Meny
2020 Ambulansetjenesten på Dombås, Oppland

Helse og omsorg

Målet med regjeringens helse- og velferdspolitikk er å skape helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og sikre en desentralisert helsetjeneste som yter gode og likeverdige helsetjenester i hele landet. En sterk ­offentlig helsetjeneste er ­avgjørende i kampen mot økte sosiale og geografiske forskjeller og mot en to­deling av helsetjenesten.  

Regjeringen jobber med å løse fastlegekrisen. Som et første steg er det bevilget 50 mill. kroner til Allmennleger i spesialisering (ALIS). Målet med ALIS-avtaler er å få flere til å starte opp og fullføre spesialisering i allmennmedisin. I tillegg er det satt av 50 mill. kroner til ny tilskuddsordning for legevakt til de mest rekrutteringssvake kommunene.  

Regjeringen styrket finansieringen av sykehusene med 700 mill. kroner i sitt forslag til statsbudsjett for 2022 (tilleggsnummeret), for å gi bedre rom til å priori­- tere intensivkapasiteten, beredskap og psykisk helse. I tillegg ble det i revidert nasjonalbudsjett for 2022 foreslått å kompensere ­sykehusene med 700 mill. kroner for bortfall av aktivitetsbaserte inntekter i ordningen med ­innsatsstyrt finansiering.
Sykehusutvalget er nedsatt. Det skal utrede endringer i styringen av sykehusene og helseforetaksmodellen. Blant annet skal det utredes endringer som sikrer regional, politisk og demokratisk innflytelse i styringen av sykehusene, og vurderes tiltak for å redusere markedstenkning og mål- og resultatstyring.

Regjeringen har startet opp arbeidet med en opptrappingsplan for psykisk helse. Målet er å få lavterskel tilbud i alle kommuner hvor man kan få hjelp uten diagnose eller henvisning. Regjeringen styrket arbeidet med barn og unges psykiske helse med 50 mill. kroner mer enn foreslått av Solberg-regjeringen i statsbudsjettet for 2022. I tillegg ble det bevilget 100 mill. kroner til lavterskeltilbud innen psykisk helse i kommunene i en tilleggsproposisjon for pandemien som ble vedtatt i januar.        
                                            
25 mill. kroner til tiltak for å kunne gjenåpne og opprettholde fødeavdeling ved sykehuset i Kristiansund. Et godt føde- og barseltilbud over hele landet har vært og er svært viktig for Senterpartiet. Fødeavdelingen ble gjenåpnet 6. juni 2022.

Regjeringen vil øke kapasiteten for utdanning av sykepleiere med 500 plasser fra høsten 2022, og disse utdanningsplassene er fordelt over hele landet. Styrking av antall utdanningsplasser for ­sykepleiere er viktig for å møte  de utfordringene vi ser kommer framover innen helse- og omsorgstjenesten.

Styrking av det offentlige ­helsevesenet gjennom avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. Privatiseringsreformen «Fritt behandlingsvalg» har ført til at offentlige helse­kroner har gått til kommersielle helsetjenesteytere snarere enn å styrke den offentlige spesialisthelsetjenesten.

I statsbudsjettet for 2022 ble det bevilget 25 mill. kroner til oppretting av minst 30 nye utdanningsstillinger til anestesi-, barne-, operasjons-, intensiv- og kreftsykepleiere, inkludert jordmødre.  

I revidert nasjonalbudsjett for 2022 foreslo regjeringen å økte bevilgningen med 38,2 mill. ­kroner til tilpasning av landingsplasser for de nye redningshelikoptrene ved Sykehuset Namsos og Hammerfest sykehus.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal evaluere endringer i psykisk helsevernloven om innføring av krav til samtykke ved innleggelse i psykisk helsevern. Dette fordi det kan synes som at lovendringen fra 2017 har gjort det vanskeligere for alvorlig ­psykisk syke å få forsvarlig på ­sykehus og at de i større grad  blir overlatt til oppfølging i kom­munehelsetjenesten.

Regjeringen har nedsatt en helsepersonellkommisjon som skal gi kunnskapsgrunnlag for ­arbeidet med å utdanne, rekruttere og beholde nok kvalifisert fagfolk i helse- og omsorgs­tjenesten.