Meny
2019 Familie rundt middagsbord

Barn og familie

Regjeringen vil styrke det universelle velferdstilbudet til barn og unge for å sikre frihet til alle slags familier og ­redusere forskjellene i samfunnet. Ordningene skal bidra til at familier får dagen til å gå opp, og til at alle skal kunne kombinere arbeid og familieliv.

Regjeringen ønsker å gradvis fase ut store kommersielle aktører i barnevernet, avslutte bruken av konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren, og sikre ­ideelle virksomheter langsiktige avtaler med det offentlige. I budsjettavtalen ble derfor de statlige barnevernsinstitusjonene styrket med 150 mill. kroner.  

Regjeringen vil gjennomføre en kvalitetsreform i barnevernet, som sikrer hensiktsmessig ­organisering, vektlegger økt kompe­tanse og gir de ansatte mer tid og tillit i møte med barna. Vi vil styrke rettssikkerheten til barn og voksne som møter ­barnevernet. Barnevernsutvalgets mandat er nå endret i tråd med dette.  

Regjeringen vil styrke forbrukerrettighetene i strømmarkedet. Barne- og familiedepartementet og Olje- og energidepartementet jobber med regelverksendringer som skal gjøre markedet for strømavtaler mer forbruker­vennlig.
Bevaring av viktige kirkebygg. Riksantikvaren har fått i oppdrag å lage forslag til bevaringsprogrammer og -strategier for kulturhistorisk viktige kirkebygg. Dette som en oppfølging av punkt i Hurdalsplattformen om istandsetting av middelalderkirker i stein fram mot 1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad i 2030.   

Som følge av pandemien og konsekvensene av smitteverntiltakene har regjeringen bevilget 78 mill. kroner retta mot barn, unge og sårbare grupper. Pengene skal gå til ulike tiltak i regi av frivilligheten, som sosiale aktiviteter, hjelpetelefoner og tiltak for å forebygge vold og overgrep.  

Brannsikkerhet i barneverninstitusjoner. I 2021 var det nesten en brann i uka ved ulike barnevernsinstitusjoner som følge av ildpåsetting. Barne- og familieministeren har fått utarbeidet en rapport med forslag til tiltak for å forbedre brannsikkerheten. Flere av disse tiltakene er alt satt i gang.  

Regjeringen har styrket tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge med 85 mill. kroner i 2022-budsjettet, til totalt 555 mill. kroner. Målgruppa for ordningen er barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.  

Hurdalsplattformen slår fast at fattigdom skal reduseres, særlig den som rammer barnefamilier. Fra høsten reduseres maksprisen i barnehage med 265 kroner i ­måneden til 3 050 kroner, og ­barnefamilier vil få tilbud om ­gratis kjernetid i SFO for første­klassinger.
•     Bostøtteordningen er styrket, og veksten i kommunenes inntekter økt med 4,5 mrd. kroner.
•     Regjeringens budsjett for 2022 gir lavere skatt for lavinntektsfamilier.
•     Barnetrygden skal holdes utenfor ved utmåling av økonomisk sosialhjelp, med sikte på at ­endringene skal tre i kraft fra 1. september 2022.

Regjeringen fremmet et ­lovforslag om helsekartlegging i barnevernet, som nå er vedtatt av Stortinget. Det betyr at alle barn som flyttes fra hjemmet av ulike årsaker skal få en grundig kartlegging av den psykiske og ­fysiske helsen.