Meny

Statsbudsjettet er en stor skuffelse for kommunene og distriktene

Kommunene, fylkeskommunene og særlig distrikts-Norge blir nok en gang sviktet av regjeringen. Manglende satsing på kommuneøkonomi betyr at tjenestene til vanlige folk blir dårligere. Overføringer til kommunene går til grunnleggende tjenester som barnehage, skole og sykehjem. Når økonomien blir trangere må det kuttes i disse tjenestene. Bevilgningene regjeringen foreslår går med til å dekke økte kostnader for regjeringens prioriteringer, i realiteten blir det økonomiske handlingsrommet i kommunene mindre.

– Våre beregninger viser at forskjellen mellom økte kostnader og tapte inntekter medfører et tap på 800 millioner for kommunene. Regjeringen sier de styrker kommuneøkonomien, men unnlater å fortelle at flere innbyggere, økt antall eldre, nye øremerkede tilskudd, økte pensjonskostnader og underfinansiering av statlige prioriteringer utgjør mer enn økningen de foreslår, sier stortingsrepresentant Heidi Greni fra Senterpartiet.

Budsjettforslaget følger opp kjente grep fra regjeringens politikk. Bevilgningene til distriktspolitikken kuttes med 223 millioner kroner. Ved å nedjustere overføringene til kommunene svekker man mulighetene til å tilby likeverdige tjenester til folk uavhengig av hvor de bor i landet. Regjeringens sentraliseringsiver rammer tjenestetilbudet til folk i distriktene.

Regjeringens regionreform har ikke bare skapt mye ekstraarbeid for folkevalgte, og mye motstand fra folk som protesterer mot de dårlige løsningene sammenslåingene medfører, det skaper også høye utgifter for samfunnet. Det er igangsatt et enormt arbeid med å endre fylkesstrukturene, men fylkene får ingen økninger i sine budsjetter.

– De ressursene som går med til å gjennomføre regionreformen burde vært brukt til å sikre at fylkene kunne tilbudt enda bedre tjenester på viktige områder som tannhelse, videregående skole og samferdsel. I stedet bruker folkevalgte masse tid på å gjennomføre noen fylkessammenslåinger som ingen ønsker seg. Her burde man fulgt rådet «det er ingen skam å snu» og heller brukt tid og penger på å skape bedre tjenester til folk, sier stortingsrepresentant Heidi Greni.

Senterpartiet foreslo i kommuneproposisjonen å øke inntektene til kommuner og fylkeskommuner i 2019 med 3 til 4 mrd. kroner ut over regjeringens forslag. En betydelig styrking av kommuneøkonomien trengs for å kunne opprettholde og videreutvikle de grunnleggende tjenestene kommunene tilbyr sine innbyggere.