Meny
2020 Soldater på øvelse (Heimevernets skole- og kompetansesenter), Dombås, Oppland

Forsvar

Målet for regjeringens ­forsvarspolitikk er å ivareta Norges sikkerhet, trygghet og handlefrihet, våre interesser og verdier. Basert på NATO-alliansen skal ­Forsvaret avskrekke og ­forebygge krig og konflikt. Forsvaret skal hevde norsk suverenitet og sikre ­nasjonale interesser.

 

Styrket Forsvaret med en ­ekstrabevilging på 3 mrd. kroner i 2022. Tiltakene som kan gjøres som følge av dette kan deles i fire områder. Pengene skal gå til å styrke:
•     forsvarets reaksjonsevne og
    tilstedeværelse i nord
•     evne til mottak og samvirke     med allierte og nordiske      ­partner  
•     beredskap for krise og krig
•     utholdenhet.

Regjeringen slår fast at vi trenger militær tilstedeværelse på Andøya og reverserer planene fra den forrige regjeringen om at ­Andøya flystasjon skulle legges ned og fases ut. Andøya er viktig for forsvaret av Norge. Vi har startet arbeidet med å styrke mottakskapasiteten og vi vil utrede videre hvordan Andøya flystasjon skal brukes i årene som kommer, både i fred, krise og krig.
Styrket Forsvaret i nord. Regjeringen sikrer 800 mill. kr ekstra i 2022 til økt maritim aktivitet og nødvendig understøttelse i nord. Vi skal seile mer i nord med våre fregatter, ubåter, korvetter og Kystvakt. Den økte tilstedeværelsen vil bedre vår situasjonsforståelse og reaksjonsevne.  

Styrket Hæren. Regjeringen sikrer mer trening og øving i Hæren. I ekstrabevilgningen for 2022 deles rundt 650 mill. kroner på Hær og Heimevernet. Brigade Nord, Finnmark Landforsvar skal trene og øve mer.  

Styrket Heimevernet. Noe av det første regjeringen gjorde i budsjettet for 2022 var å styrke Heimevernet. I ekstrabevilgningen som ble lagt frem 1.april har regjeringen sikret ytterligere 650 mill. kroner til Hæren og Heimevernet. Dette resulterer i mer trening, øving og utstyr til Heimevernet.

Styrket beredskapslager for krise og krig. Regjeringen sikrer 1 mrd. kroner ekstra i 2022 for å styrke beredskapsbeholdningene for krise og krig. Vi styrker vår beholdning av ammunisjon, personlig utrustning, kritisk materiell og fyller opp drivstofflagre.

Sikrer bedre alliert mottakskapasitet. Regjeringen sikrer 350 mill. kroner ekstra i 2022 til raskt å styrke evnen til alliert mottak, primært i nord.

Bedret Forsvarets evner i det digitale rom. Regjeringen sikrer 200 mill. kroner ekstra i 2022 til å øke Forsvarets evne til å motstå digitale trusler og styrke etterretningstjenesten.

Bedret den kritiske bosituasjonen for soldater i Indre Troms. Noe av det første regjeringen gjorde på budsjettet for 2022 var å ta tak i manglende vedlikehold av Forsvarets kaserner og kvarter. Vi har lagt til rette for den store personelløkningen i Forsvaret de kommende årene gjennom å  omdisponere 40 mill. kroner etter den avsluttede operasjonen i ­Afghanistan.

Norge har i likhet med flere andre land donert militært utstyr og våpen til Ukraina, for å bistå til at de kan forsvare seg mot Russlands invasjon. Det har blitt donert beskyttelsesmateriell, panservernvåpen (M72) og artilleriskyts (M109) med tilhørende utstyr, reservedeler og ammunisjon

Styrket det nordiske forsvarssamarbeidet og samarbeidet med Norges viktigste bilaterale partnere i NATO (USA, UK, og Nederland). Hatt hyppige møter med de nordiske forsvarsministrene og Norge har formannskapet i NORDEFCO i 2022.

Sier ja til Sverige og Finlands NATO-søknad.