Meny

Vellykket seminar om Statsarkivenes rolle

Nå må vår historiske arv sikres!
Organisering og finansiering av arkivene. Statsarkivenes fremtidige rolle.
Torsdag 26. april samla Senterpartiets stortingsgruppe fagfolk, politikere og engasjerte til fagpolitisk seminar om arkivpolitikk.

Innledningene fra Kinosalen, Stortinget, kan ses her:

Arkivene er vårt felles, kollektive minne. Arkivlovens formål er å sikre at arkiver som har betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for ettertida.

Arkivverket er i dag organisert med ett sentralorgan, Riksarkivet, og 8 regionale institusjoner, statsarkiv, lokalisert på Hamar og i Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo. Omstillingen må endres, og statsarkivene må styrkes i tråd med de politiske føringene og statsrådens brev til Stortinget datert 17. februar 2016.

I 2015 satte Riksarkivaren på vegne av regjeringen i gang en sentralisering og omstilling av arkivverket. Omorganiseringen har fratatt de regionale statsarkivene  myndighet og stedlig ledelse. Senterpartiet mener det svekker det regionale arkivarbeidet, som er svært viktig for å sikre vår historiske arv. Derfor har Senterpartiet tidligere fremmet forslag i Stortinget om at statsarkivar igjen må bli faglig leder med stedlig ansvar for fag, personal og budsjett, og det må ikke tillates nedbygging av arkivmagasin i regionene for å spare penger. Statsarkivets kompetanse og tilbud må styrkes. Derfor trengs reell styrking av statsarkivene og regionale funksjoner. 

Senterpartiets tidligere forslag kan leses her:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=68704
• https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=63996

Store deler av det norske arkivlandskapet består av lokale, regionale og private institusjoner som ikke er en del av det statlige Arkivverket (Riksarkivet og Statsarkivene), og som forvalter både offentlige og private arkiver. I Norge finnes det om lag 500 000 hyllemeter historiske arkiver, fordelt på arkivinstitusjoner, bibliotek og museer. Av dette oppbevarer Arkivverket rundt halvparten. Oppbevaring av den andre halvparten fordeler seg mellom kommunale arkivinstitusjoner (36 pst.), museer og bibliotek (7 pst.)

og andre institusjoner (5 pst.). Senterpartiet mener det må andre rammevilkår på plass for å sikre at disse arkivene blir tatt vare på. Senterpartiet fremmet  i 2016 i sammen med Ap forslag om å gjenopprette støtteordningen for privatarkiv:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=65979

Norge trenger et arkivløft! Arkivløftet må innebære sterke regionale institusjoner og rammevilkår for å drive godt lokalt arkivarbeid.