Meny

Fylkesvegene er viktige for næringslivet

Som hovedutvalgsleder for veg i Trøndelag fylke har jeg siden oktober 2019 vært rundt og sett på store deler av fylkesvegene våre

Jeg har ikke klart å tatt hele runden enda, det er tross alt over 6.000 km med veg i dette store fylket vårt. Det er mye dårlig veg for å si det enkelt. På disse befaringene møter jeg både lokale politikere og representanter for det lokale næringslivet. Tilbakemeldingene er klare: alle jeg møter skriker etter bedre veg. Etterslepet på vedlikehold er stort, pr nå er behovet anslått til ca 5 milliarder, og det blir større for hver dag som går uten vedlikehold.  

Koronakrisen som slo innover landet vårt har satt spor. Krisepakker fra regjeringa og Storting skal forsøke å bøte på noe av konsekvensene for næringslivet. I den siste pakken som kom nå før sommeren var det satt av penger til en rekke tiltak til en total verdi på 27 milliarder. 600 millioner er øremerket riksvegnettet. Ikke en av disse kronene var satt av til fylkesvegene. Det er klare signaler nå på at flere lokale og regionale entreprenører har tom ordrebok allerede til høsten. Ved å bevilge penger til utbedring og vedlikehold av fylkesvegnettet kunne vi ha oppnådd flere ting på samme tid:  Små og mellomstore entreprenører kan enkelt ta på seg vedlikeholds- og utbedringsoppdrag og slik holde hjulene  i gang i distriktet samtidig som vi har fått utbedret fylkesvegnettet. Men fylket mangler penger. 

Tidligere i vår fikk vi presentert en konsekvensutredning for vegstrekningen på E39 mellom Klett og Orkanger. Nye veier AS og Statens Vegvesen kjemper nå for å få oppdrag om å ruste opp denne delen av riksvegnettet. E39 mellom Orkanger og Klett fungerer svært bra i dag, dette sier representanter for næringslivet og lokale politikere langs strekningen. Dette er nå kostnadsberegnet til 10 mrd. Hvis vi kunne fått halvparten av dette, dvs 5 mrd, hadde vi tatt igjen hele vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Trøndelag. I stedet er det vi skattebetalerne og spesielt næringslivsaktørene i distriktene som betaler regninga. Jeg skjønner frustrasjonen hos næringslivet når de sier at de har store ekstrakostnader med dårlige veier. Den eneste muligheten vi har for utbedring av fylkesvegene er å finansiere dette med bompenger. Dette blir enda mer kostbart for næringslivet. 

Verdiskapinga skjer i distriktene. Det er der råvarer foredles videre til ferdige produkter som går inn til mer sentrale strøk. Næringslivet i distriktene legger grunnlaget for lokalsamfunnet og dermed tjenestene som vi alle nyter godt av. Senterpartiet vil legge til rette for at folk kan bo der de vil, jobbe der de vil og få tjenester levert nært folk der de bor. Vi ønsker å demme opp for sentraliseringa. Da må vi også sørge for at også fylkesvegnettet er av en slik kvalitet at næringslivet kan fortsette med sin verdiskaping der de er, enten det er på kysten, i bygda eller på fjellet, til beste for oss alle. 

Hallgeir Grøntvedt

Leder for hovedutvalg Veg

Trøndelag Senterparti