Meny

Senterpartiet for HELE Tønsberg

DSC00905-8
1. Karoline Lie
DSC00984-25
2. Svein Holmøy
DSC01038-45
3. Anniken Hassum

Kommunestyrerepresentanter

Karoline Lie og Svein Holmøy ble valgt inn som kommunestyrerepresentanter i Tønsberg. Thorvald Hillestad er første vara og møter ved forfall. Våre representanter skal jobbe for at punktene i valgprogrammet blir ivaretatt og synlige i denne perioden.

Karoline Lie er gruppeleder og kan kontaktes dersom du har en sak eller noe du vil diskutere. Karoline når du på telefon: 98023257

Vår politikk

Et levende folkestyre og gode lokalsamfunn skal gi folk trygghet, tilhørighet og identitet. Den norske samfunnskontrakten, hvor man yter etter evne og hvor fellesskapet stiller opp for den enkelte, forutsetter tillit mellom mennesker. Rettferdig fordeling, små forskjeller og sosial tillit henger tett sammen. Senterpartiet arbeider for et samfunn med små sosiale, geografiske og økonomiske forskjeller. Rettferdig fordeling oppnås best gjennom et levende folkestyre og desentralisering av eiendomsrett, makt, kapital og bosetting. Senterpartiet vil videreutvikle et godt offentlig tjenestetilbud i hele kommunen. Senterpartiet er opptatt av tilstrekkelig finansiering av barnehage, skole, hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Når disse fungerer godt reduseres også behovet for de mer spesialiserte tjenestene. Offentlige tjenester skal tilbys nær folk. Alle de viktigste tjenestene skal være tilgjengelig der folk bor. Barnehage, skole, eldreomsorg og sykehjem er en forutsetning for at lokalmiljø skal kunne utvikle seg og at folk skal kunne bosette seg hvor de vil.

Senterpartiet vil:

• Si nei til eiendomsskatt

• Ikke legge ned skoler

• Sikre lærernormen, og ha miljøarbeidere og andre yrkesgrupper inn i skolen

• Øke voksentettheten i barnehagene til 2 barn under 3 år og 5 barn over 3 år per voksen

• Sikre bærekraftig grunnbemanning av helsepersonell i helse- og omsorgstjenester for å bedre tilbudet til brukerne

• Bygge ut sykehjem og omsorgsboliger etter behov i ulike deler av kommunen, slik at eldre fortsatt skal kunne bo i sitt nærmiljø.

• Ha nullvisjon for nedbygging av dyrka og dyrkbar mark

• Legge til rette for nye boliger i mindre tettbygde strøk for å sikre levende bygder

• Utvikle urbane områder hvor det ligger til rette for økt utbygging uten å ødelegge stedets identitet

• Skape arbeidsplasser. Vi vil legge til rette for eksisterende og nye næringer i kommunen. Vi skal være en attraktiv kommune å drive næringsvirksomhet i.

• Ha fokus på klima, miljø og energi ved offentlige anskaffelser og byggeprosjekter i kommunen

• Si nei til nedbygging av matjord og dyrkbar mark for etablering av solcelleparker i kommunen vår

Senterpartiet mener læring i barnehagen må skje på barnas egne premisser, og først og fremst gjennom lek. Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold innenfor rammeplanen. Det er viktig å styrke kvaliteten i barnehagetilbudet. Det må derfor satses på de ansattes kompetanse, økt voksentetthet og på barnehagene som fysiske anlegg. Senterpartiet vil bidra til matglede ved å tilby variert og sunn mat, og la barna ta aktivt del i matlaging.

Senterpartiet vil:

• Ha to barnehageopptak i året, og arbeide for at det blir løpende opptak gjennom året.

• Styrke arbeidet med å tilrettelegge barnehagetilbudet til barn med spesielle behov.

• Gjennomgående Søskenrabatt i barnehage og SFO

• Legge til rette for matservering i barnehagene.

• Legge til rette for daglig uteaktivitet ved å tilstrebe og ha spennende og utfordrende uteområder.

• Videreføre vedlikeholdet av bygningene slik at alle barnehager oppfyller dagens standard

• Sikre midler til vikarer ved sykdom og annet fravær blant de ansatte.

• Øke voksentettheten til 2 barn under 3 år og 5 barn over 3 år per voksen i hele barnehagens åpningstid.

• Legge til rette for et bredt tilbud av barnehager som gårdsbarnehage og naturbarnehage.

Senterpartiet vil gi elevene mulighet til å utvikle sine ferdigheter og sitt potensial gjennom pedagogisk trygge og faglig kompetente lærere. Det skal legges vekt på opplæring i grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse. Mestringsfølelse skal stå i fokus.Senterpartiet har tillit til læreren som profesjonsutøver og vil gi læreren handlingsrom. Vi vil prioritere lærerens tid med eleven.

Trivsel og trygghet er grunnleggende forutsetninger for læring. Da må laget rundt eleven styrkes. Det er for mange lærere som har for mange elever i Tønsberg. Antall lærere i Tønsbergskolen må opp. Vi vil videreføre styrkingen med flere yrkesgrupper med ulike kompetanse inn i skolen; barnevernspedagoger og miljøterapeuter.Mangfoldige elever trenger å møte voksne med ulik kompetanse.

Senterpartiet er opptatt av å opprettholde dagens skolestruktur som gir elevene mulighet til å gå på skole i sitt nærmiljø. Et godt fysisk arbeidsmiljø er viktig for god læring. Godt vedlikehold og nødvendig fornying av bygninger og uteområder er viktig.

Senterpartiet vil:

• At ”assistentressurs” for elever med spesielle behov også skal gjelde for SFO.

• Mobilforbud i skoletiden.

• Gjennomgående søskenrabatt i barnehage og SFO

• Legge til rette for fleksibel bruk av SFO-tid, slik at man f.eks. kan benytte seg av tilbudet kun på morgenen eller etter skoletid.

• Bidra til matglede ved å tilby variert og sunn mat på SFO.

• Legge til rette for fysisk aktivitet ved å bygge spennende aktivitetsanlegg som også kan fungere som nærmiljøanlegg på kvelds- og fritid.

• Øke antall lærere i Tønsbergskolen og opprettholde lærernormen

• Ha flere yrkesgrupper inn i skolen som barnevernspedagoger og miljøterapeuter

• Tilrettelegge for innsats for skolestartere og ungdomskolestartere.

• Tilrettelegge for etterutdanningskurs for lærere.

• Styrke opplæringen i digitale ferdigheter og IKT i grunnskolen.

• Sikre skolene ressurser til både lærebøker og digitale hjelpemidler

• Innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen

• Styrke svømmeundervisningen.

• Sikre gode skolebibliotek.

• Sikre alle elever trygg skolevei med gang- og sykkelveier der det er mulig. Der det brukes skolebusser må det sikres trygge busstopp langs veien.

• Sikre trygg kryssing av skolevei

• Videreføre vedlikeholdet av bygningene slik at alle skoler oppfyller dagens standard.

• Gi Idrettskretsen tilbud Aktiv365 til alle barn og unge i Tønsbergskolen.

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal ivareta det forebyggende og helsefremmende arbeidet rettet mot barn og unge i kommunen. Tjenesten skal være et gratis og lett tilgjengelig lavterskeltilbud. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal følge barnas utvikling, gi foreldreveiledning og samtaletilbud til barn og familier som har utfordringer. Barn med spesielle behov henvises videre til hjelp og behandling.

Senterpartiet vil:

• Styrke helsestasjonen og skolehelsetjenesten med økt bemanning

• Alle skal ha rett til å velge oppfølging av jordmor under svangerskap og barselomsorg

Senterpartiet vil styrke familievernet for å forebygge og hjelpe familier. Helsestasjoner og familievernkontor er spesielt viktige nøkkelinstitusjoner i det forebyggende arbeidet. Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres utvikling og helse, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.

Der hvor tiltak fra det offentliges side er nødvendig, mener Senterpartiet at barnets beste skal være overordnet. Det er viktig at barnevernet hjelper utsatte familier på et tidlig tidspunkt, for å unngå omsorgsovertakelser der det er mulig. Hvis omsorgsovertakelser blir nødvendige, skal løsninger i barnets familie/slekt eller nettverk alltid vurderes som første alternativ. Barnets språklige og kulturelle bakgrunn må også vektlegges. Man må prioritere løsninger hvor søsken får bo sammen. Familier med minoritetsbakgrunn er overrepresentert i barnevernssaker. Enslige mindreårige asylsøkere har samme rett til barnevernstjenester som andre barn. Senterpartiet vil styrke barnevernets flerkulturelle kompetanse og rekruttere flere fosterhjem fra minoritetsgruppene. Senterpartiet mener at alle som kommer til Norge og deltar i introduksjonsprogrammet, skal få kunnskap om norske lover som gjelder barn, barns rettigheter og barneoppdragelse. Barn og unge som er i barnevernets omsorg lider oftere av psykisk plager. Senterpartiet mener samarbeidet mellom barnevernet og helsetjenesten må styrkes for å sikre bedre forebygging, oppfølging og behandling. Senterpartiet mener at barnevernet må styrke ettervernet, som i dag ikke er godt nok.

Senterpartiet vil:

• At alle barnevernsbarn som blir myndige skal få veiledning og tilbud om ettervern.

• Styrke barnevernets flerkulturelle kompetanse

• Sikre ansatte i barnevernet oppfølging og samtaler etter spesielt krevende saker eller episoder.

• Ha SMART barnevern; bruke ressurser på kompetansebygging i familiene fremfor plassering i fosterhjem

Senterpartiet vil ha sterk satsing på folkehelsetiltak for å forebygge sykdom. En meningsfylt hverdag med fysisk aktivitet, et sunt kosthold og et sosialt fellesskap er viktig for helsa vår. Vi vil legge til rette for lavterskeltilbud som trimgrupper og grønn omsorg. Vi mener at rus og psykiatri er områder som må løftes spesielt. Det samme gjelder tilbudet til personer med ulike kroniske sykdommer, som for eksempel revmatiske lidelser, hjerte- og karsykdommer og diabetes. Fastlegeordningen er i krise. Kommunen må sikre at alle våre innbyggere har tilgang til egen fastlege. Nye kontrakter skal ha gode arbeidsavtaler.

Helsepersonell med veilederkompetanse må gis kompensasjon for veiledning av studenter

Pasienter med psykisk sykdom må få bedre behandling og oppfølging. Senterpartiet vil prioritere tilbudet til pasienter med rus- og psykiske lidelser.

Senterpartiet vil:

• Sikre et tilbud om rask psykisk helsehjelp uten henvisning

• Ha oppsøkende tverrfaglige team til brukere med omfattende behov

• Sikre behandlingstilbudet for rusavhengige og tidligere innsatte med særlig vekt på ettervern.

• Sikre et verdig botilbud til rusmisbrukere og bostedsløse.

• Verne om gode sosiale tiltak for vanskeligstilte grupperom feks gatefotball, jobbtrening (Såpa etc.) og lignende aktiviteter

Alle skal kjenne trygghet for nødvendig hjelp hvis helsen svikter. Vi ønsker et godt samarbeid med pårørende, frivillige og ideelle aktører. Senterpartiet mener det er behov for en ny pårørende- og frivillighetspolitikk som styrker oppfølgingen av alle dem som yter en ekstra innsats for de eldre. Eldre må få bo i egen bolig lengst mulig. Velferdsteknologiske løsninger kan styrke den enkeltes mulighet til å klare seg selv i hverdagen og mestre egen livssituasjon. I dette ligger også økt trygghet for brukerne og deres pårørende.

Senterpartiet vil ha mer aktivitet og innhold i eldreomsorgen og sikre eldre et omsorgstilbud som innebærer meningsfulle dager og tilbud om daglig aktivitet. Dette kan være både fysisk, kulturell og sosial aktivitet. Som en del av et løft for mer aktivitet og innhold i eldreomsorgen, vil vi også ha større satsing på hverdagsrehabilitering. Eldre som får tilbud om hjemme-rehabilitering får et skreddersydd rehabiliteringstilbud i stedet for passiviserende tiltak. Et tverrfaglig team veileder og tilrettelegger for aktiviteter som er satt ut fra brukerens egne ressurser og ut fra målet om hva som er viktig å mestre for den eldre selv.

Senterpartiet vil:

• Prioritere «åpen omsorg» (tjenester til pleietrengende som bor hjemme).

• Bygge ut sykehjemsplasser og omsorgsboliger etter behov i ulike deler av kommunen, slik at eldre fortsatt skal kunne bo i sitt nærmiljø.

• Sikre nye helse og omsorgsplasser på Eik, Træleborg og Helsehuset på Re

• Etablere nytt helsehus på Olsrød i 2028.

• Sikre bærekraftig grunnbemanning av helsepersonell for å bedre tilbudet til brukerne og unngå bytte av pleiepersonale

• Sikre bærekraftige kompetansemiljøer i helse- og omsorgstjenestene

• Etablere oppsøkende demensteam for hjemmeboende eldre for å kartlegge behov og bistå med hjelp til utredning.

• Styrke dagtilbud for demente.

• Legge til rette for grønn omsorg for tidlig demente.

• Tilrettelegge for videre- og etterutdanningskurs for helsepersonell.

• Sikre et mangfoldig dagaktivitetstilbud for eldre.

• Sikre at alle eldre i institusjon får næringsrike, varierte og spennende måltider. Matglede er viktig.

• Styrke samhandling mellom sykehus og kommune/ sykehjem/ hjemmesykepleien.

• Bruke velferdsteknologi som et tillegg inn i helsetjenesten.

• Legge til rette for flere møteplasser mellom unge og eldre.

• Pilotprosjekt for eldreomsorg sammen med Universitetet i SørØst Norge.

Trygge hverdagen til familier med funksjonshemmede barn med gode avlastningstilbud, veiledning og god koordinering av tjenester som den enkelte trenger for å lette hverdagen. Det gir særlig grunn til bekymring at antallet unge uføre stiger kraftig. Det er viktig å legge til rette for at flere uføre med restarbeidsevne kan helt eller delvis vende tilbake til arbeidslivet. Det er særlig viktig med tiltak som følger opp unge med psykiske lidelser. Senterpartiet mener at situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne må bedres, slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med andre. For barn med nedsatt funksjonsevne er det viktig at skoler er tilrettelagte, og at undervisningstilbudet er godt og blir kvalitetssikret. Hjemmetjenester til personer med nedsatt funksjonsevne må utformes slik at valgfrihet og mulighet til å styre egen hverdag, sikres.

Senterpartiet vil:

• Koordinere kommunale tjenester til personer med sammensatte og langvarige behov for velferdstjenester.

• Sikre brukere et godt tilbud gjennom brukerstyrt personlig assistanse.

• Sikre midler til det frivillige arbeidet som ukentlig aktivitetsgruppe til kreftpasienter og deres pårørende.

• At det blir innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år kombinert med en aktivitetsrett for mottakeren. Kommunen må få statstilskudd til å organisere denne aktiviteten.

• Sikre eldre og andre med nedsatt funksjonsevne transport- og følgeordninger for å kunne delta på kulturtilbud i nærmiljøet sitt.

• Styrke og tilrettelegge for tverrfaglig arbeid og koordinering av tjenester til de deler av befolkningen som har eller får komplekse helseutfordringer.

• Ha dag- / aktivitetstilbud for eldre og personer med behov for tilsyn slik at pårørende får avlastning eller kan stå i jobb.

• At kommunen skal være en aktiv eier av Velle, RAK og Fønix, og sikre gode tiltaksarbeidsplasser.

• Kommunen som IA bedrift bør i større grad tilrettelegge for arbeidstagere med nedsatt arbeidsevne.

For å skape gode lokalsamfunn er det nødvendig med et rikt og variert kulturtilbud. Det må legges til rette for et mangfold av kulturaktiviteter og kulturuttrykk, og for at hele befolkningen skal kunne delta i natur, kunst- og kulturlivet. Senterpartiet vil knytte unge, eldre og mennesker med ulik etnisk bakgrunn sammen gjennom kultur-og friluftsaktiviteter.

Senterpartiet vil:

• Sikre et godt tilbud med bibliotek i Tønsberg og på Revetal.

• Utvikle kulturskolen med flere plasser til barn og unge med ulike interesser.

• Gi frivillige lag og foreninger støtte til et kulturtilbud med bredde og kvalitet.

• Støtte til lag og foreninger som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne.

• Sikre Sidebygningen med tilbud om aktiviteter og som møteplass for mennesker med ulike behov.

• Sikre videre drift av Geitmyra matkultursenter på Løkken.

Tønsberg og Re har en lang historie og bærer preg av sine byggeskikker og tradisjoner. Det er viktig å ta vare på byens profil med Slottsfjellet og Haugar som markerte punkter i bybildet. Jarlsberg Hovedgård utgjør en kontrast til byen med sitt åpne landskap. Bygninger fra ulike tidsepoker i kommunen må tas vare på. Våre Middelalderkirker må sikres for ettertiden med bidrag fra staten.

Senterpartiet vil:

• Utvikle Tønsberg som Norges Middelalderby.

• Videreføre Middelalder satsingen

• Satse på utsmykking for å synliggjøre Tønsberg som middelalder kommune.

Religion og livssyn er grunnleggende dimensjoner i mange menneskers liv. I tillegg til å være et trossamfunn, er Den norske kirke også en viktig tradisjons- og kulturbærer. Senterpartiet mener at endringene i kirkeordningen, og det at Norge i større grad har blitt et fler-religiøst samfunn, gir behov for utviklingen av en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk.

Senterpartiet vil:

• At Den Norske Kirke er tilstede med aktivitet i hele kommunen.

• Arbeide for ny arbeidskirke / livssynsnøytralt flerbruks hus på Revetal

• Ha skolegudstjenester med frivillig deltagelse.

• Sørge for at kommunen har egnede livssynsåpne seremonirom for alle.

• Arbeide for statlige midler til restaurering Middelalderkirker

Idrettslagene er et av lokalmiljøets viktigste møtesteder. Senterpartiet vil føre en idrettspolitikk som stimulerer mange til å være fysisk aktive, og som samtidig ivaretar de som har talent til å kunne satse på idretten.

Vi ser idrettspolitikken i sammenheng med vår forebyggingsbaserte tilnærming til helsepolitikken. Derfor er oppbygging av lavterskeltilbud som er utenom den organiserte idretten, som utbygging av turløyper, ballbinger, og andre nærmiljøanlegg, en viktig del av den helhetlige idretts- og friluftslivspolitikken.

Senterpartiet vil at alle skal ha mulighet til å ferdes i naturen til daglig. Vi vil at alle, uansett hvor de bor i kommunen, skal ha tilgang til turstier og skiløyper i nærmiljøet. Etablering, drift og vedlikehold må skje som samarbeid mellom grunneier, lag og foreninger og kommunen.

Senterpartiet vil:

• Sikre idretten støtte til å gi et godt breddetilbud til barn og unge.

• Sikre drift og vedlikehold av idrettshaller og baneanlegg i samarbeid med idretten.

• Sikre utbygging av idrettshallen på Barkåker fra halv til hel hall.

• Etablere flere turløyper.

• Styrke vedlikehold av turløyper og kulturstier i samarbeid med grunneiere, fylkeskommunen og lokale aktører.

• Ta vare på grønne lunger i bygder og bydeler for å sikre folkehelsa.

• Gi Idrettskretsen tilbud Aktiv365 til alle barn og unge.

Målet er å utvikle transporttilbudet på en måte som gir gode ringvirkninger for næringslivet og i hverdagslivet til folk. Samtidig som vi skal satse på moderne infrastruktur, er det viktig å omstille norsk transport slik at vi lever opp til våreklimaforpliktelser, med lave klimagassutslipp. Da blir det viktig at vi legger til rette for mer bruk av buss og kollektivtrafikk. En sømløs overgang mellom buss og tog vil redusere biltrafikken inn til byen.

Vedtatt løsning av ny fastlandsforbindelse og utvidet vegtrase til E-18 må ha fokus på minst mulig beslag av dyrka mark. Tønsberg kommune sitt planverk om matjord og dyrka mark skal etterleves. Kommunen har ansvar for 270 km vei og 120 km gang- og sykkelvei. Det er et stort vedlikeholdsetterslep og stort behov for opprustning. Senterpartiet vil øke vedlikeholdet og arbeide for at alle kommunale veier har asfaltstandard.

Senterpartiet vil:

• At det skal gå buss til både bysentrum og mindre tettbygde strøk

• Samlokalisere buss- og jernbanestasjon i bysentrum.

• Etablere hurtigladere for elbil ved offentlige knutepunkter.

• Oppruste Bispeveien som avlastningsvei for E18.

• Arbeide for et sammenhengende nett av gang- og sykkelstier i hele kommunen.

• Bruke fortauløsninger der det er vanskelig eller for kostbart å bygge ordinær gang- og sykkelvei.

• Beholde dypvannskaier i kommunen for å ha miljøvennlige transportmuligheter også i fremtiden

Senterpartiet ønsker å drive en aktiv næringspolitikk og skape nye arbeidsplasser i vår region. Det er viktig å ha tilstrekkelige næringsarealer tilgjengelig slik at bedrifter raskt kan tilbys arealer når de spør. Kommunens viktigste oppgave er å peke på egnede områder og bidra til en rask og god regulering av framtidige næringsarealer. Det må være styring på arealbruken. Det skal ikke bygges på dyrka eller dyrkbar mark. Senterpartiet er skeptiske til at utbyggere kjøper opp næringsarealer for å bruke dem til boligformål. Senterpartiet vil sikre videre utvikling av næringsmiddelindustrien, som i dag er Tønsbergs største private næring. Tønsberg er og skal være en av Norges viktigste landbrukskommuner.

Senterpartiet vil:

• Sikre tilgang til næringsområder for de som ønsker å etablere seg, samt reetablere og ha bedre utnyttelse av eksisterende næringsområder.

• Videreutvikle lokale sentra i kommunen for å skape vekst og arbeidsplasser der folk bor.

• Arbeide for en rask og løsningsorientert saksbehandling i næringssaker.

• Holde fokus på nyetablerte gjennom oppfølging og støtte.

• Legge til rette for etablering av næringsklynger for å samle kompetanse

• Videreutvikle samarbeidet mellom kommunen, lokalt næringsliv og Universitetet i Sørøst Norge.

• Etablere nye arbeidsplasser med teknologibedrifter og forskningspark på Kaldnes Vest

• Sikre grunnlaget for en bærekraftig næringsmiddelindustri.

• Stimulere til utvikling av nisje- og kvalitetsproduksjon av mat i nærmiljøet.

• Arbeide for utvikling og markedsføring av reiselivsprodukter med fokus på vår rike kulturarv og vår middelalderhistorie.

• Utvikle felles satsing på reiseliv i regionen i tilknytning til Færder nasjonalpark.

• Skape et levende bymiljø ved å revitalisere handel og aktivitet i Tønsberg sentrum.

• Arbeide for god mobil- og bredbåndsdekning i alle deler av kommunen.

• Bruke kommunens innkjøpsmakt til å kjøpe norsk produserte varer og tjenester

• Tønsberg skal være Norges ledende matproduserende kommune.

Kommunen er ansvarlig for å bidra i arbeidet med å forurense mindre og ivareta miljøet på en bedre måte. Vi må også legge til rette for at innbyggerne våre kan ta et ansvar for miljøet. Grønne prinsipper må være gjennomgående for hele kommunens utvikling. Dette sikrer levekårene for oss og framtidige generasjoner. Bruk av tre som byggemateriale er viktig for karbonlagring og en lønnsom skognæring. Senterpartiet vil legge til rette for at bruk av tre i bygg skal være lønnsomt og vil bruke offentlige anbud til å øke bruken av tre som byggemateriale. Nye offentlige bygg skal alltid vurderes utført i massivt tre eller reisverk av trematerialer.

Senterpartiet vil:

• Arbeide for at kommunal virksomhet skal være fossilfri.

• Legge til rette for fyllestasjoner med biogass for tunge kjøretøy og anleggsmaskiner.

• Etablere hurtigladere for elbil ved offentlige knutepunkter.

• Innarbeide strenge miljøkrav i reguleringsplaner.

• At hovedregelen skal være fornybar energi i alle nye kommunale bygg.

• Gjennomføre enøk-tiltak i eldre kommunale bygg.

• Ren Oslofjord, bruke Interkommunalt samarbeid for å få en ren Oslofjord.

• Videreutvikle næringsvirksomhet i tilknytning til biogass-anlegget på Rygg.

• Legge til rette for at miljøvennlig næringsvirksomhet etablerer seg i kommunen.

• At kommunen må bruke sin rolle som innkjøper til å skape et marked for norskproduserte miljøvennlige, bio-baserte produkter og tjenester.

• Legge til rette for solcelleanlegg på hustak og offentlige bygg.

• Si nei til nedbygging av matjord og dyrkbar mark for etablering av solcelleparker i kommunen vår. 

• Ønsker ikke utbygging av vindkraftparker i matproduserende- eller rekreasjonsområder.

• Ha et mål om minst 30% innsparing av energi i kommunale bygg. • Aktivt vedlikehold av kommunale bygninger.

Senterpartiet vil ha en bevisst arealforvaltning med tanke på de svært langsiktige følgene bruk av arealer som regel får. Et areal tatt i bruk til bolig, næring, vei eller parkering vil som regel aldri bli tilbakeført til arealer for matproduksjon. Vi må sikre rekreasjonsområder både i strandsonen og i nærmiljøet der folk bor. Vi må legge nye boligområder slik at det blir kort vei til skole, barnehage og butikk. Vi må legge næringsareal lett tilgjengelig i forhold til transport, men til minst mulig sjenanse for andre. Vi mener det er viktig å sette noen langsiktige grenser på kartet: hit, men ikke lenger, i forhold til omdisponeringer fra LNF-områder. Senterpartiet har null-visjon for nedbygging av dyrka - og dyrkbar mark.

Senterpartiet vil:

• Bedre tilgjengeligheten for allmennheten og sikre kommunens strandsoner og rekreasjonsområder.

• Videreutvikle lokalsentra i kommunen for å skape arbeidsplasser der folk bor.

• Legge til rette for nye boliger i mindre tettbygde strøk for å sikre levende bygder

• Utvikle urbane områder hvor det ligger til rette for økt utbygging uten å ødelegge stedets identitet

• Verne dyrkbar mark og matjord mot nedbygging og omdisponering.

• Sikre grønne lunger i bysentrum og nærmiljøene.

Vi trenger all den matjorda vi har til dyrking av mat til mennesker og dyr. Særdeles viktig er dette i Vestfold som på mange områder er Norges kjøkkenhage på grunn av svært god jord, dyktige produsenter og gunstig klima.

Senterpartiet sier nei til boligbygging og næringsarealer på dyrka og dyrkbar mark. Senterpartiet ser med bekymring på næringsetablering inntil E18. Vi frykter at inneklemte jorder blir spist opp bit for bit og forsvinner. I områder med mulige konflikter mellom jordvern og utbygging er det viktig at det blir gjort klare vedtak om hvor grensene for utbygging skal gå, blant annet ved Sem, Barkåker og Revetal.

Senterpartiet vil:

• Ha null-visjon for nedbygging av dyrka - og dyrkbar mark.

Et mål må være å kunne tilby tomter i alle deler av kommunen. I indre deler av kommunen kan dette være i form av klyngebebyggelse med plass til fire til ti hus, mens det mer sentralt kan være boligfelt av varierende størrelse og med variert boligtilbud fra eneboliger til rekkehus og blokker. I etablerte boligområder er det aktuelt med fortetting, uten at det går urimelig ut over naboer eller eksisterende bomiljø. Senterpartiet vil ha et variert boligtilbud slik at alle som ønsker det skal kunne ha råd til å kjøpe egen bolig eller leie til en overkommelig pris. For de som av ulike årsaker sliter med å komme inn på boligmarkedet, ønsker vi at kommunen skal tilby startlån.

Senterpartiet vil:

• Innføre et forpliktene boligbygge program som innebærer at utbygger kun får anledning til å ferdigstille et visst antall boliger tilpasset en bærekraftig sosial infrastruktur med skole og barnehagekapasitet.

• Ha et variert tilbud av boliger i kommunen.

• Tilby startlån til de som trenger det.

Senterpartiet ønsker en tilgjengelig og brukervennlig kommune. All informasjon og alle skjemaer og tilbakemeldinger skal leveres i klarspråk.

Senterpartiet vil:

• Ha en faglig dyktig og effektiv saksbehandling av søknader. Svar skal gis innen gitte tidsfrister.

• Senterpartiet vil at en også i framtida skal kunne møte opp hos kommunen og få råd og veiledning om offentlige tilbud, ytelser og tjenester.

Kommunen skal sørge for vann, avløp (der det er utbygd kommunalt) og renovasjon av god kvalitet. Avløpssystem og renseanlegg må oppgraderes. Kommunen må tilby råd og veiledning til alle huseiere som får pålegg om å investere i minirenseanlegg.

I en uforutsigbar verden med terrorhandlinger, klimaendringer og ekstremvær er det viktig med god beredskap. Tønsberg kommune må ha en oppdatert plan og tett samarbeid med næringsliv, organisasjoner, sivilforsvar, heimevern og nødetatene for å ha beredskap og sikre innbyggerne tilgang til vann, strøm, mat, tak over hodet, helsehjelp, sykehus og beskyttelse mot terror og ytre fiender.

Senterpartiet vil:

• Ha en oppdatert beredskapsplan.

• Ha et tett samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge for å øke kompetansen på beredskap i kommunen.

• Sikre tilrettelagt og lokal plassering av Redningsskøyta.

Folkestyret må hele tiden forsvares og forbedres. Det bygger på at avgjørelser skal treffes nærmest mulig den de angår. Folk må dermed få mulighet til å påvirke beslutninger gjennom åpne høringer. Byråkratiet bør begrenses for å unngå at forvaltningen styrer på bekostning av politiske beslutninger.

Senterpartiet vil:

• Sikre gode politiske prosesser gjennom åpenhet.

• Videreføre vedtatte kommunestyre med 43 representanter for å sikre en bredest mulig representasjon.

• Ha reell innbyggermedvirkning ved aktiv bruk av høringer.

• Etablere lobbyregister for politikere etter modell fra KS.

• Jobbe for at kommunene får større innflytelse i større konsesjonssaker

Det er viktig at vi tar godt imot våre nye landsmenn. Noen kommer som flyktninger med håp om ei bedre framtid, andre for å jobbe i kortere eller lengre tid. Felles for alle er at de kommer til et fremmed land og trenger forskjellige former for hjelp for å bli godt integrert i Norge. Det er viktig at både kommunen og vi som bor her fra før bidrar. Senterpartiet vil legge til rette for en god språkopplæring, møteplasser og arbeidstilbud.

Senterpartiet vil:

• Ha en lokal integreringsstrategi for innvandrere.

• At det er tiltak på plass for å håndtere akutte situasjoner med mennesker i nød, med økonomisk bidrag fra staten.

• Styrke språkopplæring og samfunnsforståelse for innvandrere slik at de kan ta aktivt del i samfunnet.

• Støtte etablering av møteplasser i samarbeid med frivillig sektor.

• Tilby praksisplasser i samarbeid med lokalt næringsliv og kommunen for å skaffe språk- og arbeidserfaring.

• Tilby startlån til de som trenger det.

Senterpartiet vil jobbe for at Tønsberg kommune skal være et godt sted å være som ansatt. Vi forventer et godt arbeidsmiljø og ryddige arbeidsforhold. Det normale skal være fast ansettelse og tilbud om heltidsstillinger. De ansatte må forvente god ledelse og medbestemmelse over egen arbeidssituasjon. De som av ulike årsaker trenger oppfølging skal få det. Men det skal også stilles krav til den enkelte. Alle skal etter evne bidra til gode resultater og en god arbeidsplass. Senterpartiet ønsker et tillitsløft i kommunen og skape en motkraft mot økt detalj- og regelstyring. Tillit og samarbeid skal erstatte unødig måling og kontroll i offentlig sektor. Ansvaret for hvordan oppgavene blir løst, skal i størst mulig grad flyttes til dem som gjør jobben.

Senterpartiet vil:

• At faste stilinger skal være hovedregelen blant våre kommunalt ansatte.

• Prioritere heltidsstillinger og tilby deltidsstillinger til de som ønsker det.

• Vurdere åremål i lederstillinger.

• Være restriktiv til konkurranseutsetting av offentlige tjenester.

• Løpende vurdere tiltak for å redusere sykefraværet.

• Ha tre lærlingplasser per 1000 innbygger i kommunen.

• Tilrettelegge for videre- og etterutdanning for å skaffe nødvendig kompetanse.

• Personell med veilederkompetanse må gis kompensasjon for veiledning av studenter

Relaterte saker

2020 Turistbåten DS Kysten, Tønsberg, Vestfold

Sjøfartsbyen Tønsberg - nå og i fremtiden

«Hele Tønsberg» er en av parolene for partiet vårt.
Enda bedre helse- og omsorgstjenester nær folk!

Enda bedre helse- og omsorgstjenester nær folk!

De som trenger det skal få institusjonsplass i våre kommunale helse- og omsorgstjenester! Derfor vil regjeringen sette av 3 milliarder kroner til 1500 nye sykehjemsplasser. Regjeringen lover også et løft for de som jobber i eldreomsorgen. Dette gir trygghet for eldre og pårørende over hele landet.
Tønsbergskolenes framtid

Tønsbergskolenes framtid

Sommeren er for alvor over, og det er i disse dager skolestart for Tønsbergskolene. Mange spente barn og unge skal tilbake til skolehverdagen; mange for første gang.
Endelig hel hall på Barkåker!

Endelig hel hall på Barkåker!

Tønsberg Senterparti har gjennom flere tiår arbeidet for utvidelse av halv hall til hel hall på Barkåker. Vi har programfestet dette siden 2003. Det var derfor svært gledelig at Senterpartiet og resten av posisjonen fikk dette inn i «Anleggsplanen for 2021 – 2024».
Vi trenger flere varme hender

Vi trenger flere varme hender

Vi har vel alle sett NRKS to Brennpunkt-dokumentarer om sårbare eldre i vinter. Eldre som ikke får oppfølging. Dette gjør vondt å se. Alle skal kjenne trygghet for hjelp, når helsen svikter.
Tid for å fylle skolesekken

Tid for å fylle skolesekken

Sørg for at den rommer et sunt og godt skolemåltid, et «Hei» til alle du møter, en vennlig innstilling og tanker om hva som gjør deg motivert.
Vil ramme fremtidig satsing på idrett og kulturliv

Vil ramme fremtidig satsing på idrett og kulturliv

Sett i lys av disse utfordringene ønsker Tønsberg Senterparti at det utarbeides en ny utredning om rehabilitering av dagen svømmehall.
Jo, vi må ha utvikling i hele kommunen

Jo, vi må ha utvikling i hele kommunen

Senterpartiet ønsker et sterkt Tønsberg med muligheter til utvikling i hele kommunen vår.
Klima- og miljøbygder

Klima- og miljøbygder

Byene vokser og fortettes. Samtidig legges det knapt nok ut nye boliger i grendestrøk. Snart legges nærskolen ned. Hva da med bygda di? Svaret er å styrke bærekraftige bygder.
Stemmen for de som ikke kan heve den selv

Stemmen for de som ikke kan heve den selv

Gratulerer så mye med dagen til alle sykepleiere og sykepleierstudenter!
Vi må få lobbyregister i Tønsberg

Vi må få lobbyregister i Tønsberg

Tønsberg er en kommune i sterk vekst. Debatt om byutviklingen er sunt. Imidlertid oppstår det stadig mistanke om for tette koblinger mellom utbyggere og politikere. Dette kan vi ikke leve med. Vi trenger et lobbyregister, mener Senterpartiet.
Vi skal tilby heldøgns pleie og omsorg i hele Tønsberg

Vi skal tilby heldøgns pleie og omsorg i hele Tønsberg

I årene som kommer vil det være økende behov for bemannede omsorgsplasser i Tønsberg. Dette vil skje selv om det gjøres en rekke andre tiltak for å forebygge dette som for å nevne noen: * Styrking av hjemmesykepleien. En svært stor andel av de eldre får all hjelp hjemme. * Fullt trykk på implementering av nye verktøy/hjelpemidler. * Forebygging og nye avlastningstilbud innen demens. (Siste nye er dagtilbud innen demens på Grøstad gård) * Informasjonskampanjer, nye bygg og tiltak slik at mange eldre velger å bosette seg slik at alderdommen blir enklere i bofellesskap, enklere bolig osv.
Finansministeren besøkte Tønsberg

Finansministeren besøkte Tønsberg

Mandag ettermiddag, 17.04, kom finansministeren på et overraskende besøk til Tønsberg stasjon. Trygve Slagsvold Vedum var på togtur gjennom fylket for å snakke om pendlerfradrag. Med på togturen hadde han Nrk og på stasjonen i Tønsberg ventet spente senterpartister og Tønsberg blad!