

Resolusjon vedtatt av Senterpartiets landsstyre 6. april 2018:

Trygge blålystjenester og fødetilbud i hele landetPå felt etter felt ser vi at regjeringen fører en politikk som svekker grunnleggende tjenester. I sin iver etter å sentralisere, markedstilpasse og effektivisere setter regjeringen den bredt forankrede troverdigheten til velferdsstaten og rettssamfunnet på spill. Å føle seg trygg på at politi og ambulanse kommer tidsnok er dessverre ikke lenger en selvfølge. Lengre responstid og manglende lokal tilstedeværelse av nødetater går utover sikkerhet og hverdagsberedskap.

Beslutningen om å legge ned lokale lensmannskontor skulle føre til flere polititjenestefolk ute i tjeneste. For distriktene vil uansett avstand fra patrulje og lensmannskontor være avgjørende for om eller når politiet kommer. For flere lokalsamfunn vil den reelle responstiden være lang uten at dette vises på statistikken. Kravet til responstid gjelder 80 % av tilfellene og da kan flere lokalsamfunn havne i de siste 20 % som ikke telles med. Politiets lokalkunnskap har gjennom tidene vært en viktig del av den kompetansen som trengs for å sikre rask og effektiv utrykning. Den har også sørget for viktig, forebyggende arbeid i samarbeid med kommune og lokalsamfunn.

Ambulansetjenestene er i dag, på samme måte som legevaktene, sentralisert i stor grad, noe som medfører at brannvesenet ofte blir førstelinjetjeneste når det skjer ulykker eller liv og helse står på spill. Dette stiller svært store krav til våre brannfolk. De skal ikke lenger bare slukke brann, som er primæroppgaven, men må stadig oftere rykke ut til reine ambulanse- og politioppdrag (inkludert «skarpe situasjoner», jf. PLIVO-instruksen[1]). Dette kan bidra til at det blir vanskeligere å rekruttere til lokale brannvesen.

Den siste tiden har også gitt oss debatter om hvordan sentraliserings- og effektiviseringstenkningen påvirker føde- og barseltilbudet. Også dette bygges ned i distriktene. På store sykehus ser vi flere steder at det legges det opp til at fødende raskest mulig skal ut. Enkelte steder planlegges det for at fødende skal utskrives så tidlig som seks timer etter fødsel.

De siste 30 år har vi sett en nær halvering av antall steder med fødetilbud. Det medfører at det er en økning i uplanlagte fødsler utenfor institusjon. Dette kan være en stor belastning for mor og barn. Samtidig vet vi at sparetiltak og omorganiseringer gir et travelt miljø på fødeavdelingene med kort liggetid, der den fødende føler seg dårlig ivaretatt. Dette forsterker stress og utrygghet. De som kommer hjem, skal i teorien få hjelp i sin kommune. I praksis vet vi imidlertid at dette tilbudet ikke er godt nok. På landsbasis mangler kommunene 600–700 jordmorsårsverk for å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud med hjemmebesøk.

For å ivareta grunntryggheten i samfunnet krever Senterpartiet at:

– Kravet om responstid, tilstedeværelse og trygghet levert av alle blålysetatene må innfris i alle kommuner i landet.
– Staten må ta et større ansvar for å finansiere brannvesenets ekstraoppgaver i distriktskommunene, både når det gjelder drift, kompetanseheving og nødvendig medisinsk utstyr. Brannvesenet i distiktskommuner må stadig oftere ta ansvar for politi/ambulanseoppdrag uten at kommuner blir kompensert.
– Nedbyggingen av føde- og barseltilbudet må stoppes. Det er viktig å beholde et differensiert og desentralisert fødetilbud. Liggetiden etter fødsel må sikre mor og barn ro og stabilitet til å mestre hverdagen etter hjemkomst.
– Fødestuer og fødeavdelinger ved de mindre sykehusene blir opprettholdt.[1] PLIVO står for «pågående, livstruende vold» og er en prosedyre for samarbeid mellom politiet, brannvesenet, redningstjenesten og helsevesenet