Meny

Verdier er satt i spill

Senterpartiet ber regjeringen legge bort kraftskatt-utvalget sine forslag om lovendringer for konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt, sier Senterpartiets landsstyre i en uttalelse.

Uttalelse vedtatt av landsstyremøte i Senterpartiet 28. oktober 2019:

 

Verdier er satt i spill

 

Regjeringen opprettet i juni 2018 et ekspertutvalg for å vurdere vannkraftbeskatningen. Dette ble gjort blant annet etter innspill fra energibransjen som mente skattesystemet hindrer investeringer som kunne økt kraftproduksjonen. Kraftbransjen pekte på at særlig grunnrenteskatten var for høy, noe som gjør at samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjekter er bedriftsøkonomisk ulønnsomme.

Kraftskatt-utvalget (NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk) skulle undersøke om dagens vannkraftbeskatning hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i kraftsektoren.

Istedenfor å se på grunnrenteskatten, som går til staten, har Kraftskatteutvalget foreslått å fjerne de skatter og inntekter som går til kommuner og fylkeskommuner. Utvalget foreslår en rekke tiltak som vil føre til en sterk svekking av økonomien til kommuner som avgir store naturressurser. Vannkraftutbygging gir store inngrep i naturen, og det er helt rimelig at de som stiller sine naturressurser til disposisjon, også skal ha noe igjen for det. Det er lagt fram forslag om å fjerne viktige kommunale inntekter. Forslagene vil endre store deler av grunnlaget for norsk distriktspolitikk, og er både historieløse og virkelighetsfjerne.

Om disse forslagene blir vedtatt vil kommunale vasskraft-inntekter bli overført til staten. Med et pennestrøk vil en 100 år lang tradisjon med konsesjonsordninger bli fjernet. Forslagene bryter en svært viktig kontrakt mellom vertskommunene og staten. Lovfesta ordninger som sikrer kommunene inntekter i form av konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt blir tatt bort.

Kommuner som i et evighetsperspektiv har avgitt, og vil kunne avgi, verdifulle naturressurser må etter disse forslagene be staten om godtgjørelser i form av naturressurs-skatt. Naturressurs-skatt er en del av det statlige inntektssystemet. Dette er en ordning som til enhver tid er avhengig av politisk vilje hos det sittende Storting. Dagens ordning gir lokalsamfunn rundt om i landet lovfesta og påregnelige direkte inntekter.

Forslagene vil være et svik mot vannkraft-produserende kommuner. De vil svekke mulighetene til en offensiv utbygging av norske vannkraftressurser. I en situasjon der vi står midt oppe i store klimautfordringer er det svært uheldig å innføre ordninger som fjerner viktige insentiv til utbygging og utvikling av fornybare vasskraft-ressurser. Forslagene vil føre til en sentralisering av makt og kapital, og en svekking av det økonomiske grunnlaget for et reelt lokalt folkestyre. Store verdier vil overføres til staten.

Senterpartiet ber regjeringen legge bort kraftskatt-utvalget sine forslag om lovendringer for konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt.

Vi trenger derimot en ordning som legger til rette for ytterligere investeringer i vannkraft, samtidig som lokalbefolkningen får sin rettferdige kompensasjon.