Meny
2021 Kornaks

Norsk matproduksjon

Norsk matproduksjon og den viktige verdikjeden fra jord til bord er under stort press. Etter svært mange år med dårlige inntektsmuligheter, lave investeringer og stort antall nedleggelser av gårdsbruk, øynet næringa med rette at endringene skulle komme med regjeringsskifte. Jordbruksoppgjøret i 2022 resulterte i rekordhøy ramme hvor en møtte jordbruket på en god måte.

Sikker tilgang og konkurransedyktige priser på energi – en forutsetning for ønsket norsk samfunnsutvikling.

Sikker tilgang og konkurransedyktige priser på energi – en forutsetning for ønsket norsk samfunnsutvikling.

Sikker tilgang på energi er avgjørende for at et moderne samfunn skal fungere. Rikelig tilgang på ren og rimelig energi er også nødvendig for å kunne ta vare på norske arbeidsplasser, norsk industri og den norske velferdsstaten. Utviklingen i det europeiske energimarkedet etter Russlands invasjon av Ukraina og politisk styrt avvikling av stabil produksjon uten at nye alternativer er på plass har gitt energikostnader som ikke er bærekraftige for hverken husholdninger eller næringsliv. At norske folkevalgte styrer energipolitikken i Norge – altså sikrer nasjonal kontroll over den – er avgjørende for å kunne bevare tilliten mellom folket og folkevalgte i Norge.

Norsk helsevesen og velferdsmodell må sikrast

Norsk helsevesen og velferdsmodell må sikrast

Senterpartiet  har sidan innføringa av helseføretaksmodellen vore sterkt kritisk til korleis modellen styrer spesialisthelsetenesta. Helseføretaksmodellen set bedriftsøkonomi og målstyring øvst, medan Senterpartiet meiner at sjukehusa igjen må bli til for innbyggjarane og pasientane og vil gjennomføre konkrete endringar for å sikre demokratisk forankring i styring av sjukehusa, redusere marknadstenkinga og sikre fagleg skjønn, leiing og kultur.

2021 Solnedgang over veg, Måsøy i Finnmark

Livskraftig næringsliv med verdiskaping i heile landet

Små, mellomstore og store bedrifter utgjer grunnbjelken i verdiskapinga og sysselsettinga i Noreg. Privat eigarskap og privat initiativ er heilt sentralt. Næringspolitikken må bygge opp under og styrke grunnlaget for å bygge, drive og vidareutvikle eiga verksemd. Dei små og mellomstore bedriftene utgjer ein stor del av norsk næringsliv. Det er derfor spesielt nødvendig å gje desse bedriftene gode og rammevilkår.

Ruspolitikken må forebygge rusavhengighet og gi helsehjelp til rusavhengige

Ruspolitikken må forebygge rusavhengighet og gi helsehjelp til rusavhengige

Senterpartiet mener det er en politisk målsetting at færrest mulig skal bruke narkotiske rusmidler, og at narkotika ikke tar menneskeliv i Norge. Vi vil legge vekt på forebygging, å bygge opp ettervernet etter behandling og sette inn tiltak for å unngå lange ventetider i behandlingskjeden. Oppfølgingen av pårørende må også styrkes.

Forsvar folkeretten, frihet og demokrati

Forsvar folkeretten, frihet og demokrati

Russlands folkerettsstridige angrepskrig på Ukraina er et angrep på våre felles demokratiske verdier, og en alvorlig trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Norge står sammen med våre partnere og allierte i fordømmelsen av Russlands krigføring i Ukraina, og støtter det ukrainske folks legitime forsvarskamp.