Meny
2021 Pengesedler og mynter

Finans

Målet for den økonomiske politikken skal være en økonomisk vekst som bidrar til arbeid til alle, mer rett­ferdig fordeling som redu­serer de sosiale og geo­graf­iske forskjellene, og en sterk velferdsstat som er uavhengig av folks lommebok og bosted. Finanspolitikken skal brukes til å jevne ut svingningene i økonomien for å holde arbeidsledigheten nede og øke sysselsettingen, og bidra til stabil økonomisk utvikling.

Alle med inntekt under 750 000 kr får lavere inntektsskatt med vårt budsjett for 2022. Om lag 82 % får enten lavere eller uendret skatt i 2022, sammenlignet med 2021. For en familie med to foreldre og to barn, der begge tjener median inntekt, er det 9500 kroner i skattelette for 2022 sammenlignet med 2021.  

Regjeringen har gitt lavere skatt for pendlere. Langt flere vil få pendlerfradrag, ved at grensen er redusert til daglig reiseavstand over 37 km., sammenlignet med i 2021 hvor grensen var på 66 km.
Noen eksempel på hvor mye det betyr i økt fradrag for 2022 sammenlignet med 2021:  
• Steinkjer til Trondheim: 4 190 kr.
• Bardufoss til Tromsø: 4 490 kr.
• Odda til Bergen: 4 410 kr.
• Sand til Stavanger: 3 920 kr.  
• Hamar til Oslo: 4 600 kr.

   I statsbudsjettet vårt ble el­avgifta alene redusert med 2,9 mrd. kroner. Summen av øvrige avgiftsreduksjoner og –økninger gjorde at det samlede avgiftsnivået ble redusert med 2,3 mrd. kroner sammenlignet med forslaget til statsbudsjett fra Regjeringen Solberg.

    Vi har lagt frem en melding til Stortinget hvor vi slår fast et mål om å få et statlig kapitalmiljø i Tromsø. Dette kan bidra til et nytt økonomisk fagmiljø, styrke statens tilstedeværelse i den nordlige landsdelen, og bidra til trygge og gode arbeidsplasser i fremtiden.   

    Regjeringen dobler fag­foreningsfradraget over to år, og første økning skjedde allerede i budsjettet for 2022.  

    Ca. 10 600 færre betaler formueskatt i 2022 sammenlignet med regjeringen Solbergs forslag for 2022.
Vi har økt beløpsgrensene for jordbruksfradraget, reindrifts­fradraget, fiskerfradraget og ­fradraget for sjøfolk. Det vil gi mer igjen av inntektene for disse ­gruppene, et viktig bidrag for å sikre sysselsetting og bosetting i distriktene.  
Det er lagt frem omfattende økonomiske støttetiltak for bedrift­er som ble rammet av ­korona-nedstengning. Blant annet ble kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall gjenåpnet. For å redusere antallet oppsigelser og permitteringer ble det etablert en helt ny lønnstøtteordning. Der kunne bedrifter i en kort periode få dekket deler av sine lønnskostnader for arbeidstakere som ellers ville blitt oppsagt eller permittert på grunn     av omsetningsfall som følge av bestemte nasjonale smittevern-
tiltak som ble innført i desember 2021.

    I 2022 er konsulentbruken i ­staten kuttet med 40 mill. kroner. Regjeringen ønsker en effektiv bruk av skattebetalernes penger, og kommer til å arbeide videre med å begrense kjøp av konsulenttjenester i staten.

    Regjeringen foreslår å øke det særskilte inntektsfradraget i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark fra 15 500 til 20 000 kr. En økning på 4 500 kr sammenlignet med Solberg-regjeringens budsjettforslag

    Overprisede gebyrer er kuttet. For eksempel prisen på teoriprøve er kuttet fra 650 kroner til 320 kroner.

    I revidert nasjonalbudsjett 2022 foreslo regjeringen å ­redusere avgiften på drosjer som er tilpasset transport av rulle­- stolbrukere ­(handicap-drosjer). Solberg-regjeringen økte i 2019 avgiften på drosjer som er tilpasset rullestolbrukere, noe som særlig har rammet ­drosjetilbudet i distriktene.