Meny
Norges Lover

Ruspolitikken må forebygge rusavhengighet og gi helsehjelp til rusavhengige

Senterpartiet mener det er en politisk målsetting at færrest mulig skal bruke narkotiske rusmidler, og at narkotika ikke tar menneskeliv i Norge. Vi vil legge vekt på forebygging, å bygge opp ettervernet etter behandling og sette inn tiltak for å unngå lange ventetider i behandlingskjeden. Oppfølgingen av pårørende må også styrkes.

Rusavhengighet er et samfunnsproblem som berører enkeltpersoner, pårørende og lokalsamfunn hardt. Senterpartiet vil jobbe for at færrest mulig skal bruke narkotiske rusmidler, og at narkotika ikke tar menneskeliv i Norge. Da er det helt nødvendig at narkotikalovgivningen ikke liberaliseres. Senterpartiet ser med bekymring på at et økende antall av overdosedødsfallene i Norge skjer med legeforeskrevne legemidler, spesielt opioider brukt ved smertetilstander. Senterpartiet er derfor opptatt av at informasjonskampanjer for å unngå avhengighet og overdosedødsfall også tar hensyn til denne mye, voksende gruppen.

Senterpartiet vil ha en tydelig helseprofil. Det må komme på plass et bedre behandlingstilbud og oppfølging etter behandling til de med ruslidelser. Tilbudene både i kommunal- og spesialisthelsetjenesten må utvikles. Styrking av tilbudene innen tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) og oppsøkende arbeid som FACT- og ACT-team er en viktig del av det.

Det har i den siste tiden vært en større offentlig debatt knyttet til narkotikabruk blant unge. Politiråd rundt om i landet rapporterer om en stadig mer normalisert dopkultur, med større aksept for ulovlige rusmidler enn det har vært tidligere. Et brev fra riksadvokaten til politidistriktene i fjor vår som slo fast at mindre doser narkotika til eget bruk ikke skulle møtes med straff pekes på som en forklaring på denne utviklingen. Dette til tross for at den foreslåtte rusreformen fra den forrige regjeringen ikke fikk flertall på Stortinget.

Mange unge som ruser seg har også andre og underliggende utfordringer som de trenger hjelp til å håndtere. Oppfølging av ungdom og rus forutsetter derfor at politiet i samarbeid med andre forebyggende enheter som skole, skolehelsetjeneste og helsestasjon gir unge et sted de møter trygge voksne og veiledes mot ulike tiltak for å få hjelp til å slutte med rus. Tett oppfølging fra fagpersoner og helsepersonell, oppmøte og forpliktende samtaler, samt kort vei til tilbud om helsehjelp kan bidra til at færre unge utvikler alvorlig rusavhengighet.

Senterpartiet mener derfor at rusavhengige må møtes med helsehjelp og et apparat som bidrar til å sikre behandling og oppfølgning i helsevesenet. Det er behov for en forsterket innsats for å bekjempe overdosedødsfall og rusmisbruk i samfunnet vårt. Ruspolitikken må også bidra til å forebygge rusmisbruk i samfunnet. Derfor vil Senterpartiet opprettholde forbudet mot bruk, besittelse og kjøp av narkotika i norsk lovgivning og straffebestemmelsene knyttet til dette. Alternative reaksjonsformer, som individuelle oppfølgingsplaner, bekymringssamtaler, ungdoms- og ruskontrakter m.m., skal være foretrukne reaksjonsformer for ungdom i narkotikasaker som dreier seg om bruk og besittelse av små mengder.

Senterpartiet mener at:

  • De som er rusavhengige skal møtes med helsehjelp og følges tett opp av helsevesenet.
  • Et forebyggingsløft om rus gjennom blant annet informasjonskampanjer og undervisningsopplegg skal prioriteres.
  • Bruk, besittelse og kjøp av narkotika skal fortsatt være straffbart.
  • Politiet må sikres lovhjemmel til å avdekke bruk, besittelse og salg av narkotika.
  • Politiet skal ha virkemidler til å drive godt forebyggende arbeid.
  • Politiet skal kunne benytte nødvendige tvangsmidler i møte med alvorlige narkotikasaker som involverer kriminelle nettverk.
  • Overføringene til kommunene og rusbehandlingsinstitusjonene må styrkes for å sikre tilstrekkelig oppfølging av utfordringer knyttet til rusmidler, og særlig rusbruk blant unge.
  • Det må legges vekt på forebygging og bygge opp ettervernet etter behandling.