Meny

Sp sier nei til stopp i utbygging og vedlikehold av fiskerihavnene

I behandlingen av regionreformen fikk regjeringen presset gjennom at utbygging og vedlikehold av fiskerihavnene skal flyttes fra Kystverket til de nye regionene. Dette har medført at arbeidet har stoppet opp. Nå krever Senterpartiet at flyttingen stoppes og at arbeidet med havnene intensiveres.

Torsdag leverte Senterpartiet et forslag i Stortinget om at fiskerihavnene fortsatt skal være i statlig regi og at Kystverket skal forvalte driften, planleggingen, utbyggingen og vedlikeholdet. Senterpartiet foreslår i tillegg at ordningen med statlige tilskudd videreføres

– At Regjeringen vil flytte ansvaret til regionene har resultert i en trenering av prosjektene. Det er i dag flere nye havner som skal bygges og mange som trenger vedlikehold. Vi kan ikke stå å se på at dette arbeidet stoppes opp fordi dette blandes inn i rotet regjeringen har skapt med regionreformen, sier Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

At det nå er usikkerhet rundt forvaltningen er ikke det eneste problemet i følge partiet. De mener også at den nye ordningen truer finansieringen av prosjektene.

– I dag er det slik at staten gir tilskudd til kommunale fiskerihavner. Den nye ordningen vil føre til en underfinansiering av viktige prosjekt, både når det gjelder opprettelse av nye havner og rehabilitering av eksisterende havner, fortsetter Mossleth.

– Jeg er nok redd for at dagens regjering ikke er så opptatt av kyst-Norge og at dette er egentlig er en nedprioritering av havnene og distriktet. Det er derfor viktig at Stortinget nå gjør et vedtak som sikrer forvaltningen i fortsettelsen, avslutter Senterpartiets stortingsrepresentant.

 –––

Her er forslaget som ble levert torsdag morgen i Stortinget:

Dokument 8:    S (2017–2018)

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch og Kari Anne Bøkestad Andreassen om at fiskerihavnene fortsatt skal vere et statlig ansvar.

Til Stortinget

Bakgrunn

I Stortingets behandling av Prop. 84 S (2016–2017) «Regionreformen» ble det vedtatt å overføre eigarskapet og ansvaret for forvaltning, drift og utbygging av noverande statlege fiskerihamneanlegg til regionalt folkevalt nivå frå 2020, og tilskuddsordninga for de kommunale fiskerihavner.

Fiskerihavner er havner og anlegg der staten har bidratt med hele eller deler av nødvendig infrastruktur/moloanlegg mv. I dag ligger ansvaret for utbygging og vedlikehold av eksisterende og nye fiskerihavner hos Kystverket. Kystverket har en solid kompetanse på utbygging, drift og vedlikehold av disse anleggene, og ser disse i en sammenheng med øvrige behov for sjøveis infrastruktur. I tillegg er det en klar styrke at Kystverket også i planprosessene besitter nautisk kompetanse, som vil være en viktig premissgiver i alle havneplanleggingsprosesser.

Fiskerihavner har vært utbygd siden slutten av 1800-tallet. I dag er moloanlegg og andre innretninger like viktig mange steder for samfunnssikkerheten som for fiskeri- og næringsaktivitet, da som en beskyttelse mot naturkrefter for bygninger og annen kritisk infrastruktur langs kysten. Bruken av havnene har endret seg over årene slik at det i mange havner ikke lengre er fiskeriaktiviteter og i andre havner er aktivitetene sterkt redusert.

Vedtaket om å overføre ansvaret for forvaltning, utbygging og drift for fiskerihavneanlegg til de nye regionene har ført til at all planlegging av fiskerihavnprosjekter har stoppet helt opp. Prosjekt som ligger inne i NTP etter 2019 vil gå en svært usikker framtid i møte.

Det registreres at kommuner og fylker langs hele kysten uttrykker bekymring for endringen.

Fylkeskommunene er sentral i prioriteringen av de statlige midlene slik ordningen fungerer i dag, dette fungerer godt og må videreføres.

Vedlikehold og utbygging av disse anleggene krever en svært spesiell kompetanse som Kystverket besitter. En fragmentering av ansvar og finansiering vil gi en dårligere forvaltning av eksisterende og nye fiskerihavneanlegg, og vil kunne medføre lavere kompetanse og økt byråkrati samlet sett.

Forslag:
Stortinget ber regjeringen beholde fiskerihavnene i statlig regi med Kystverket som eier og forvalter av ansvaret for planlegging, utbygging, drift og vedlikehold.

Stortinget ber regjeringen videreføre ordningen med statlig tilskudd til kommunale fiskerihavner.

8. mars 2017 for framsetjing
Siv Mossleth
Geir Adelsten Iversen
Sandra Borch
Kari Anne Bøkestad Andreassen