Meny
2020 nytt program

Lørenskog endringsforslag til Senterpartiets endelige programutkast 2021-2025 2. runde

Høringsfrist 09.04.2021

Innspill til Endelig programutkast fra Lørenskog Senterparti

Her var det mange gode innspill og intensjoner, og det er forståelig at det må prioriteres. Vi er innforstått med en noen av våre forslag ikke blir med videre og vi er glade for de forslagene som blir med videre. Samtidig har vi noen kommentarer til prioriteringene, og ønsker og håp om endring for tre av våre forslag. I tillegg har vi forslag til en reformulering av et av arbeidsgruppens forslag. Vi ønsker også å fremsnakke et av Nordre Follos avslåtte forslag.

 

VEDTAS:

Til forslaget linje 3294 fra arbeidsgruppen eldreomsorg skrives. «innbyggeres krav til helsehjelp..» Her mener vi det er mer korrekt å skrive «behov for og rett til» i stedet for «krav»

VEDTAS IKKE:

Linje 15 Her har vi foreslått å skyte inn, i forbindelse med diskriminering, «også på grunn av funksjonsnedsettelser, skal motvirkes» Dette er viktig å inkludere for å synliggjøre og vise til det vi i Senterpartiet står for, og som blant annet frivillige organisasjoner spør oss konkret om. Jfr https://www.ffo.no/aktuelt/et-funksjonshemmet-demokrati/partiene-svarer-hvordan-inkludere-funksjonshemmede-i-demokratiet/sp-om-inkludering/

https://www.senterpartiet.no/politikk/A-%C3%85/politisk-sak/diskriminering

Ingen kan være motstander av at det er viktig å unngå å diskriminere mennesker med funksjonsnedsettelser, tvert imot kan det å løfte frem dette bidra til at flere velger nettopp Senterpartiet.

Linje 364 - forslag fra Nordre Follo vedrørende mva-fritak også til hybridbiler. Vi skulle gjerne sett at dette forslaget også kunne vært med videre. Det er viktig for å sikre fremkommelighet i hele landet, også på steder hvor værforhold og avstander gjør det vanskelig å benytte rene elbiler. Det er også et poeng med tiltak som tilrettelegger for større likhet for personer og familier som har ulike behov og som av ulike grunner ikke kan benytte rene elbiler.

Linje 3243 Her har vi foreslått å inkludere «Se psykisk og fysisk helse som en helhet». Det er helt essensielt at den formuleringen blir med videre et sted i programmet. Dette perspektivet er viktig for den enkelte, men også lønnsomt for samfunnet. Vi vet eksempelvis at sannsynligheten for å komme tilbake til jobb etter hjerteinnfart er mindre hvis en er deprimert enn hvis en har hjerteinfarkt og røyker. Vi vet at kostnadene til behandling av kols øker drastisk hvis personen har angst. Vi vet også at forventet levealder er 15–20 år kortere for mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer sammenlignet med befolkningen forøvrig. I tillegg til økt forekomst av unaturlig død i gruppen, kan overdødeligheten i stor grad tilskrives somatiske sykdommer.

Det står i utgangspunktet i programmet «en nasjonal satsning på økt fysisk aktivitet», som også er viktig og da bør det som et minimum nevnes at psykisk og fysisk helse er en helhet. De henger uløselig sammen, og selv om dette ofte blir glemt, er det viktig å tilrettelegge for helhetlig oppføling, både av hensyn til individet, og av samfunnsøkonomiske grunner.

 

Linje 3512 -3514. Vårt tillegg her om hjelp og rammer mm. mener vi være med, hvis Senterpartiets retorikk skal fremstå som troverdig. Når det gjelder for eksempel rusreformen, er Senterpartiet opptatt av mennesker med rusproblemer, både unge og voksne, må få tilgang på god helsehjelp, og at dagens lovgivning ikke er til hinder for dette. Hvis dette budskapet skal være troverdig, og vi ikke skal fremstå som om vi bare er opptatt av å straffe mennesker i en vanskelig livssituasjon, er det helt avgjørende at vi også satser på gode rammer for behandling.

Endringen i linje 3508 – 3514 som er foreslått av arbeidsgruppen og tatt med er bra, men den vektlegger i større grad bruker-perspektivet og imøtegår ikke helt den utfordring mange ansatte beskriver, hvor det er vanskelig å få gitt god og forsvarlig hjelp innen dagens rammer. Å ta med vår formulering vil presiserer dette tydeligere, og kan også gi økt støtte blant velgere som arbeider i helsevesenet. 

Helse er generelt, og psykisk helse spesielt er et tema mange velgere er opptatt av, og det har blitt enda mer aktuelt nå i forbindelse med pandemien. Det er svært sannsynlig at psykisk helse kan bli et viktig tema i valgkampen, og det er da viktig at vi har konkrete formuleringer på dette i programmet vårt. Dette også sett i lys av at helse er noe vi vet mange velgere er opptatt av. 

Å inkludere «redusert tvang» er også i tråd med det vi sier i ulike sammenhenger eksempelvis https://www.senterpartiet.no/aktuelt/arkiv/sp-onsker-offentlig-gransking-av-tvangsbruk : «Uten å vite og ha full åpenhet om tvangsbruk i norsk psykiatri, og dokumentasjon med fakta om hvor tvang skjer, hvorfor det skjer og hvor lenge, er det ikke mulig å sikre rett tvangsbruk i helsetjenestene, trygge pasienters rettsvern eller å redusere unødvendig og lovstridig tvangsbruk i psykiatrien i fremtiden, avslutter Toppe

Disse temaene henger jo også naturlig sammen, siden gode nok ressurser til å gi tilstrekkelig og tilpasset behandling er helt avgjørende for å redusere unødvendig bruk av tvang.

 

For Lørenskog Senterparti

 

Siv Tove Engebråten

Arnhild Lauveng

 

9.4.2021