Meny

Vi har kjempet, og vil alltid kjempe for gode helsetjeneste «nær folk».

Nok en gang står kampen for kompetansearbeidsplasser og desentralisert helsetilbud. Denne gangen står kampen for rehabiliteringsavdelingen 2ØST i Egersund.

Direktøren i Helse Stavanger har satt i gang ett arbeid for å vurdere konsekvensene av å legge ned 2ØST i Egersund. Begrunnelsen er ikke at tilbudet ved 2ØST er dårleg eller for lite effektivt. Tvert om, tilbudet ved 2ØST er godt og holder god kvalitet og har hittil gitt pasientene opptrening, mestringsfølelse og nytt mot til å leve med sine helseutfordringer. Den eneste begrunnelsen som Helse Stavanger har for å legge ned 2ØST er at en må spare til egenkapital for å kunne bygge nytt sykehus på Ullandhaug.

Dette illustrere godt det vi i Senterpartiet har ment helt siden foretaksmodellen for sykehus ble vedtatt. Foretaksmodellen fører til en styringsform for sykehusene der profitt og inntjening får større og større innflytelse for hvordan en organiserer helsetjenestene. Resultatet er at faglige og samfunnspolitisk hensyn  i større og større grad må vike.

Byggingen av nytt sykehus på Ullandhaug illustrerer dette på en særdeles god måte!

For å  bygge nytt sjukehus må velfungerende avdelinger stenges, sengeplasser ved distrikpsykiatrisk senter legges ned, det kuttes i barseltilbudet og som denne saken handler om; nedleggelse av rehabiliteringsavdelingen ved 2ØST.

Senterpartiet krever at styret i Helse Stavanger er sitt ansvar bevist og sikrer at 2ØST bevares og styrkes. Vi vil  legge press på regjeringen, med Bent Høie som ansvarlig statsråd, for å sikre ett godt og desentralisert helsetilbud, også i Rogaland. Staten må ta større del av regningen ved bygging av nytt sykehus på Ullandhaug , slik at byggingen av nytt sykehus ikke går utover kvaliteten på helsetilbudet i Rogaland.

 

Vi i Senterpartiet ønsker å sørge for en ny finansiering, organisering og ledelse av norske sykehus.  Vi vil avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning. Vi vil videreføre statlig eierskap, men overføre dagens regionale ansvar til folkevalgte sykehusstyrer, valgt av og blant fylkestingets medlemmer.

 

Senterpartiet står sammen med og stiller seg bak «Folkeaksjonen mot nedleggelse av  rehabiliteringsavdelingen 2ØST»

 

Vi har kjempet, og vil alltid kjempe for gode helsetjeneste «nær folk».

 

May-Sissel Nodland (Gruppeleder Eigersund SP)

Geir Pollestad (Stortingsrepresentant SP)

Vidar Nedrebø (Fylkesleder Rogaland SP)