Meny

Ja til norsk miljøvennlig kraftforedling - nei til ACER. (uttale fra fylkesårsmøte til Rogaland SP)

Rogaland Senterparti går tydelig imot at Norge skal innlemmes i EU`s "tredje energipakke". 

Regjeringen har foreslått å overføre ytterligere nasjonal myndighet til EU, denne gangen over energipolitikken. Det foreslås å innlemme EUs «tredje energipakke» i EØS-avtalen, og tillate EUs energibyrå, ACER, å treffe bindende vedtak over norsk energipolitikk.

Rogaland Senterparti mener at Norge kan drive utvikling av landets energiressurser og handel med energi, uten at man må gi fra seg råderetten over norsk energipolitikk og norske ressurser. Vi ser det heller ikke som nødvendig å opprette ytterligere overnasjonale reguleringsbyrå, slik regjeringen foreslår.

 En levende, konkurransedyktig og miljøvennlig industri i Norge er avgjørende for framtidens Norge. Den landbaserte prosessindustrien har store miljøvennlige investeringsplaner, og et utviklingspotensial for økt sysselsetting i distriktene. Flere eksportkabler fra Norge til EU vil kunne medføre økte kraftpriser i Norge. Dette vil legge press på lønns- og arbeidsvilkårene i industrien og undergrave industriell verdiskaping og utvikling.

 

Rogaland Senterparti:

-      er imot norsk tilknytting til ACER.

-      er imot opprettelsen av RME og tilsvarende overnasjonale reguleringsmyndigheter.

-      mener at stortingsbehandlingen av denne saken og tilsvarende saker skal følge Grunnloven §115 om minst 3/4 flertall.

-      mener at Statnett skal eie og drifte utenlandskabler og at Stortinget må stoppe bygging av private strømkabler til utlandet.