Meny
2023 Vegarbeid, Finnøytunnelen, Rogaland

Økt statlig bidrag til fylkesveiene

Etterslepet for vedlikehold av fylkesveiene vil ifølge beregninger koste over 100 milliarder kroner å utbedre, og etterslepet øker for hvert år som går. Østfold er intet unntak. Årsmøtet i Østfold Senterparti krever at regjeringen gir fylkesveiene prioritet i ny nasjonal transportplan og i fremtidige budsjetter.  

Mange veier i Østfold var frem til forvaltningsreformen i 2010 eid av staten, da ble hele 660 km med veier, bruer og tunneler overført til Østfold fylkeskommune. Staten kvittet seg dermed med ansvaret for flere svært dårlige veier og konstruksjoner. Samtidig fulgte en ikke opp med nødvendige midler til fylkeskommunen for å utbedre denne infrastrukturen.

Fylkesveiene er våre hverdagsveier, men smale og dårlige fylkesveier skaper ulykker og nestenulykker hver eneste dag, og de bremser næringsutviklingen i fylket. I tillegg medfører klimaendringer med mer og oftere nedbør store utfordringer for veier som ikke er konstruert for dagens klima og trafikkbelastning. Det er veier som ikke har tilfredsstillende krav til akseltrykk for tungtransport. Det er tømmerbiler som må kjøre halve lass. Det er busser i kollektivtrafikk som bryter bestemmelser for akseltrykk. Det er veier med farlige kurver som skulle vært rettet ut, og det er grusveier som forvandles til gjørme ved nedbør og som burde ha fast dekke.  

Videre har vi i Østfold to kritiske bru-prosjekter, Kanalbrua i Moss og Kjøkøysundbru i Fredrikstad som det ikke finnes penger til i fylkesbudsjettet, men som begge er eneste tilkomstvei for innbyggerne som bruker disse. Slike tunge investeringer lar seg ikke gjennomføre med dagens budsjettramme for Østfold fylkeskommune.

Østfold trenger fylkesveier som er tilpasset dagens klimautfordringer, dagens trafikk, dagens biler og dagens tungtransport. Derfor må utbedring av fylkesveinettet prioriteres, og fylkene må tilføres flere midler øremerket vedlikeholdsetterslep av eksisterende veier og til oppgraderinger av tyngre prosjekter.  

Østfold Senterparti vil:

  • Øke standarden på fylkesveiene i Østfold til å tåle et akseltrykket på 10 tonn.
  • Prioritere oppgradering av grusveiene i fylket med målsetting om å legge fast dekke. Fast dekke reduserer behovet for fremtidig vedlikehold.
  • Legge press på storting og regjering for flere midler til å tette vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.
  • Prioritere kritiske objekter som Kanalbrua i Moss og Kjøkøysundbru i Fredrikstad for å hindre veistengning med tilhørende isolasjon av tusenvis av mennesker uten tilfredsstillende sikkerhet for liv og helse.