Meny
2020 Fiskebåter ved kaia i Sørvær, Hasvik i Finnmark

Fiskeri og havbruk

Regjeringen vil sikre ­nasjonal råderett og kontroll over fiskeressursene, og ­ivareta arbeidsplasser og ­bosettingen i kystsamfunn. Det skal legges til rette for å skape flere arbeidsplasser, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter fra havbruks­- næringen. Norske sjøfolk skal sikres gode vilkår, og det skal legges til rette for aktivitet i hele verdikjeden for maritim næring. 

Norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Regjeringen vil innføre et tydelig krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Vi mener det er viktig for både sjøfolkene og rederiene at det gjelder like lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, uavhengig av skipets flagg. Regjeringen sendte 30. mai 2022 et utkast til ny lov på høring, med plan om at det fremmes en lovproposisjon høsten 2022.

Startet opptrapping av tilskuddsordningen for sjøfolk fra Solberg-regjeringens svært lave nivå. Regjeringens forslag økte bevilgningen til ordningen med 227 mill. kroner i forhold til Solberg-regjeringens forslag.  

I budsjettet for 2022 ble det satt av penger til å sette fart på arbeidet med å planlegge utbedringer i innseilingen og havne­- bassenget i Andenes havn. Dette vil bedre sikkerheten, fremkommeligheten og liggeforhold for både kystflåten og industriflåten i havna.

Regjeringen har foreslått å sette av 2 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett 2022 for videre utredning av tiltak i tilknytning til Vardø havn. Regjeringen vil ruste opp havner og farleder for å sikre vekst i fiskeriavhengige kystsamfunn, og Vardø er av stor verdi for fiskerinæringa i Øst-Finnmark.  

Fra i år av justeres ungdoms­fiskeordningen slik at ungdommene får fiske fram til skolestart. Gjennom Ungdomsfiskeordning­en får ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien, og nå forlenges denne perioden for fiske frem til 19. ­august.

Ordningen for næringstiltak i fiskeriene er i 2022 styrket med 4,8 mill. kroner mer enn foreslått av Solberg-regjeringen. Pengene skal bidra til utvikling og økt lønnsomhet for fiskeri- og fangstnæringen, og brukes på tiltak som føringstilskudd, tilskudd til selfangst og ordningen med ­garantilott for fiskere.

Regjeringen har et mål om at Norge skal lede an i utviklingen av verdens mest produktive og miljøvennlige havbruksnæring med produksjon av matressurser til et voksende verdensmarked. I februar 2022 ble det sendt på høring et forslag til tillatelsesregime for oppdrett til havs med strenge krav til bærekraft og sameksistens med andre næringer.
I den nye rekrutteringskvoteordningen for 2022 styrker ­regjeringen åpen gruppe som ­rekrutteringsarena, ved å gi unge fiskere kvotebonus og setter av egne kvoter for å øke kvinneandelen i fiskeriene.

I desember 2021 fikk 11 prosjekter innenfor havbruk, fiskeri  og grønn skipsfart tildelt til ­sammen 68 mill. kroner over tre år. Bedrifter fra Lindesnes til ­Hammerfest skal utvikle nye  ­produkter, teknologi og prosesser.