Meny

Tryggere økonomiske rammer i en usikker tid

Uttalelse vedtatt av Senterpartiets landsstyre 25. oktober 2022:

Tryggere økonomiske rammer i en usikker tid

Det er mange som nå opplever at kostnadene øker og som kjenner på uro og utrygghet for egen økonomi. Det siste året har prisene på mange nødvendighetsvarer skutt i været. Strøm, drivstoff og mat har blitt dyrere, og et høyt gjeldsnivå gjør at økte renter slår kraftig inn i økonomien til folk og bedrifter. I en tid med renteøkninger og kraftig prisvekst både i Norge og internasjonalt, vil Senterpartiet føre en ansvarlig økonomisk politikk som skaper trygghet rundt folks økonomi og arbeidsplasser.

I befolkningen ser vi med stor bekymring på at antall inkassosaker og den usikrede gjelda øker. Det blir derfor særlig viktig fremover at det sørges for et sikkerhetsnett i finanspolitikken som gjør at folk kommer gjennom denne krevende tida på en best mulig måte. FN anslår at cirka 10% av den norske befolkningen lever under den relative fattigdomsgrensen og antall barn som vokser opp i vedvarende lavinntektsfamilier øker, noe som i tider med lavkonjunktur blir enda mer krevende. Det blir derfor svært viktig å sette inn målrettede og treffsikre tiltak rettet mot disse familiene. De stadig lengre køene ved landets matsentraler er en bekymringsfull utvikling. For når pengene ikke strekker til, reduseres muligheten for å ta gode økonomiske valg for helse, bolig, mat og fritid og dette fører til utenforskap for mange. Spesielt barn og unge rammes når valget står mellom familiens matinnkjøp og deres fritidsaktiviteter.

For Senterpartiet er det et hovedmål med reduserte sosiale, økonomiske og geografiske forskjeller. Derfor må det gjøres grep for større omfordeling. Gjennomsnittsinntekt i den norske befolkningen er en ofte brukt måleenhet på lønnsnivået i Norge, men ifølge SSB har 60% av befolkningen lavere lønn enn gjennomsnittet. Senterpartiet mener at de som har lave og middels inntekter skal få lavere skatt, mens de som har de største inntektene og formuene må bidra noe mer.

Det aller viktigste for den enkeltes økonomi er at man har en jobb og en inntekt. Det er gledelig at arbeidsledigheten nå er på et lavt nivå. Mange kjenner likevel på bekymring for at prisvekst og renteøkning også setter jobben deres i fare.  Politikken må også framover legge til rette for at de som er i jobb, beholder jobben sin. Samtidig er det mange som står utenfor arbeidslivet, og flere må inkluderes i arbeidsfellesskapet. Både for å skaffe inntekt gjennom egen arbeidsinnsats, men også for å bidra til aktivitet og verdiskaping og løse de oppgavene vi har fremfor oss. At flere er i jobb er bra både for den enkelte og for fellesskapet.

Det aller viktigste er at den økonomiske politikken bidrar til å få kontroll på prisveksten, og avdemper behovet for renteøkninger. Samtidig har staten mulighet til å redusere folks kostnader blant annet gjennom å styrke velferdstjenester som folk er avhengige av og redusere prisen for å benytte seg av ulike helse- og velferdstilbud. Norge har et godt utgangspunkt for å trygge folks økonomi i det som på mange måter er en usikker tid. Senterpartiet vil prioritere trygg økonomisk styring og sørge for sterkere sosial og geografisk omfordeling i tiden som kommer.