Meny

Sp står på krav om ekstern gransking av Mattilsynet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad holdt i dag en redegjørelse i Stortinget om situasjonen i Mattilsynet. Næringskomiteen skal nå behandle både redegjørelsen og representantforslaget fra Senterpartiet om en ekstern granskning av Mattilsynet. Komiteen skal avgi sin innstilling 14. juni og det blir debatt og avstemming i Stortinget den 19. juni.

Stortingsrepresentant og leder i næringskomiteen Geir Pollestad har følgende kommentar til redegjørelsen:

–  Jeg mener redegjørelsen var grei, men mener det er noen klare mangler. For det første så er Landbruks- og matministeren for fokusert på at problemet for Mattilsynet er knyttet til denne enkeltsaken med pelsdyrprodusenten i Sandnes. Jeg mener tillitsproblemet er større og skyldes manglende tillit mellom næringsaktører og tilsyn bygget opp over tid.

– Landbruksministeren legger opp til at det er Mattilsynet som skal leder granskningen av Mattilsynet. Senterpartiet mener at det bør være departementet som iverksetter og leder denne granskningen.

– Av hensyn til folk flest, de ansatte i Mattilsynet, bønder og andre som det føres tilsyn med er det avgjørende viktig at tilliten til tilsynet gjenopprettes så raskt som mulig. Senterpartiet vil derfor stå på vårt krav om en reell ekstern granskning av Mattilsynets tilsynsvirksomhet.     

– Statsråden hevdet også at det ikke var noen sammenheng mellom forbudet mot pelsdyr og Mattilsynets tilsyn. Det har ikke statsråden grunnlag for å hevde. Det kan ikke utelukkes at falske eller feilaktige rapporter over tid kan ha bidratt til å skape en motstand mot pelsdyrnæringen som utløste forslaget om forbud.