Meny

Fiskeriene – en nøkkelnæring langs kysten

Norge har særegne muligheter knyttet til vår lange kystlinje og beliggenhet i nord. Våre kyst- og havområder er viktige for å sikre mat og for å skape verdier. Ressursene i havet og langs kysten er fellesskapets eiendom og skal sikres for framtidige generasjoner gjennom bærekraftig forvaltning og nasjonal råderett. Bærekraftig ressursforvaltning er viktig for å sikre både en lønnsom fiskerinæring og fiskeindustri, skriver Geir Iversen, Sandra Borch og Willfred Nordlund.

Innlegget er skrevet av :

- Geir Iversen, 1.kandidat Finnmark Senterparti

- Sandra Borch, 1. kandidat Troms Senterparti

- Willfred Nordlund, 1.kandidat Nordland Senterparti

Norge har særegne muligheter knyttet til vår lange kystlinje og beliggenhet i nord. Våre kyst- og havområder er viktige for å sikre mat og for å skape verdier. Ressursene i havet og langs kysten er fellesskapets eiendom og skal sikres for framtidige generasjoner gjennom bærekraftig forvaltning og nasjonal råderett. Bærekraftig ressursforvaltning er viktig for å sikre både en lønnsom fiskerinæring og fiskeindustri.

Fiskeriressursene skal fortsatt eies av det norske folk i fellesskap. Vi vil forvalte ressursene, rettigheter og kvoter på en måte som ikke bidrar til sentralisering verken innad i regioner eller mellom landsdeler. Senterpartiet vil at fiskeri- og havbrukspolitikken skal utformes slik at den kan bidra til å sikre lønnsomme bedrifter – både på hav og land – konkurransedyktighet og økt markedsfokus, og dessuten ivareta distriktspolitiske målsettinger om arbeidsplasser og bosetting i kystsamfunn. Fiskenæringa skal videreutvikles ved å bygge på fortrinnet vi har i tilgangen på ferskt råstoff av høy kvalitet. Senterpartiet vil legge til rette for økt videreforedling i Norge.

Senterpartiet vil sørge for at vi får en variert fiskeflåte. Kystfisket har i århundrer vært en grunnpilar i sysselsetting og verdiskaping langs kysten. Det fisket som skjer fra de små fartøyene er etter Senterpartiets mening en viktig del av norsk fiskeripolitikk. Disse fartøyene fisker råvarer av svært høy kvalitet og lander dem langs hele kysten.

Dette er strategisk betydningsfull verdiskapning, selv om fisket utgjør en liten andel av totalfangsten i næringa. Også de havgående fiskefartøyene er viktige. De sikrer verdiskapning, aktivitet hos underleverandører og aktivitet i territorialfarvannene, og skal fortsatt spille en sentral rolle.

Norge har store fiskeressurser i våre ferskvannselver og innsjøer. Senterpartiet ønsker å legge til rette for at disse blir utnyttet på en bærekraftig måte ved å satse på forskning, ressurskartlegging og målrettede innovasjonsmidler.

Fiskeri- og havbruksnæringen trenger en fiskeripolitikk som er bedre forankret i hverdagen langs hele kysten. Og nesten like viktig som politikkens farge er en statsråd med gjennomføringskraft og evne til å skape brede politiske flertall rundt viktige saker. Det er ikke situasjonen i dag. Dagens regjering har i flere omganger truet med å selge fisken ut av landsdelen, det er Senterpartiet helt i mot.

Senterpartiet vil utforme en fiskeripolitikk som styrker kysten og som sikrer verdiskapingen i Nord-Norge. En slik politikk må utformes i dialog med, ikke i konflikt med, kystbefolkningen.

Derfor er det nok fra Regjeringen nå. Fisken skal eies av det norske folk i felleskap og ikke selges ut av Norge. Fiskeriene står for viktig verdiskapning i hele landet, og særlig i Nord-Norge.

Senterpartiet vil derfor jobbe aktivt for at fiskeriressursene fortsatt skal eies av felleskapet, og ikke selges ut av landet.