Meny
2020 Bestefar med barnebarn på skogtur, Sogn og Fjordane

Arbeid og inkludering

Regjeringens mål er full ­sysselsetting, der alle som kan og vil jobbe skal få ­mulighet til det, slik at de har mulighet til inntekt fra eget arbeid. Regjeringen vil foreslå lovendringer som skal sikre faste, hele, ­stillinger i arbeidslivet med norske lønns- og arbeids­vilkår og et mindre omfang av innleie fra bemanningsforetak. 

Feriepengetillegget for ­permitterte og arbeidsledige er gjeninnført. Modellen fra 2021 ­videreføres i 2022, og fra 2023 iverksettes en ny varig modell slik at ordningen blir permanent gjeninnført. Ordningen gjør at tidligere arbeidsledige ikke får en økonomisk smell ved at de går glipp av feriepenger når de har kommet seg i jobb igjen.

Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser er fjernet. Regjeringen mener hele og faste stillinger skal være hovedregelen i det norske arbeidslivet, fordi det gir større trygghet og forutsigbarhet. Midlertidighet legger til rette for økte forskjeller i arbeidslivet og utrygghet for folk.

Regjeringen forlenget og forsterket inntektssikringsordninger for å gi folk større økonomisk trygghet under nedstengningen forårsaket av covid-19 i desember 2021, herunder inntektssikringsordninger for arbeidsledige, selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Kollektiv søksmålsrett er gjeninnført. Det betyr blant annet at en fagforening i en bedrift som leier inn folk, kan gå til søksmål på vegne av den ansatte i bemanningsselskapet dersom de mener bedriften bryter innleieregelverket. Slik kan det bidra til å styrke arbeidstagere og bidra til at bedriftene i større grad følger regelverket om innleie.

Regjeringen vil foreslå å styrke retten til heltid ved å lovfeste en heltidsnorm og styrke deltidsansattes fortrinnsrett.

Personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) skal få forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart på Nav eller i helsevesenet.

Lovfesting av at barnetrygden ikke skal reduseres (avkortes) mot sosialhjelpen, slik at sosialhjelpsmottagere med barn får bedre råd.

Ordningen med brillestøtte for barn vil bli utvidet/forbedret med virkning fra 1. august. Regjeringen har foreslått en ny ordning som vil gjøre at langt flere barn enn før vil få støtte til briller.

Det er bevilget mer penger til Nav for å sette dem i stand til å følge opp unge ledige tettere.

Fra 1. januar 2022 ble det innført pensjon fra første krone. Mange gikk glipp av pensjon fordi de hadde for små stillinger eller for lav inntekt til å opptjene pensjon, noe som særlig rammet mange kvinner og deltidsansatte. Endringen gir bedre pensjon for om lag én million nordmenn.

Regjeringen har startet arbeidet med en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Målet er sunnere konkurranse og et mer seriøst arbeidsliv.