Meny
Eidsfossen-Sandane-Gloppen-foss-kraft-kraftverk-IMG_7062

Klima og miljø

Regjeringens klimapolitikk skal skape og bevare jobber og sikre rettferdig fordeling, et sterkt nasjonalt eierskap til naturressurser og et aktivt internasjonalt samarbeid  om energi og klima. Den menneskeskapte klima- og naturkrisen er vår tids største utfordring. Vi vil videreutvikle Norge som en verdensledende, bærekraftig industrinasjon basert på fornybar energi. 

Regjeringen gjør elbilpolitikken mer rettferdig ved å gjøre det mulig å lade flere steder i landet der dette ikke har vært mulig tidligere. Dette har vi gjort ved å tildele 100 mill. kroner til Enova for å få i gang arbeidet.  

Enova ble i statsbudsjettet for 2022 styrket med 200 mill. kr. for å støtte opp under grønn omstilling i næringslivet. Dette innebærer blant annet industri, grønn skipsfart, hydrogen og utslippsfri landtransport.

Klima- og miljødepartementet vedtok 22. desember å gi tillatelse til fellingen av fire ulveflokker innenfor ulvesonen, som er like mange flokker som rovviltnemdene i region 4 og 5 vedtok. Klima- og miljødepartementet opprettholdt også kvoten på inntil 12 ulver i rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen.  

Fire vedtak om kvotejakt på gaupe i 2022 fattet av rovviltnemndene og Miljødirektoratet i regionene 1,2, 6 og 7/8 ble påklaget til Klima- og miljødepartementet. Departementet opprettholdt disse vedtakene.  Det ble åpnet for jakt på 74 dyr i seks av de åtte rovviltregionene.  

Tre store hydrogenprosjekter fikk i desember til sammen én mrd. kroner i støtte fra Enova. Tildelingene er et betydelig skritt framover for norsk hydrogensatsing.  

I statsbudsjettet for 2022 ble ­regjeringen og SV enige om at Enova skal benytte rammen på 300 mill. kroner til husholdninger som følger av Enova-avtalen, i tillegg til 100 mill. kroner som kom av enigheten mellom partiene. Dette er et svært viktig grep for å skjerme husholdninger mot høye strømpriser, samtidig som det frigjør strøm til f.eks. ny industri.

I revidert nasjonalbudsjett for 2022 foreslo regjeringen en tilleggsbevilgning på 300 mill. ­kroner for å sikre en finansi­erings­løsning for Fortum Oslo Varmes prosjekt for karbonfangst ved avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Klimatoppmøtet COP26 ble arrangert i november 2021. ­Verdens land sendte et sterkt ­   og tydelig signal om å styrke innsatsen for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Over 100 land forpliktet seg til å stanse skogtap innen 2030. 12 giverland, inkludert Norge, kunngjorde at de ville legge 12 mrd. dollar, tilsvarende 105 mrd. norske kroner, på bordet for å beskytte og restaurere regnskogen i perioden 2021 til 2025.  

I mars 2022 ble verdens land enige om få på plass en inter­nasjonal avtale mot plastforurensing under FNs miljøforsamling, ledet av Klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Enigheten under­streker at det haster med tiltak på tvers av hele plastens livsløp. ­Ambisjonen er å ferdigstille ­avtalen i 2024. Vedtaket ­markerer et historisk skille i det globale ­arbeidet mot plast­forurensning.