Meny
2020 Jan Herstad, melkebilsjåfør. Sogn og Fjordane - portrett

Vi velger gode arbeidsforhold i transportbransjen framfor EUs rigide regler

Bengt Fasteraune og Marit K. Strand, stortingsrepresentanter for Senterpartiet

Hva er viktigst, gode arbeidsforhold i transportbransjen eller en tilpassing til EU sitt regelverk? Senterpartiet mener folka som holder hjula i gang i samfunnet, bokstavelig talt bak rattet eller på skinner, bør gå foran regjeringas iver etter å gi bort kontrollen over norske interesser til EU. Det handler om tjenester nær folk i hele landet.

EU arbeider systematisk med å utvide sin politiske styring. Og regjeringa gir etter. Det er tydelig nå når regjeringa vil overføre myndighet over Norges jernbanesektor direkte til EUs jernbanebyrå i EUs fjerde jernbanepakke, uten at Stortinget får behandle saka i tråd med Grunnlovens paragraf 115 som krever tre fjerdedelers flertall for å avgi råderett. Dette vil Senterpartiet danne flertall i Stortinget for å stoppe.

Det er svært alvorlig når Regjeringen mener at Norge i fremtiden ikke skal bestemme hvem som skal kjøre tog i Norge eller hvilke sikkerhetsbestemmelser som skal gjelde i vårt eget land. Konsekvensene disse direktivene vil få i Norge må folkevalgte i Stortinget ta ansvar for. Regjeringen sier de vil slå ring om EØS-avtalen, men de gjør alt de kan for å undergrave avtalens forutsetninger og legitimitet når de kaller innføring av jernbanedirektivet til EU for en nyskaping i EØS-retten. Fylkeskommuner og flere forbund advarer også mot effekten av EUs forslag til Veipakke som vil føre til sosial dumping og farligere norske veier.

En undersøkelse foretatt av Transportøkonomisk institutt kartla alvorlige vogntogulykker på norske veier og nasjonaliteten til de involverte kjøretøyene i 2016. Statistikken viste at utenlandske vogntog var kraftig overrepresentert i alvorlige ulykker. Det er ikke rart. Norske veier er krevende å kjøre tungt gods på. I tida framover trenger vi tryggere og bedre rammer for transporten, ikke økt press og usikkerhet.

Om transport kan gå fra hvilket som helst land til hvilket som helst annet, også via et tredje land, mister vi kontrollen. Til og med det norske statseide selskapet Bring starter opp avdelinger i Polen og Slovakia med lavere lønninger og kjører som såkalt internasjonal transport og kabotasje der de kan kjøre mellom steder internt i Norge før de må ut av landet. Avdelingen i Polen ligger så nært Skandinavia som det går an å komme. Regjeringen sier de skal bekjempe sosial dumping, men utøver noe annet gjennom sitt eget eierskap.

For å hindre juks, foreslo Senterpartiet i 2019 å innføre elektronisk fraktbrev som kan bekrefte om transporten er lovlig, om det er internasjonal transport eller kabotasjeoppdrag. Det ble utrolig nok nedstemt av regjeringen. Norske folkevalgte må ha muligheten til effektivt å regulere og håndheve transportsektoren i Norge. Sosial dumping, urettferdig konkurranse og rene lovbrudd kan ikke ødelegge for en av landets viktigste bransjer og true sikkerheten langs norske veier.

EUs regler for godstransport har allerede skapt massive problemer i transportsektoren i Norge. Både Norsk Transportarbeiderforbund og Norges Lastebileierforbund har gjentatte ganger påvist hvordan kabotasjereglene fører til sosial dumping, utbredt kriminalitet og en alvorlig senkning av veisikkerheten. Det er helt uhørt at vi nå skal gjøre et regelverk som er for dårlig enda dårligere! Senterpartiet vil kjempe med nebb og klør imot en slik utvikling.