Meny

Trygghet for HELE Holmestrand

Trykk på bildene for å lese mer om våre kandidater.

Kommunestyrerepresentanter

Per Harald Agerup og Runar Knudsen ble valgt inn som faste representanter i kommunestyret denne perioden. Nå skal det jobbes for å få frem god Sp-politikk og gode løsninger! Våre representanter kan alltid kontaktes og er klare for å høre hva du mener er viktig.

Har du en sak eller noe annet du vil diskutere kan du ta kontakt med gruppeleder Per Harald på telefon 95142703

Vår politikk

Vi skal ta hele kommunen i bruk, ivareta nærmiljøene og sikre tjenester nær folk!
 

Senterpartiet vil ta hele kommunen i bruk og ha tjenester nær folk. Kommunen skal sørge for at alle delene av kommunen vår nyter godt av barnehager, skoler, eldreomsorg, kulturtilbud og møteplasser og en positiv utvikling i sitt nærmiljø. 

Kommunen vår trenger en ny politisk kultur. Senterpartiet mener samarbeid om løsninger og gjensidig respekt for politiske forskjeller må være idealet – ikke politisk spill og uforsonlig argumentasjon. Vi skal ta vår del av ansvaret.

Selv om man er et stykke på vei må politikere og administrasjon den kommende perioden sammen få kontroll på den kommunale driften og kommuneøkonomien. Innbyggere og ansatte fortjener forutsigbarhet.

Holmestrand Senterparti har følgende hovedmål kommende fire år:

 • Ta hele kommunen i bruk, ivareta nærmiljøene og sikre tjenester nær folk.
 • Bidra til en politisk kultur der partiene samarbeider om løsninger, og der politikere og administrasjon sammen får kontroll på drift og økonomi.
 • At eldreomsorgen organiseres slik at folk skal kunne bo i «sin egen gamle kommune» livet ut.
 • Styrke arbeidet for bedre vannkvalitet i Oslofjorden, Hillestadvannet og Eikern-vassdraget. Det må gis høyeste prioritet.
 • Skolestrukturen skal bevares, og kommunen skal sørge for et likeverdig fritidstilbud i alle deler av kommunen.

Befolkningsveksten i Holmestrand er i landstoppen. Det skal vi være glade for – men hvis vi skal ivareta kvalitetene som lokalsamfunnene våre er kjent for, krever det samtidig vilje til styring og aktiv arealplanlegging. Skal vi beskytte folks nærmiljø og bidra til positiv utvikling også utenom bysentra må kommunen ha en plan for veksten. Infrastruktur og utbygging må henge sammen. Senterpartiet ønsker særlig å ta vare på kommunens grønne særpreg.

Senterpartiet vil:

 • Spre veksten og utvikle boligområder i alle deler av kommunen.
 • Bidra til fortetting der det er naturlig og kan gjøres på en måte som tar godt hensyn til eksisterende boliger.
 • Sikre en variert boligstruktur slik at alle kan skaffe seg en bolig i de ulike delene av kommunen, også barnefamilier.
 • Verne om grønne lunger og kystsonen.
 • Være restriktive til utbygging i strandsonen og viktige friluftsområder, og sikre likebehandling.
 • Unngå at det utvikles hyttefelt som ligner på boligfelt, men åpne for fortetting i eksisterende hytteområder i skogsområdene på en måte som bevarer områdets særpreg.
 • Si nei til all utbygging av bolig og næring på dyrka eller dyrkbar mark – matjord skal brukes til å produsere mat. 

Det kreves lokal innsats for å løse både lokale og globale miljø- og klimautfordringer. Holmestrand kommune må ha en helhetlig miljø- og energistrategi. Overordnet handler det om å redusere den totale energibruken, å satse på smarte fornybare løsninger og at kommunen må ta ansvar for å sikre de lokale naturverdiene våre.

Senterpartiet vil bidra til å øke kunnskapen, bevisstheten og gode holdninger for å få fortgang på det grønne skiftet. «Hvis hver og en tar sin vesle stein –blir hele vår åker rein».

Senterpartiet mener at aktivt bruk er det beste vern. Fotosyntesens betydning og potensiale må tas på alvor. Aktivt skogsbruk er for eksempel den beste CO2-lagringen.

Senterpartiet vil:

 • Styrke arbeidet for bedre vannkvalitet i Oslofjorden, Hillestadvannet og Eikern-vassdraget. Det må gis høyeste prioritet. Rene og friske vann handler både om helse og drikkevannstrygghet men ikke minst også om avgjørende kvaliteter i lokalsamfunnene våre.
 • Alle berørte kommuner, lokalt næringsliv og befolkning må samarbeide for å løse utfordringene med vannkvalitet. Samtidig er problemet så omfattende at staten må komme på banen og bidra på kostnadssiden for å løse problemene særlig med nitrogenrensing.
 • Problemet med å skille overflatevann fra kloakk og renseanlegg må løses.
 • Mest mulig av energien vi bruker må være fornybar.
 • Det er bedre å bygge solceller på hustak og næringsbygg enn ute i naturen. Det vil også forebygge press på vindkraftutbygging. Kommunen bør gå foran og undersøke potensialet for utbygging av solceller på kommunale bygg.
 • Det må være et mål å få på plass oppvarming av Holmestrand sentrum med spillvarme fra Speira.
 • Gjennomføre ENØK- tiltak i alle eldre kommunale bygg.
 • I nye utbyggingsområdet skal det stilles krav til klimavennlig energiforsyning og at lokale naturverdier ivaretas.
 • Alle kommunale biler skal gå på fornybar energi.
 • Det skal være en bussforbindelse som fungerer for folk mellom de tre kommunesentrene våre. Særlig unge og eldre er avhengige av kollektiv for å komme seg rundt og leve aktive liv. Fylkeskommunen bør omprioritere hvor bussene kjører, fra dagens situasjon med mange tomme busser til et bedre tilbud der det faktisk trengs.
 • Kollektivtilbudet må styrkes, og tog- og busstider må samordnes slik at ting henger sammen.
 • Tilrettelegge for pendlerparkering i Hanekleiva og på Island.
 • Kommunen skal legge til rette for flere hurtigladestasjoner for el-biler.
 • Legge til rette for at transportnæringen har tilgang til fyllesteder for biogass ved trafikknutepunkter.
 • Kommunen skal vektlegge miljøkriterier ved anbud.
 • Massivtrehus må foretrekkes ved bygging av offentlige bygg.
 • Kasting av fullt brukbar mat er et betydelig problem. Hele samfunnet trenger en holdningsendring. Kommunen må ta ansvar for å redusere matsvinn i sin egen matservering. Kommunen bør også bidra til at ungdom lærer å "se, lukte og smake" før de kaster mat – gjennom gode skoleopplegg og gjerne også kreativt arbeid på ungdomsklubber.
 • Dyrke en kultur for å reparere heller enn å kaste. Kommunen bør ta initiativ til et samarbeid mellom noen av yrkeslinjene på videregående skole, de lokale mekkeverkstedene, arbeidstreningsbedriftene og andre for å se om man kan gjøre det lettere for folk å velge reparasjon heller enn å kaste.
 • Prøveordningen der man kan komme og plukke opp "kasserte" ting på Lersbrygga i Sande bør utvides og gjøres tilgjengelig for resten av kommunen.
 • Ta vare på all matjord til produksjon av trygg og god mat.

Senterpartiet vil sikre likeverdige helsetjenester i alle deler av kommunen. Vi ønsker en satsing på forebygging, rehabilitering og sosial deltakelse: Det handler om å gi «liv til åra, ikke bare år til livet».

Et kjent nærmiljø, kjente ansikter og at familie og venner lett kan komme på besøk er kanskje aldri viktigere enn i livets siste fase. Eldre som trenger pleie og omsorg bør slippe å måtte flytte til en helt annen kant av kommunen for å få hjelp.

Senterpartiet vil:

 • At kommunens modell for eldreomsorg skal baseres på at folk skal kunne bo i «sin egen gamle kommune» livet ut.
 • Alle som har behov for heldøgns omsorg skal få tilbud om dette enten hjemme eller i institusjon.
 • Alle skal få bo hjemme så lenge de vil og opplever trygghet i hverdagen.
 • Tilrettelegge for flere bofellesskap/samlokaliserte enheter for eldre i hele kommunen, i privat eller offentlig regi.
 • Øke antall langtidsplasser og rehabiliteringsplasser for å dekke behovet.
 • Øke bemanningen i hjemmetjenesten for å styrke tilbudet.
 • Ha privat og kommunal BPA-ordning (Brukerstyrt personlig assistanse).
 • Opprettholde og videreutvikle Empus og Veksthuset Kreativ kompetanse (arbeidstrening, lærerkandidatopplæring og varig tilrettelagt arbeid).
 • Opprettholde aktivt eierskap i RAK (Revetal arbeid og kompetanse).
 • Sikre god helsesykepleierdekning på skolene i kommunen.
 • Opprettholde god jordmortjeneste i hele kommunen.
 • Følge opp boligsosial handlingsplan.
 • Ta i bruk «Grønn omsorg» som dagtilbud for demente og innenfor psykisk helse.
 • Opprettholde og videreutvikle det kommunale dagtilbudet for demente.
 • Opprettholde aktivitetssentrene i hele kommunen.
 • Videreutvikle frisklivssentralene i hele kommunen.
 • Satse på velferdsteknologi der det er hensiktsmessig.
 • Opprettholde og styrke satsningen på folkehelseaktiviteter.
 • Opprettholde et desentralisert lavterskeltilbud innenfor psykisk helse.
 • Styrke det forebyggende rus- og helsearbeidet i kommunen ytterligere. Rask psykisk helsehjelp er særlig viktig.
 • Være positiv til å ta imot asylsøkere og flyktninger, men ikke flere enn at kommunen klarer å bosette og integrere dem på en god måte.
 • Forbedre behandlingstilbudet av traumatiserte flyktninger, spesielt barn. Særlig sikre god oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere.
 • Legge til rette for mer og bedre integrering og involvering gjennom utdanning, arbeid og deltagelse i frivillige organisasjoner.
 • Støtte frivillige organisasjoner som jobber med integrering.

Næringslivet er en bærebjelke – det skaper arbeidsplasser, verdiskaping og skatteinntekter, men tilbyr også tjenester og opplevelser som er viktige for folk og lokalsamfunn. I Holmestrand er vi heldige som har et virkelig variert næringsliv med både små, mellomstore og store bedrifter. Kommunen skal være en viktig støttespiller for næringslivet.

Senterpartiet vil:

 • Ha et godt samarbeid med næringslivsforeningene i kommunen.
 • Sikre næringsområder som er egnet også for små og mellomstore bedrifter.
 • Videreutvikle næringsarealene på Bentsrud og Rønneberg 2.
 • Opprettholde deltagelsen i etablerer-programmet START.
 • Møteplass for gründere/gründerkafe i samarbeid med kommune/næringsliv.
 • Bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Kommunen må styrke sitt samarbeid med A-krim. Kommunen må kreve at egne leverandører og underleverandører overholder norske lover og regler.
 • Kommunen skal selv ansette lærlinger, 3 pr. 1000 innbyggere.
 • Styrke samarbeidet ungdomsskole og lokalt næringsliv, for å øke interessen for yrkesfag.
 • Kommunen skal forplikte seg til å benytte lokale tilbud/leverandører der det er mulig.
 • Legge til rette for utvikling av nye næringer i tilknytning til landbruk.
 • Opprettholde Felleskjøpets kornmottak.
 • Holmestrand kommune opprettholder søndagsstengte butikker.
 • Eidsfoss bør utvikles til en helårs turistdestinasjon (brøyting av turstien), og det må satses tyngre på næringsutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i de unike kvalitetene på stedet.
 • Sørge for mobildekning og bredbånd til områder i kommunen uten dekning.
 • Kommunen må ikke igjen stille seg slik at det er staten som gjør vedtak om hvordan Langøya skal utvikles. Kommunen må være en krevende, men pålitelig samarbeidspartner for NOAH. Arbeidet med å få transport over på sjø må ikke forsinkes. Det samme gjelder tilbakeføringen av deler av øya til friluftsområde. Det må jobbes tverrpolitisk lokalt for å legge press på staten for å finne en langsiktig løsning for lagring av farlig avfall.

 

 

Relaterte saker

Kommunevalget 2023 fra en nykommer

Kommunevalget 2023 fra en nykommer

Jeg har aldri stått på en politisk liste, men har alltid vært politisk interessert. Har gjennom tiden vært engasjert på ulike områder i nærmiljøet, i de 38 årene vi har bodd i Sande. Nå står jeg på 2. plass på Senterpartiets liste for kommunevalget 2023.
Nei til narkotika!

Nei til narkotika!

I mange år har det vært slik at det store flertallet av norskungdom har sagt nei til narkotika. Den Norske befolkning er i verdenstoppen på ikke å ha brukt stoff. Altså har streng norsk narkotikapolitikk på mange måter vært vellykket.