Meny

Skuffende budsjett for folk og næringsliv i distriktene

– Det er magre rammer regjeringen tilbyr til distriktene neste år.  Mens etterslepet i vedlikehold av fylkesveiene øker og rammene til næringssatsing langt fra rekker til folk som vil utvikle nye arbeidsplasser, svarer regjeringen med nullvekstbudsjett til fylkeskommunene.  Folk og næringsliv i distriktene får mindre for hvert år av en regjering som sier den vil satse på vekst i hele landet. Det er dessverre tomt snakk og ingen realitet, sier Senterpartiets stortingsrepresentant Willfred Nordlund som sin første kommentar til statsbudsjettet som ble lagt fram i dag.

I  regjeringens budsjettforslaget for 2018 legges det ikke opp til vekst i fylkeskommunenes  rammer.  Det betyr at fylkene må redusere overføringene til videregående skole, kollektivtrafikk, næring, kulturtiltak, folkehelse og drift og vedlikehold av fylkesveiene siden pris og kostnadsvekst ikke dekkes inn.  Bevilgningene til distrikts- og regionalpolitikk kuttes nok en gang.

– Det blir kutt i fylkeskommunenes tilbud. Senterpartiet vil derfor i sitt alternative budsjett komme med offensive grep for å rette opp regjeringens manglende satsing.  Vi kommer tilbake til konkrete tall, men i kommuneproposisjonen for 2019, som ligger til grunn for neste års statsbudsjett, foreslo vi å bevilge 1 mrd. kroner til fylkesveisatsing og i Senterpartiets budsjettet for inneværende år ble det satt av 500 mill. kroner ekstra til distrikts- og regionalpolitikken. 

Fylkeskommunene har ansvar for 44.000 km. fylkesveier etter at Stortinget i 2010 vedtok å omklassifisere 17.000 km. vei fra statlige riksveier til fylkesveier.  Staten har ansvaret for 10.000 km. riksvei og motorvei.  En analyse fra Oslo Economics viser at det er nødvendig å øke vedlikeholdsmidlene til fylkesveier med 1,5 mrd. kr. årlig for å ta igjen etterslepet.  Bevilgningene til næringssatsing i distriktene gjennom fylkeskommunene samarbeid med Innovasjon Norge, SIVA, kommunene m.m., er tidligere halvert gjennom kutt på 1.4 mrd. kroner siden regjeringen Solberg overtok.  For 2019 kuttes ytterligere 223 mill. kroner.

– Jeg spår at det blir harde budsjettrunder i Stortinget før endelige statsbudsjett er på plass rett før jul.  Senterpartiet vil bidra til å skape flertall for et alternativt budsjett som sender positive signaler til folk og næringsliv over hele landet.  Da må vi stoppe forfallet på veiene slik at fisk, tømmer og produkter fra industrien kommer fram, og vi må gjenreise troen på at samfunnet stiller opp for folk som vil satse på å skape nye arbeidsplasser.