Meny
Gruppebilde01

Program 2023-2027

Valgprogrammet

Aure Senterparti vil jobbe for trivsel og vekst i hele Aure kommune. Gode lokalsamfunn blir til gjennom et levende folkestyre som gir folk trygghet og identitet. Vi ønsker at alle skal oppleve tilhørighet, og at innbyggerne i Aure skal kjenne stolthet over å bo akkurat her.

Aure Senterparti vil i neste periode føre en ansvarlig økonomisk politikk der målet er å tilby gode tjenester til innbyggerne, samtidig som at vi sørger for at tjenestene tilpasses den demografiske utviklingen.

De politiske prioriteringene i dette valgprogrammet handler i hovedsak om saker som kommunen har ansvar for. Aure Senterparti vil også arbeide for å påvirke eksterne rammefaktorer, av særlig lokal og regional betydning.

 • Vil du se hva vi fikk til i forrige periode? Klikk her.

HELSE, PLEIE OG OMSORG

Aure Senterparti ønsker å støtte og videreutvikle dagens tjenestetilbud. Integrering og utvikling av velferdsteknologi er viktig, og det kan bidra til at flere eldre kan føle seg trygge, mestre hverdagen, og ha mulighet til å bo hjemme. Vi støtter forebyggende og helsefremmende tiltak, og mener de kan bidra til en god ivaretakelse av folkehelsen. En velfungerende beredskapstjeneste er en forutsetning når innbyggernes liv og helse trues og det er vesentlig at pasienter skal få trygg, god og rask hjelp når de trenger det.

Illustrasjon - eldre person.
Foto: Matthias Zomer (Pexels.com)

Aure Senterparti vil:

 • Støtte opprettholdelse og videreutvikling av tilbudet ved Aure Rehabiliteringssenter
 • Opprettholde og utvide et desentralisert helsearbeid innen alle tjenester, slik at flest mulig kan få hjelp til å bo hjemme så lenge som man ønsker
 • Jobbe for å opprette større stillingsprosenter i pleie- og omsorgstjenesten
 • Opprettholde frisklivssentralen og deres arbeid knyttet til aktiviteter som er med på å forebygge helseutfordringer, og som bidrar til en bedret folkehelse
 • Jobbe for å beholde ambulansetjenesten minimum på dagens nivå, og jobbe for å styrke den prehospitale beredskapen i kommunen
 • Opprettholde kjøkkenet på Gullstein 
 • Jobbe for å sikre jordmorberedskapen i kommunen
 • Utrede muligheten for å bli tilknyttet St. Olavs opptaksområde for akuttsituasjoner
 • Holde utleiepriser på eldreboliger så lave som mulig
 • Utrede bygging av seniorboliger og/eller flere omsorgsboliger
 • Endre helseforetaksmodellen: Fylkespolitikere må få plass i foretaksstyrene for å sikre regional forankring

YTTERLIGERE TILTAK FOR Å SKAFFE NYE INNBYGGERE

To kayaker på sjøen
Foto: @dalengaard
 • Dyrke Aure kommune sin x-faktor, noe som skiller oss fra andre kommuner
 • Jobbgaranti for lærlinger, alle som ønsker lærlingeplass innenfor de kommunale tjenestene skal få det
 • Vurdere ulike boligpolitiske virkemidler for å stimulere til økt boligetablering
 • Opprettholde eller øke andelen rekrutteringsstillinger for sykepleiere og vernepleiere, og utvide ordningen til også å gjelde andre disipliner som barnehagelærer, barnevernspedagog, osv.
 • Være positive til bosetting av flyktninger og legge til rette for integrering slik at de fortsetter å bo her

BARN OG UNGE

Barn og unges leve- og oppvekstvilkår er svært viktig for Aure Senterparti. Å bidra politisk til at Aure skal være et godt sted å vokse opp i er en verdi i seg selv, men vi mener også at å skape gode minner fra et trygt oppvekststed med barnehager med mulighet for fysisk aktivitet, skoler med godt fagmiljø og trygge voksenpersoner, samt et bredt tilbud av fritidsaktiviteter er et godt utgangspunkt for at unge ønsker å vende hjem etter endt utdanning.

Barnetegning
Tegning: Isabell, 5,5 år.

Aure Senterparti vil:

 • Støtte tiltaket “Ung i omsorg” Innføre fritidskort for barn og unge
 • Anerkjenne at vi ikke skaper morgendagens skole eller barnehage med gårsdagens lærer og barnehagelønninger, og vi vil jobbe for å opparbeide oss mer kunnskap for deretter å bruke vår påvirkningskraft inn mot KS
 • Sluttføre realiseringen av ny barnehage i Aure Sentrum, der det må tilrettelegges godt for fysisk aktivitet i fine uteområder
 • Opprettholde dagens barnehagestruktur så lenge barnetallet tilsier det
 • Jobbe for at Aure kommune skal være blant landets beste barnehagekommuner, og se på muligheten for et prøveprosjekt med økt grunnbemanning
 • Videreføre sommerbua (Sommerjobb til unge mellom 16 og 20 år)
 • Jobbe for at skoleløpet skal bli enda mer praktisk
 • Opprettholde dagens vedtatte skolestruktur
 • Minimere tiden som brukes på skoletransport
 • Arbeide videre med etablering av folkehøgskole i Aure
 • Opprettholde et godt og variert tilbud i kulturskolen
 • Opprettholde tilbud til norskopplæring for arbeidsinnvandrere så lenge etterspørselen er der
 • Fortsette å ha en tett dialog med ungdomsrådet for å kunne følge opp saker som er viktige for ungdommen vår, blant annet:

- Sørge for at ungdomsklubben får leve videre 

- Økt integrering på tvers av kommunen 

- Bedre transporttilbud for at man lettere kan treffes og delta på det som skjer

- Se på muligheten for å skape en sosial arena der man kan drive med organisert gaming og e-sport

- Sørge for at barn og unge blir sett gjennom motivasjon, gjennomføring og rådgivning via å opprettholde stillingen “Ungdomslos”

SAMFERDSEL

Godt utbygd og velfungerende infrastruktur som vegnett, ferger og fiber er svært viktig både for bosetting, næringsliv og reiseliv i kommunen vår.

Bilde fra samling på ferga mellom Arasvika-Hennset
Foto: Jan-Einar Gjerde - Samling på ferga mellom Arasvika-Hennset

Aure Senterparti vil:

 • Få på plass fergeforbindelsen mellom Aure og Hitra innen 2025. Gjerne som et pilotprosjekt med både statlig, fylkeskommunal og kommunal medvirkning.
 • Bygge flytende fergekai i Kjørsvikbugen slik at den kan benyttes av både hurtigbåt og ambulansebåt. Det etableres venterom i tilknytning til fergeleiet
 • Fortsette utbedring av fylkeskommunale og kommunale veier
 • Etablere flere ladestasjoner for elbil rundt om i kommunen
 • Opprettholde og helst utvide åpningstidene på fergeforbindelsen Seivika-Tømmervåg. To ferger alle dager, gjennom hele året
 • Legge til rette for hurtigbåtanløp i Sandvika på Tustna
 • Arbeide med fast samband mellom Kristiansund, Aure og Halsa. Undersjøisk forbindelse mot Smøla utredes videre for å få til en felles bo- og arbeidsmarkedsregion
 • Flere avganger på fergeforbindelsen Arasvika-Hennset for å koble Aure tettere på E39
 • Utbygging av fibernett og mobilnett i hele kommunen
 • Gang og sykkelveg fra Aure sentrum/Myra til Kjelklia skal være ferdigstilt i valgperioden
 • Mer bruk av bestillingstaxi for å opprettholde kollektivtilbud for de som bor i ytterkantene
 • Unngå privatisering av kommunale veier

FISKE OG HAVBRUK

Båt på Grisvågøya
Foto: Edgar Glomnes - tatt fra Grisvågøya mot sør

Aure Senterparti vil:

 • Informere ungdommer i yrkesvalgfase om fremtidsmuligheter innen fiskeri og havbruk
 • Bruke fiskerifond og næringsfond til å utvikle eksisterende og nye fiskerivirksomheter
 • Etablere samarbeid med videregående skoler i regionen for å tilby første skoleår på Blå studielinje i Aure for å bedre rekruttere ungdom inn i fiskeri/havbruk
 • Utrede mulighetsrommet for å redusere avgifts- og skattetrykket for nyetableringer innenfor havbruk og fiskeri for å være en attraktiv kommune å etablere seg i
 • Nordmøre Fiskebåt skal bistå med utvikling av fiskerinæringen i Aure
 • Gjøre Aure til en attraktiv kommune for oppdrett i lukkede anlegg og utvikle lokale sirkulære industrier mellom havbruk, landbruk og serviceindustri
 • Bidra til å videreutvikle eksisterende fiskeoppdrett og fiskemottak, og fremme lokal foredling av råvarene fra fiske og havbruk

JORD- OG SKOGBRUK

Jord- og skogbruk gir store ringvirkninger i Auresamfunnet. Tradisjonelt har vi hatt et landbruk med hovedsakelig gras- og husdyrproduksjon, men nå ser vi også ulike tilleggsnæringer, småskala landbruk, turisme og friluftsliv komme til. Matproduksjon på lokale ressurser gir sunne og gode produkter, legger grunnlag for bosetting og gir i tillegg et flott kulturlandskap. Betydningen av egen matproduksjon (matberedskap) har vi sett bli enda viktigere de siste åra, og Aure Sp vil derfor at den dyrka og den dyrkbare marka skal forvaltes for å sikre framtidens matproduksjon.

Traktor
Foto: @roensvika_gard / Martha Lie

Aure Senterparti vil:

 • Utarbeide en landbruksplan i tett samarbeid med næringen selv
 • Prioritere jordvernet sterkt i arealdisponering og fradelingssaker
 • Ha en streng overholdelse av bo- og driveplikta for å sikre fast bosetting
 • Bruke de kommunale ressursene til å støtte og utvikle et mangfoldig landbruk med både små og litt større bruk
 • Ha en balansert viltforvaltning med mål om lavt beitetrykk på dyrkamark og ungskog
 • Øke bruken av utmarksbeite
 • Det skal være drift på små gårdsbruk (fast bosetting)
 • Relevante kommunale veier må settes i stand til å kunne klassifiseres som BK8 og BK10 (tømmertransport)
 • Fremme lokal foredling av råvarene fra jord og skogbruk
 • Det skal fortsatt være mulig med nydyrking av myr
 • Jobbe for at landbruket kan bli en mottaker av diverse rest-/gjenvinningsprodukt

ENERGI

Aure kommune skal være en del av det grønne skiftet. Uten mer lokal kraftproduksjon og forbedret infrastruktur i linjenettet, får vi verken utviklet eksisterende industri med økt kraftbehov eller etablert ny industri. Vi snakker ofte om lokal matberedskap, men lokal kraftberedskap er også viktig! Energisituasjonen i regionen må løses gjennom lokale tverrpolitiske samarbeid basert på gode kunnskapsgrunnlag og konsekvensutredninger.

Strømlinjer
Foto: Fredrik Öhlander (Unsplash.com)

Ved alle typer kraftproduksjon i Aure kommune er det helt nødvendig for Aure Senterparti at følgende konsekvensutredes og gis betydelig vekt:

 • Innbyggernes ønsker
 • Naturinngrep
 • Klimaregnskap
 • Kostnad for energi
 • Tidsaspekt for realisering av kraftproduksjonen
 • Betydning for kommuneøkonomi og utvikling av regionen

NÆRINGSLIV

Aure kommune har et variert næringsliv. Det er med på å styrke regionen i kampen om arbeidsplasser, bolyst og utvikling. Aure Senterparti ønsker å spille på lag med næringslivet. For oss er det svært viktig at politikk og forutsetninger for å drive næring er forutsigbare, og vil stimulere til ytterligere vekst. Vi ser et grønt skifte komme, og at nytt og eksisterende næringsliv må omstille seg. For å skape levende lokalsamfunn trengs det samarbeid mellom kommune og næringsliv, og på tvers av næringer i hele kommunen.

Tjeldbergodden
Foto: Harald Pettersen - Tjeldbergodden

Aure Senterparti vil:

 • Legge til rette for omstilling og ny bærekraftig næringsutvikling i kommunen
 • Legge til rette for nok kraft med tilhørende linjenett til eksisterende og nye næringer
 • Regulere sjønære boligarealer som vil øke attraktiviteten av Aure som bosted
 • Prioritere boliger fremfor hytter på attraktive lokasjoner
 • Tilrettelegge boliger for nye unge arbeidstakere
 • Opprettholde og helst øke de kommunale næringsfondene
 • Bruke havbruksskatt/grunnrenteskatt til videreutvikling av næringsliv i kommunen
 • Bli mer attraktive som bosted for næringsinvestorer
 • Støtte lokalt næringsliv gjennom rådgiving, næringsfond og lokal næringsforening
 • Bidra til utvikling av kommunale og private næringsarealer
 • Bidra til at kommunen tilrettelegger for lokale innkjøp av varer og tjenester
 • Være positive til eventuell ny utvikling av gassbasert industri på Tjeldbergodden
 • Sette Tjeldbergodden på kartet som et mulig knutepunkt for karbonfangst og lagring
 • Videreutvikle og styrke Aure sentrum med fokus på havneområde, torg, handel og møteplasser for å heve attraktiviteten for tilreisende og lokalbefolkning
 • Arbeide for å knytte Kjelklia tettere med sentrum ved å jobbe for nye næringsetableringer, etablering av gang og sykkelvei og alternativ adkomst til sentrum
 • Benytte strategisk næringsplan aktivt
 • Utvikle og styrke reiselivet i Aure ved å:

- Være positive til prosjekter som skal sette Aure på kartet som en tydelig reiselivskommune

- Fokusere på jakt- og viltopplevelser, lokal mat og andre unike opplevelser for Aure

- Støtte lokale initiativ som Kyststreif og Rekoringen Aure

- Se på muligheten for tømmestasjon for bobil

- Videreutvikle samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Turistforening (KNT)

- Bidra til forbedret skilting

Båt på Sletta Verft
Foto: Sletta Verft
Toppidrettsveka på Brekka i Aure
Foto: Martin Riseth - Toppidrettsveka

 

KULTUR, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Gode kulturtilbud er med å skape levende og attraktive lokalsamfunn. Aure Senterparti ønsker å støtte opp om den store frivillige innsatsen som legges ned innenfor idretts- og kulturlivet i Aure. Samarbeid med grunneiere, lag og foreninger er både viktig og nødvendig for å utvikle enda flere tilbud i kommunen vår.

Svalgangsnaust i Leirdalen
Foto: Ingvild Bakk - Svalgangsnaust i Leirdalen

Aure Senterparti vil:

 • Jobbe for at biblioteket/ene skal være en god og trygg møteplass, samt være en kultur- og kunnskapsformidler og en demokratiarena
 • Markedsføre kommunens gode tilbud innen kultur og friluftsliv
 • Stimulere til økt satsing på Aure Arena som kulturarena
 • Jobbe på lag med frivillige organisasjoner både innen kultur, idrett og friluftsliv
 • Videreutvikle Kråksundet sjøbruksmuseum som Aure kommunes avdeling i Nordmørsmusea
 • Ta vare på de mange gamle sjøhusene vi har i kommunen, og bruke de aktivt til satsing innen reiseliv og kulturopplevelser
 • Være positive til et spel i Aure rundt Jappe Ippes og klippfiskhistorien vår
 • Jobbe for å få på plass et tilbud for motorsport i kommunen
 • Mer tilrettelegging for parkeringsplasser og toaletter rundt omkring i kommunen
 • Legge til rette for økt bruk av naturen i form av jakt, fiske og fotturer

REGION OG KOMMUNETILHØRIGHET

Det er viktig for Aure Senterparti å ha gode prosesser på begge sider av fylkesgrenser og på tvers av kommunegrenser. Vi må være gode sammen for å få til utvikling i egen kommune samt regionen.

Gul bringebær i Aure
Foto: Stine Wigum Hagen - Gul bringebær i Aure
Hest Dalen Gård
Foto: @dalengaard

 

ANNET

Generell eiendomsskatt er ikke noe Aure Senterparti ønsker i utgangspunktet, og ønsker derfor å unngå å øke denne mer enn absolutt nødvendig. Eiendomsskatten skal fjernes om økonomien tilsier det. Vi ønsker at Aure skal være en billig kommune å bo i.

Hilsen fra ordførerkandidaten

Kjære velger,

Mitt navn er Stine Wigum Hagen, og jeg er 32 år. Sammen med min samboer og tre barn, bor jeg på familiegården på Vikan der vi driver med ammeku. Jeg har en utdannelse som sivilingeniør fra NTNU og jobber idag som leder produksjonsstyring ved Equinor sin metanolfabrikk på Tjeldbergodden.

Jeg er ydmyk og stolt over tilliten som partiet har vist meg ved å velge meg som ordførerkandidat. Min indre motivasjon for å si ja til en slik rolle er utvikling av Aure kommune. Hvordan man på best mulig måte kan få hele Aure til å bli den beste utgaven av seg selv og oppleves enda mer attraktiv enn i dag. For å få til det må man også ta et aktivt ansvar for at innbyggerne opplever gode tjenester som barnehage, skole, sosialhjelp, barnevern, legehjelp, sykehjem osv. Dette er en vesentlig faktor for å opprettholde et godt omdømme.

Gjennom de siste 8 årene i kommunestyret har jeg gjort meg noen erfaringer om hvordan jeg vil utvikle Aure kommune:

 • Jeg vil utøve trygg, åpen og forutsigbar politisk ledelse med en tydelig retning og mening
 • Jeg vil skape et stolt politisk miljø med stor grad av fellesskapsfølelse der jeg skal la andre få sin del av æren når ting går bra
 • Det skal være samsvar mellom ord og handling og jeg skal få ting gjort

Politikk er heldigvis lagspill, og jeg er veldig fornøyd med resten av personene som står sammen med meg på lista. Alt fra helt ferske i politikkens verden til personer med lang erfaring. Representanter fra hele Aure kommune og med forskjellige kvaliteter og livserfaringer. Sammen utfyller vi hverandre og sammen blir vi gode. Det vi har til felles er at vi deler Senterpartiet sin visjon om at vi tror på hele Norge og hele Aure kommune. At alle skal kunne leve gode liv. Uansett hvor man bor eller hvem man er. Samfunnet skal bygges nedenfra og det starter med meg og deg.

Godt valg!

LISTEKANDIDATENE

2. Kandidat:

Runar Ulfsnes, 25 år🍀

Stiller til valg fordi jeg er nyskjerrig på det å drive med lokal politikk. Opptatt av at folk skal bli boende i kommunen.

3. Kandidat:

Eva Therese Beer-Width, 48 år🍀

Opptatt av at vi skal ha et tilbud om jobb og fritidsaktiviteter for alle som kan tenke seg å bo i Aure.