Meny
2018 Baby - omsorg

Kommunal og distrikt

Alle innbyggere, uansett bosted, skal ha et godt tjeneste­tilbud i sitt nærmiljø. Regjeringen vil legge til rette for at folk kan bo der de vil, gjennom å sikre gode grunnleggende tjenester i hele landet. Kommunene må sikres ressurser og handlefrihet til å løse velferdsoppgaver. Distriktspolitikken må forsterkes og fornyes, med nye tiltak for å skape
optimisme og fremtidstro i hele Norge.

De frie inntektene til kommunene ble kraftig økt gjennom regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2022. Med 2,5 mrd. kroner mer enn det Solberg- regjeringen foreslo, førte dette til et økt handlingsrom til kommunene på 4,5 mrd. kroner. Dette er en viktig satsing på både lokaldemokrati og tjenester nær folk.

Regjeringen arbeider med en ny distriktsmelding. Vi er nå i ferd med å få inn innspill både fra partiet og gjennom innspillsmøter rundt om i landet for å høre fra kommuner, næringsliv, distriktsungdom, og en rekke andre aktører. Samtidig jobbes det hele tiden med å utvikle distriktspolitikken, dette er ikke noe som venter på at distriktsmeldinga blir ferdig. For eksempel jobbes det parallelt med bygdevekstavtaler, rimeligere ferge, desentralisert utdanning og mye mer.
Deling av tvangssammenslåtte fylkeskommuner og kommuner er en viktig seier. Fylkene Troms, Finnmark, Vestfold, Telemark, Akershus, Buskerud og Østfold vil nå gjenoppstå. I tillegg ønsker vi å styrke fylkeskommunens rolle ytterligere.  

Regjeringen har fremmet forslag om at Ålesund kommune skal deles slik at hele tidligere Haram kommune på nytt blir en egen kommune.

Regjeringen har besluttet å utrede deling av Kristiansand og holde folkeavstemning i Søgne og Songdalen i 2023 om de ønsker å bli en egen kommune igjen.

Tillitsreform er et viktig prosjekt for regjeringen, som skal gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester. Alle departementer ser på hvordan en tillitsreform kan gjennomføres ­innenfor de ulike sektorene, og dette arbeidet ledes av KDD.  

Lokaldemokratiet skal til­legges stor vekt i arealpolitikken. Kommunene er arealmyndighet. Av viktige nasjonale hensyn står likevel jordvernet sterkt og skal styrkes ytterligere av denne ­regjeringen. De statlige retningslinjene for bolig, areal og transport skal revideres.  

Gjennom tildelingsbrevene som departementene sendte til sine underlagte etater er alle bedt om å kutte i sin konsulentbruk.  

Boligpolitikk er viktig både for distriktene og byene. I statsbudsjettet for 2022 fikk Husbanken en økt låneramme på 2 mrd. kroner, som er et viktig virkemiddel for å få flere fra leie til eie, og hjelpe flere inn på boligmarkedet.

I forbindelse med flyktning­situasjonen er rammen for tilskudd til utleieboliger økt med ytterligere 1 mrd. kroner. Formålet er å skaffe boliger til de ukrainske flyktningene, men kommunene kan i ­etterkant fritt disponere disse ­utleieboligene til andre vanskeligstilte.

Bredbånd har lenge vært en viktig satsing for Senterpartiet. I statsbudsjettet fra Ap/Sp-regjeringen ble midlene til bredbånd økt med 100 mill. kroner, en økning på nesten 50 % fra det regjeringen Solberg hadde foreslått.  

Vi jobber med hvordan vi kan redusere lønnsforskjellene i ­samfunnet, og sentralt i dette er  å sikre at lederlønninger ikke overskrider gjennomsnittlig lønnsutvikling. Derfor får leder­- lønnsutvalget utvidet mandat til   å se på nettopp dette.  

Regjeringen har bevilget     totalt 89 mill. kroner, slik at ferjer med under 100 000 passasjerer årlig blir gratis fra 1. juli i år.

Regjeringen vil opprette et fond for Andøy kommune på 250 mill. kroner, og 100 mill. kroner ble bevilget til dette fondet høsten 2021. Midlene skal bidra til flere arbeidsplasser, utvikling og mer aktivitet i Andøysamfunnet.  

Områdesatsingene i storbyene ble i statsbudsjettet for 2022 styrket og utvidet med 20 mill. kroner. Områdesatsingene skal bidra til varige forbedringer av tjenester, og bo- og nærmiljø som er bedre tilpasset behovene i de levekårsutsatte områdene.