Meny
Eidsfossen-Sandane-Gloppen-foss-kraft-kraftverk-IMG_7062

Klima og miljø

Publisert: 03 08 2022

Regjeringens klimapolitikk skal skape og bevare jobber og sikre rettferdig fordeling, et sterkt nasjonalt eierskap til naturressurser og et aktivt internasjonalt samarbeid  om energi og klima. Den menneskeskapte klima- og naturkrisen er vår tids største utfordring. Vi vil videreutvikle Norge som en verdensledende, bærekraftig industrinasjon basert på fornybar energi. 

Regjeringen gjør elbilpolitikken mer rettferdig ved å gjøre det mulig å lade flere steder i landet der dette ikke har vært mulig tidligere. Dette har vi gjort ved å tildele 100 mill. kroner til Enova for å få i gang arbeidet.  

Enova ble i statsbudsjettet for 2022 styrket med 200 mill. kr. for å støtte opp under grønn omstilling i næringslivet. Dette innebærer blant annet industri, grønn skipsfart, hydrogen og utslippsfri landtransport.

Klima- og miljødepartementet vedtok 22. desember å gi tillatelse til fellingen av fire ulveflokker innenfor ulvesonen, som er like mange flokker som rovviltnemdene i region 4 og 5 vedtok. Klima- og miljødepartementet opprettholdt også kvoten på inntil 12 ulver i rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen.  

Fire vedtak om kvotejakt på gaupe i 2022 fattet av rovviltnemndene og Miljødirektoratet i regionene 1,2, 6 og 7/8 ble påklaget til Klima- og miljødepartementet. Departementet opprettholdt disse vedtakene.  Det ble åpnet for jakt på 74 dyr i seks av de åtte rovviltregionene.  

Tre store hydrogenprosjekter fikk i desember til sammen én mrd. kroner i støtte fra Enova. Tildelingene er et betydelig skritt framover for norsk hydrogensatsing.  

I statsbudsjettet for 2022 ble ­regjeringen og SV enige om at Enova skal benytte rammen på 300 mill. kroner til husholdninger som følger av Enova-avtalen, i tillegg til 100 mill. kroner som kom av enigheten mellom partiene. Dette er et svært viktig grep for å skjerme husholdninger mot høye strømpriser, samtidig som det frigjør strøm til f.eks. ny industri.

I revidert nasjonalbudsjett for 2022 foreslo regjeringen en tilleggsbevilgning på 300 mill. ­kroner for å sikre en finansi­erings­løsning for Fortum Oslo Varmes prosjekt for karbonfangst ved avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Klimatoppmøtet COP26 ble arrangert i november 2021. ­Verdens land sendte et sterkt ­   og tydelig signal om å styrke innsatsen for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Over 100 land forpliktet seg til å stanse skogtap innen 2030. 12 giverland, inkludert Norge, kunngjorde at de ville legge 12 mrd. dollar, tilsvarende 105 mrd. norske kroner, på bordet for å beskytte og restaurere regnskogen i perioden 2021 til 2025.  

I mars 2022 ble verdens land enige om få på plass en inter­nasjonal avtale mot plastforurensing under FNs miljøforsamling, ledet av Klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Enigheten under­streker at det haster med tiltak på tvers av hele plastens livsløp. ­Ambisjonen er å ferdigstille ­avtalen i 2024. Vedtaket ­markerer et historisk skille i det globale ­arbeidet mot plast­forurensning.