Meny
2021 Strømledninger og vei, Sørøya, Finnmark

Olje og energi

Regjeringen vil at tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft også i fremtiden skal være fortrinnet for norsk industri og bidra til verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Norsk petroleumsindustri skal utvikles, ikke avvikles, samtidig som utslippene fra sokkelen skal ned. Politikken skal støtte aktivt opp under et grønt skifte hvor man bygger på kompetansen fra olje- og gassindustrien innen nye næringsområder. 

Regjeringen har utarbeidet en strømstøtteordning for husholdningene som hjelper vanlige folk med å betale strømregningen fra desember 2021 til mars 2023. Samlet er denne ordningen forventet å bli på 23 mrd. kroner.

I tillegg har det blitt vedtatt en rekke andre tiltak som redusert elavgift, økt bostøtte, tilskudd til frivillig sektor og studenter, strømstøtte til landbruket mm. slik at det samlet er bevilget omlag 30 mrd. kroner for å redusere høye strømutgifter for forbrukere.

Regjeringen arbeider med konkrete tiltak slik at kraftbransjen kan tilby rimeligere fastpris på strøm til bedrifter og hushold­ninger. Et tiltak er en omlegging av skatten for kraftselskaper som vil gjøre dette mulig.  

Utbygging av havvind på ­feltene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II skal skje med kabel til fastlandet, og ikke med hybridkabel, for å bidra til at Norge får tilført mer fornybar kraft. Hurdalsplattformen er tydelig på at det ikke skal bygges nye utenlandskabler i denne stortingsperioden.

Det er i satt ned en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energi­­produksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på rimelig fornybar kraft.  

Regjeringen vil gå i en dialog med Storbritannia og EU med mål om å sikre at vi unngår lange perioder med ren strømeksport i perioder med lav magasinfylling.  

Det er fremmet en tilleggsmelding til energimeldingen som staker ut en offensiv satsing på blant annet hydrogen, karbon- fangst- og lagring (CCS) og havvind.

I tilleggsmeldingen til energimeldingen åpnes det for å for første gang på tre år behandle konsesjonssaker for vindkraft på land, men det slås tydelig fast at dette kun skal gjelde der kommunene selv er positive. Dette er en stor seier for lokaldemokratiet!

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt å øke midler til sikringstiltak mot flom og skred med 60 mill. kroner i 2022, og i tillegg vedtatt at Svalbard får 40 mill. kroner til sikring mot sørpeskred.

    Det ble i desember 2021 enighet mellom regjeringspartiene og SV på Stortinget om at kravet til effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet ikke skulle tre i kraft 1. januar 2022. Dette var en viktig sak for Sp, fordi denne modellen var svært omdiskutert og i alt for liten grad opplyst overfor kundene.  

    Olje- og energidepartementet tilbød i januar 2022 53 nye utvinningstillatelser for olje og gass på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2021. En ny tildelingsrunde, TFO 2022, er sendt på høring. Dette sikrer et videre stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel.

Olje- og energidepartementet har i 2022 tilbudt to letetillatelser til CO2-lagring på norsk sokkel; en i Nordsjøen og en i Barentshavet. Ytterligere ett område i Nordsjøen er nå utlyst. Dette vil kunne bli en viktig næring for Norge i fram­tida, og bidra til at verden skal nå sine klimamål.