Meny
2020 Politiet på Dombås, Oppland

Justis og beredskap

Regjeringen vil sikre trygghet, god rettssikkerhet og til­gjengelige tjenester for innbyggerne i hele landet. Det ­viktigste er å sørge for at kriminalitet og uønskte hendelser ikke skjer. Det lokale politiet i hele landet må styrkes, både for å sikre bedre forebygging og for raskere respons ved ­alvorlige hendelser.

Kommunal og distrikt

Kommunal og distrikt

Alle innbyggere, uansett bosted, skal ha et godt tjeneste­tilbud i sitt nærmiljø. Regjeringen vil legge til rette for at folk kan bo der de vil, gjennom å sikre gode grunnleggende tjenester i hele landet. Kommunene må sikres ressurser og handlefrihet til å løse velferdsoppgaver. Distriktspolitikken må forsterkes og fornyes, med nye tiltak for å skape
optimisme og fremtidstro i hele Norge.

2020 Soldater på øvelse (Heimevernets skole- og kompetansesenter), Dombås, Oppland

Forsvar

Målet for regjeringens ­forsvarspolitikk er å ivareta Norges sikkerhet, trygghet og handlefrihet, våre interesser og verdier. Basert på NATO-alliansen skal ­Forsvaret avskrekke og ­forebygge krig og konflikt. Forsvaret skal hevde norsk suverenitet og sikre ­nasjonale interesser.

 

2021 Pengesedler og mynter

Finans

Målet for den økonomiske politikken skal være en økonomisk vekst som bidrar til arbeid til alle, mer rett­ferdig fordeling som redu­serer de sosiale og geo­graf­iske forskjellene, og en sterk velferdsstat som er uavhengig av folks lommebok og bosted. Finanspolitikken skal brukes til å jevne ut svingningene i økonomien for å holde arbeidsledigheten nede og øke sysselsettingen, og bidra til stabil økonomisk utvikling.

2022 Studenter på lesesal

Kunnskap, forskning og høyere utdanning

Regjeringen fører en ambisiøs og offensiv kunnskapspolitikk for flere kvalifiserte lærere, mer praktisk læring, og der yrkesfag, og praktiske utdanninger og ferdigheter skal få økt anerkjennelse. Ansatte skal få tillit til å bruke tid og fagkunnskap sammen med barna. Utdanning og livslang læring skal bli mer tilgjengelig for flere - der folk bor.

2020 Nepal kvinne vanner åker

Utviklings og utenriks

Norsk utenrikspolitikk skal ivareta norske interesser, sikkerhet og verdier i en verden preget av mer uro og uforutsigbarhet. Regjeringen vil prioritere å bekjempe klimatrusselen, utvikle nordområdene, gode handelsrelasjoner og kamp mot globale forskjeller og for global matsikkerhet. 

2019 Familie rundt middagsbord

Barn og familie

Regjeringen vil styrke det universelle velferdstilbudet til barn og unge for å sikre frihet til alle slags familier og ­redusere forskjellene i samfunnet. Ordningene skal bidra til at familier får dagen til å gå opp, og til at alle skal kunne kombinere arbeid og familieliv.

2022 Ferga fra Sandnessjøen til Dønna, Nordland

Samferdsel

God infrastruktur binder Norge sammen og er helt avgjørende for bosetting og arbeidsplasser i hele landet. Økt fremkommelighet og bedre sikkerhet skal ligge    til grunn for vår samferdselspolitikk, slik at folk og varer kommer raskt og trygt frem. Det offentlige må sørge for god infrastruktur som skaper levende lokalmiljøer og legger grunnlaget for lønnsomme arbeidsplasser i hele Norge.

Klima og miljø

Klima og miljø

Regjeringens klimapolitikk skal skape og bevare jobber og sikre rettferdig fordeling, et sterkt nasjonalt eierskap til naturressurser og et aktivt internasjonalt samarbeid  om energi og klima. Den menneskeskapte klima- og naturkrisen er vår tids største utfordring. Vi vil videreutvikle Norge som en verdensledende, bærekraftig industrinasjon basert på fornybar energi. 

2020 Bestefar med barnebarn på skogtur, Sogn og Fjordane

Arbeid og inkludering

Regjeringens mål er full ­sysselsetting, der alle som kan og vil jobbe skal få ­mulighet til det, slik at de har mulighet til inntekt fra eget arbeid. Regjeringen vil foreslå lovendringer som skal sikre faste, hele, ­stillinger i arbeidslivet med norske lønns- og arbeids­vilkår og et mindre omfang av innleie fra bemanningsforetak.