Meny
Suksessen i den norske nasjonalstaten har vært vårt samhold og folkestyre. Vårt ønske om at alle, uansett hvor de bor i landet, skal kunne leve trygt og godt der de er.

- Vi vil utvikle hele det Norge vi er så glade i

Senterpartiet la i dag fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Budsjettet viser mye av det Senterpartiet vil prioritere om de kommer i regjering neste år. 

- Senterpartiet kjemper for å ta vare på og utvikle det Norge vi er så glade i. Et Norge med små forskjeller og med levende lokalsamfunn over hele landet. Dette er et budsjett som tar landet vårt i den retningen vi vil, fastslår Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

 

I løpet av Høyres syv år i regjering har avgiftene i Norge økt med 6,7 milliarder kroner. Senterpartiet tvert imot å redusere avgiftene i Norge med 9,1 milliarder kroner. Senterpartiet viser til at økte avgifter rammer folk med vanlige eller lavere inntekter, og dermed øker forskjellene i Norge.

- Vi ser at Høyre og Frp i regjering, og Frp nå som støtteparti for Høyre, Venstre og KrF, har tatt stadig flere grep som øker forskjellene, og som rammer arbeidsfolk i Norge. Avgiftene økte med hele 6,3 mrd. kroner gjennom Høyre og Frps seks år sammen i regjering. Samtidig har Høyre og Frp gitt store skattelettelser til de aller rikeste. Ved å kombinere skattekutt for de aller rikeste med økte avgifter for vanlige folk, har regjeringen bidratt til større forskjeller og en stadig sterkere sentralisering av penger til de rikeste områdene i Norge, forteller Slagsvold Vedum

Senterpartiet foreslår en rekke ulike avgiftslettelser.

- Vi vil senke matmomsen ned til svensk nivå, noe som alene innebærer et avgiftskutt på 2,8 mrd. kroner. Vi reduserer elavgiften med 500 mill. kroner. Vi reduserer avgiften på biodiesel, noe som både er god miljøpolitikk og gir lavere bensin- og dieselpris, for norske bilister. Vi tar bort flypassasjeravgiften, og vi innfører en rekke andre avgiftslettelser som kan bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser i hele Norge. Senterpartiet mener du ikke skal straffes med høyere avgifter bare fordi du bor utenfor de største byene, forteller Slagsvold Vedum. ​​​​​​​

Styrket beredskap i Norge er av Senterpartiets hovedprioriteringer.  Senterpartiet vil blant annet øke bevilgningene til lokalsykehus, ambulansetjeneste og fødetilbud i distriktene med 700 millioner kroner. Senterpartiet foreslår også å styrke politi- og påtalemyndighetens budsjett med 540 millioner kroner og Hæren og Heimevernets budsjett med til sammen en milliard kroner. I budsjettet legger Senterpartiet en samlet beredskapspakke å hele 4,2 milliarder kroner.

- Alle i Norge skal være trygge, uansett hvor de bor. Vi må ha politi, ambulanser, brann- og redningstjeneste og sivilforsvar i hele landet. I Norge skal det være et tilstedeværende politi i hele landet. Vi vil bedre ambulanse- og sykehustilbudet. Vår økning i kommunebudsjettene gjør det mulig å styrke brannberedskapen. Samtidig skal forsvaret få flere soldater, og vi vil etablere beredskapslager for mat. Vi satser på trygghet og beredskap i et bredt spekter, fastslår Senterpartiets leder.

En kjernesak for Senterpartiet er å sikre gode tjenester nær folk. Dette kommer tydelig fram i Senterpartiets budsjett. Det foreslås å styrke kommunenes budsjett med 3 milliarder kroner og fylkeskommunenes budsjett med 1,6 milliarder kroner. Videre vil Senterpartiet etablere bygdevekstavtaler, øke de regionale utviklingsmidlene og satse på desentralisert utdanning og fagskoler og yrkesfag.

- Suksessen i den norske nasjonalstaten har vært vårt samhold og folkestyre. Vårt ønske om at alle, uansett hvor de bor i landet, skal kunne leve trygt og godt der de er. Vi godtar ikke utviklingen vi har sett de siste årene, der Høyre og Frp har sentralisert stadig mer av Norge, sier senterpartilederen. ​​​​​​​

Senterpartiet foreslår å bruke 32,4 mrd. kroner på en koronapakke som blant annet skal gå til tiltak for aktivitet og omstilling, til å kompensere blant annet reiselivet, kulturlivet og maritim sektor, til å sikre bedre ordninger til de som er permitterte og mottar dagpenger.

- Koronapandemien har rammet norsk næringsliv hardt og mange arbeidsplasser står i fare. I Norge er det tradisjon for at fellesskapet stiller opp når enkeltmennesker eller enkelte næringer trenger det. Det er vår styrke som samfunn og noe av det som gjør at fellesskapet står så sterkt i Norge. Senterpartiet mener at vi trenger et kraftig løft for næringer, arbeidsplasser og folk som står i en vanskelig situasjon som følge av koronapandemien, forteller Senterpartiets leder.

Vedum viser til at å sikre trygghet for arbeidsfolks inntekt er viktig for Senterpartiet.

- Vi vil forlenge koronatiltakene for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende fram til 1. juli 2021. Vi stiller opp for å utvide maksimal periode for mottak av dagpenger utover 52 uker, og prioriterer 10 000 nye arbeidsplasser med lønnstilskudd til arbeidsgiver, forteller Vedum.

Hele Senterpartiets alternative forslag til statsbudsjett for 2021 finner du her: