Meny
2022 Ferga fra Sandnessjøen til Dønna, Nordland

Samferdsel

God infrastruktur binder Norge sammen og er helt avgjørende for bosetting og arbeidsplasser i hele landet. Økt fremkommelighet og bedre sikkerhet skal ligge    til grunn for vår samferdselspolitikk, slik at folk og varer kommer raskt og trygt frem. Det offentlige må sørge for god infrastruktur som skaper levende lokalmiljøer og legger grunnlaget for lønnsomme arbeidsplasser i hele Norge.

Regjeringen har stanset konkurranseutsetting av jernbanen og avlyst trafikkpakke 4 og stanset utlysningen av trafikkpakke 5.  

I statsbudsjettet for 2022 har regjeringen satt av nærmere 1 mrd. kroner til å redusere ferjeprisene på riks- og fylkesvegferjer. Fra Solberg-regjeringens budsjettforslag er bevilgningen til dette formålet doblet og sikrer en reell prisnedgang fra 01.01.21 til 01.01.22 på 30 %.  

I revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble bevilgningen til ferjesamband med lite trafikk økt med 59 mill. kroner til totalt 89 mill. kroner. Bevilgningen vil legge til rette for gratis ferje for ferjesamband med under 100 000 passasjerer årlig, noe som i hovedsak skal skje fra 1. juli i år.  

Regjeringen har startet opp arbeidet med å lage en ny drosjepolitikk etter den feilslåtte drosjereformen fra Høyre-regjeringen. Denne regjeringen skal sikre en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og sjåførene har en jobb de kan leve av.  

Fra nyttår ble det billigere å ta lappen. 1. januar ble de samlede gebyrene for å ta førerkort klasse B satt ned fra 2 020 til 1 590 kroner. Å få muligheten til å kjøre bil er en viktig, men kostbar milepæl for mange unge. Derfor er det viktig å redusere gebyrene.  

Regjeringen vil åpne for tyngre kjøretøy på veiene. Vi ønsker å legge til rette for gode transportmuligheter for næringslivet i hele landet. Derfor hår vi nå foreslått å gi mulighet for at noen flere veier kan åpnes for de tyngste kjøretøyene. Det vil bidra til økt effektivisering både i skogbruks­næringen og i transportnæringen, og dessuten kunne gi færre tunge kjøretøy på veiene.

Regjeringen har startet storrengjøring av arbeidslivet i transportsektoren. Arbeidstakere i Norge skal ha en trygg arbeidsplass, og anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Vi har sett tydelig at det ikke er tilfellet for alle, særlig arbeidstakere i transportsektoren er utsatt. Nå inviterer vi både arbeidslivet, fagforeninger og bransjen selv til å komme med innspill til vår handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.  

Regjeringen vil gjøre det enklere å sammenligne priser på drivstoff og strøm. Med stadig endringer i pris både på elektrisitet, bensin og diesel, kan det bli vanskelig for forbrukere å orientere seg om hva det egentlig koster å kjøre bil. Derfor vil vi nå gjøre det enklere å gjøre seg kjent med hvor mye det koster å kjøre en elektrisk bil sammenliknet med en bil som bruker bensin eller diesel. Dette skal vises på de større energistasjonene, og vil være å se fra 2023.  

For å få ned klimagassutslippene i transportsektoren, må vi også få ned utslippene fra anleggsplassene. Gravemaskiner, hjullastere, dumpere og andre store maskiner står for store utslipp av klimagasser. Derfor har regjeringen satt av 62 mill. kroner for å sette i gang 12 pilotprosjekter for å teste ut ulike løsninger for på sikt å få anleggsplassene til å bli fossilfrie.