Meny
2020 Kathrine Kleveland, Vestfold - portrett

Folkevalgt kontroll over jernbanen

Kathrine Kleveland, gruppeleder for Senterpartiet i fylkestinget

Norsk jernbanepolitikk må bestemmes av folkevalgte i Norge.
Å låse fast en bestemt jernbanepolitikk for framtida er i strid med grunnprinsipper i vårt demokrati.

Jernbane er en effektiv og miljøvennlig transportform. Landet vårt er ikke ferdig bygd når det gjelder framtidsretta transportløsninger som gjør at folk kommer seg raskt, trygt og miljøvennlig fram, og bidrar til økt verdiskaping!

Vestfold og Telemark fylkeskommune har allerede en klar ambisjon om å øke kollektivreisene og mål om å gi innbyggerne i fylket vårt et enda bedre jernbanetilbud, så enda flere velger kollektivtrafikk.

I Vestfold og Telemark fylkeskommunes høringssvar til Nasjonal transportplan trakk fylkeskommunen i et enstemmig svar frem videre utbygging av Vestfoldbanen som en av de tre viktigste sakene for fylket. Dette ble bekreftet i et digitalt møte med berørte ordførere, fylkesordfører, gruppelederne i fylkestinget og stortingsbenken med tema Vestfoldbanen.

Hvilket tempo jernbanen skal bygges ut, hvor det skal bygges, hvem som skal bygge, hvem som skal ha ansvar for å kjøre på skinnene og hvem som skal bestemme hva slags sikkerhetsforskrifter som skal følges, er ulike beslutninger som tas ulike steder i det norske forvaltningsnivået, men alle beslutningene tas i Norge.

Stortinget kan i høst komme til å frasi seg retten til å bestemme over norsk jernbanepolitikk i framtida når det blant annet gjelder anbud og sikkerhet. Det må forhindres: Jernbanen må være underlagt folkevalgt kontroll.

Senterpartiet vil stemme mot EUs fjerde jernbanepakke når den skal behandles i Stortinget i høst fordi det må være opp til norske myndigheter å avgjøre om jernbanestrekninger skal legges ut på anbud eller ikke.  Å låse fast en bestemt jernbanepolitikk for framtida er i strid med grunnprinsipper i vårt demokrati.

Senterpartiet mener det fortsatt må være mulig å stille nasjonale krav til sikkerhet på jernbanen. Med Norges spesielle klima, geografi og høye utdanningskrav til vårt personell frykter vi at overføring av myndighet til EUs jernbanebyrå, ERA, svekker sikkerheten.

Det er ikke akseptabelt at Norge blir direkte underlagt et EU-byrå og EU-domstolen, noe som er et brudd med intensjonen og beslutningsmekanismene i EØS-avtalen. Senterpartiet   mener Stortinget må reservere Norge mot EUs fjerde jernbanepakke, slik EØS-avtalen gir anledning til.

Norsk jernbanepolitikk må bestemmes av folkevalgte i Norge!