Meny

Stort løft for kommunene i Senterpartiets alternative budsjett.

– Vi tar kommunene og fylkeskommunenes signaler om dårlig 2018 budsjett på alvor og øker overføringene med til sammen 3,9 milliarder kroner utover regjeringens budsjettforslag, sier Heidi Greni og Willfred Nordlund, Senterpartiets kommunalpolitiske talspersoner.

altbud18

I Senterpartiets alternative budsjett bevilger partiet 2,4 milliarder kroner mer til kommunene og 1,5 milliard kroner mer til fylkene enn i regjeringens budsjettforslag.  I kommunerammene settes det av 1, 03 milliarder kroner til to barnehageopptak i året og i fylkesrammen er det satt av 1 milliard kroner til opprusting av fylkesveiene.   Senterpartiet videreføres også bevilgningene til ressurskrevende brukere på dagens nivå.  Regjeringen foreslår å øke kommunenes andel av kostnadene til denne gruppen med 345 millioner kroner

– Det er nødvendig med en sterk økning av kommunerammen.  Regjeringens budsjettopplegg gir ikke kostnadsdekning for summen av oppgaver som pålegges kommunene.  KS har dokumentert at flere oppgaver er underfinansiert, bl.a. pedagognormen som innføres for barnehagene og tilskuddet til ressurskrevende brukere.

Senterpartiet foreslår en omlegging i inntektsoverføringene til kommunene.  Endringene som ble gjennomført fra 2017, førte til en stor omfordeling kommunene i mellom.   Blant kommuner med mellom 2000 og 25000 innbyggere tapte 239 kommuner, mens 51 kom i pluss.  Alle kommuner over 25000 innbyggere kom i pluss på endringene.

– Vi legger stor vekt på at overføringene til kommunene skal gi mulighet til likeverdige tjenester og kommunale tiltak til innbyggerne uavhengig av bosted i landet.  Dette prinsippet som tidligere har hatt bred tilslutning i Stortinget, gikk regjeringen bort fra for å fremme kommunesammenslåinger og fjerne små kommuner.  Det er uakseptabel politikk for oss, sier Greni og Nordlund.

Senterpartiet går i sitt alternative budsjett mot forslaget om å utelukke små kommuner fra bosetting av små kommuner.  Mange av de mindre kommunene har oppnådd svært gode resultater når det gjelder integrering av flyktningene i samfunns- og arbeidsliv lokalt.  Senterpartiet ønsker å styrke opplæringen i norsk og samfunnsfag i asylmottak og vil dessuten beholde stillingene som frivillighetskoordinatorer, som regjeringen foreslår å fjerne fra asylmottakene.