Meny
2020 Politiet på Dombås, Oppland

Justis og beredskap

Regjeringen vil sikre trygghet, god rettssikkerhet og til­gjengelige tjenester for innbyggerne i hele landet. Det ­viktigste er å sørge for at kriminalitet og uønskte hendelser ikke skjer. Det lokale politiet i hele landet må styrkes, både for å sikre bedre forebygging og for raskere respons ved ­alvorlige hendelser.

Regjeringen har opprettet 146 nye faste politistillinger som fordeles på politidistriktene og hovedsakelig skal gå til mer synlig, tilgjengelig og operativt politi. I tillegg vil det komme flere stillinger i løpet av året som følge av at regjeringen styrker politiet med 200 mill. kroner i budsjettet for 2022.  

Sp i regjering skal opprette 20 nye polititjenestesteder, og dette arbeidet er vi i gang med. I februar sendte justisministeren ut brev til alle landets kommuner med oppfordring om å gi en vurdering av tjenestene som politiet leverer, og komme med innspill til hvordan politiet kan levere bedre tjenester til lokalsamfunnet.

Vi styrker den sivile beredskap med hele 500 mill. kroner som blant annet skal gå til:
• Innsats mot fremmed etterretning, hybride trusler og til­stedeværelse i nordområdene.
• Forebygge, stoppe og håndtere digitale angrep på flere områder i samfunnet
• Ta igjen etterslepet som har bygd seg opp i Sivilforsvaret de siste årene.
• 2000 nye nødnettsterminaler for frivilligheten.

I løpet av 2022 legges det til rette for en ny befolkningsvarsling. Med det nye systemet kan myndighetene sende ut varsel om fare – eller at det er trygt etter en hendelse – til alle med mobil i hele landet via mobilnettene i løpet av sekunder.  

Det lokale brann- og ­redningsvesenet er en avgjørende del av den lokale bered­skapen, og det skal nå gjen- nomføres en ny, helhetlig ­gjennomgang av brann- og ­redningsetaten.  

I opposisjon foreslo Sp flere ganger i Stortinget å sette ned en Totalberedskapskommisjon. Forslagene ble nedstemt hver gang. I Hurdalsplattformen fikk Senterpartiet gjennomslag for å sette ned en Totalberedskapskommisjon - og på nyåret i år var ­kommisjonen i gang med dette svært viktige arbeidet.

Vi styrker nasjonal sikkerhet, blant annet ved å etablere screening av utenlandske selskaper som ser mot Norge - slik at vi kan forhindre at norske bedrifter kjøpes opp av utenlandske aktører som kan true rikets sikkerhet.  

Senterpartiet gikk til valg på   å gjenopprette den tidligere ­domstolsstrukturen etter at ­forrige regjering sentraliserte land­ets domstoler. Dette har nå vært på høring. Vi har også ­bevilget 20 mill. kroner for å sørge for flere embetsdommere i små domstoler og styrke digitali­ser­ingen i domstolene.

Sørget for 40 mill. kroner til skredsikring på Svalbard.

Styrket Kriminalomsorgen med 50 mill. kroner for flere ­ansatte, utvidelse av flere ­fengselsplasser og gitt tydelige føringer for å opprettholde en ­desentralisert struktur for fengsel og friomsorg.

Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett 2022 å øke antall studieplasser ved Politihøgskolen (PHS) med 100 plasser fra og med høsten 2022. Regjeringen vil ha flere politifolk i hele landet, og da trenger vi flere politiutdannede i fremtiden.