Meny

Statsbudsjettet en stor skuffelse for kommunene og distriktene.

Willfred Nordlund, stortingsrepresentant for Sp frå Nordland

- Kommunene, fylkeskommunene og særlig distrikts-Norge blir nok en gang sviktet av regjeringen. Nye satsinger, som rustiltak og kompetanseløft i barnehagene finansieres gjennom omdisponeringer. Fylkeskommunene får null hjelp til å tette vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene og bevilgningene til distriktspolitikken kuttes med 20 pst, sier Senterpartiets kommunalpolitiske talspersoner Heidi Greni og Willfred Nordlund som en første kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettforslag følger opp kjente grep fra tidligere budsjettforslag.  Økningen i rammeoverføringene til kommunesektoren gir ikke rom for nye satsinger fra kommunene.  Økte bevilgninger går med til å dekke økte kostnader som følger av endringer i befolkningssammensetningen, økte pensjonskostnader og de øremerkende satsingene som regjeringen prioriterer.

- Jeg reagerer på at regjeringen sier de styrker de frie inntektene til kommunene samtidig som de velter nye utgifter over på kommunene.  Et eksempel på dette er toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere som nok en gang svekkes gjennom økt egenfinansiering.  Et annet eksempel bevilgning på 200 mill.kr. til tidlig innsats i barnehage og skole som finansieres gjennom kutt i Kunnskapsdepartementets budsjett, sier Heidi Greni.


Jeg  er særlig oppgitt over de trange rammene fylkeskommunene får neste år.  Rammene økes med 100 mill.kr. som skal dekke behov for satsing innenfor videregående utdanning, kollektivtrafikk og fylkesveier.  Det er et stort vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet som alene vil kreve 1,5 mrd. kr. hvert år i en tiårsperiode.  KS har bedt  staten om bidrag.  Svaret er nei fra regjeringen.  Dette vil ikke Senterpartiet akseptere, sier Willfred  Nordlund.


Bevilgningene til distrikts- og regionalpolitikken er redusert med 1,4 mrd.kr. etter at Høyre og FrP overtok regjeringsansvaret.  For 2018 foreslås nye kutt på over 300 mill.kr. slik at bevilgningsrammene er mer enn halvert siden 2013.

Næringslivet i distriktene er taperen.  Fylkeskommunenes muligheter sammen med bl.a. Innovasjon Norge, SIVA og kommunene, til å stimulere til nye arbeidsplasser er svekket kraftig under den sittende regjeringen.  De sier de satser på gründere og nye arbeidsplasser, men svikter totalt når vi kommer til realitetene, sier Greni og Nordlund, som også reagerer sterkt på at bevilgningene til bredbånd i distriktene halveres i regjeringens budsjettforslag.