Meny

Videregående opplæring

Publisert : 16.06.2021 #Kirke, utdanning og forskning

Senterpartiet vil ha et bredt tilbud i videregående utdanning i hele landet!

Skal alle få et godt utdanningstilbud – og flest mulig få muligheten til å bo hjemme mens de går på videregående skole – må det legges til rette for dette. Elever i videregående opplæring som må flytte på hybel for å fullføre utdanningen skal ikke komme dårligere ut økonomisk enn hjemmeboende elever.

Senterpartiet mener at de studieforberedende programmene skal gi en helhetlig og solid forberedelse til studier ved universitet og høyskoler, med en sterk faglig innretning.
Det er nødvendig med oppdatert utstyr, særlig når det gjelder ressurskrevende yrkesfagutdanninger og realfagsprogram. Senterpartiet ønsker et tett samarbeid mellom de videregående skolene og lokalt arbeids- og næringsliv både når det gjelder hospitering og investering i nytt utstyr. Det er et mål at mer av opplæringen kan gjennomføres i bedrift.

Alle elever har rett til tilpasset undervisning ut fra egne forutsetninger. Elever med funksjonsnedsettelser har unødvendig høyt frafall fra videregående skole. Universell utforming og tilrettelegging er helt sentralt for at disse elevene fullfører utdanning.

Elever som strøk i et eller flere fag på Vg1 skal få tilbud om sommerskole eller annen ekstra undervisning før de begynner på Vg2. Fylkeskommunene står fritt til hvordan de ønsker å organisere det ekstra tilbudet.

Senterpartiet vil sikre og videreutvikle tilbakeføringstiltak for elever som har droppet ut av videregående opplæring. For de som likevel faller ut av skolen er det avgjørende å få et tilbud om praktisk jobb fra dag én. Det må derfor innføres en ny, fleksibel og ubyråkratisk ordning som administreres av forebyggende tjenester i kommunene og fylkene. Ordningen må først komme på plass i områder med høyt frafall fra skolen.

Senterpartiet vil:
– Verne om retten til reelt gratis utdanning.
– Innføre rett til å fullføre videregående opplæring.
– Sikre at den enkelte fylkeskommune bestemmer inntaksordningen for videregående opplæring.
– Gi fylkeskommuner som er alene om å gi videregående tilbud som dekker et nasjonalt behov for opplæring, ekstra midler over statsbudsjettet.
– Gjøre skoleløpet mer fleksibelt gjennom å opprette flere utdanningsprogram som kombinerer studieforberedende og yrkesfag.
– Åpne for at elever i videregående opplæring skal ha mulighet til å oppnå studiekompetanse på to år ved tidligere å kunne velge programfag og øke timetallet i uka.
–Ivareta skolens samfunnsoppdrag og ikke akseptere kutt i fellesfag som historie, religion, geografi og samfunnsfag på videregående skole
– Sikre at borteboerstipendet/bostipendet er en universell ordning. Behovsprøvingen må fjernes og stipendbeløpet må økes. Reisestipend skal gjelde faktisk reise fra hjemsted til skole, ikke fra hjemkommunegrense til skolekommunegrense.
– Justere satsene til utstyrsstipend i samsvar med det reelle kostnadsnivået innen de ulike utdanningsprogrammene.
– Sørrge for at fraværsreglementet i videregående skole blir praktisert på en fleksibel måte som tar hensyn til både egenmelding, foreldremelding og gjenoppretter tilliten til foreldre og elever.
– Styrke skolehelsetjenesten slik at den kommer opp på de nasjonale målene for antall årsverk per elev.