Meny
2024-05-15 Kommunestyremøte Lørenskog kommune

Innlegg til kommunestyremøte 19. juni 2024

Tom Arne Pedersen, gruppeleder for Sp i Lørenskog

Perspektivmeldingen

Kommunedirektørens perspektivmelding handler mye om økonomisk bærekraft.

Kommunedirektøren mener at det er nødvendig med en ny og strammere økonomisk kurs for Lørenskog og ber politikerne velge omstillingstempo.

Dersom vi ikke tar grep nå og fortsetter som før, vil kommunen om noen år risikere og ha brukt opp Disposisjonsfondet til å dekke driftsmessig underskudd og bli satt under offentlig administrasjon.

Kommunedirektøren har skissert 3 ulike scenarioer for omstilling til en bærekraftig økonomisk utvikling: Sprinten med måloppnåelse i 2027, Mellomdistansen med måloppnåelse i 2029 og Maraton med måloppnåelse i 2031.

Senterpartiet går for Sprinten. Hvis Sprinten viser seg å bli for vanskelig, så har vi Mellomdistansen som reserveløsning. Sprinten er også de ansattes fagforening sitt foretrukne alternativ.

Sprinten - scenario 1 kjennetegnes med følgende trekk:

  • Det er det raskeste omstillingsscenarioet
  • Scenariet legger til grunn effektivisering og kostnadsbesparelser i størrelsesorden 150 millioner kroner i denne planperioden. Det vil bli tøft og gå ut over tjenesteleveranser, men vi har dessverre ikke noe valg hvis vi skal forbedre økonomien i kommunen. Senterpartiet vil prioritere helse og omsorg i budsjettet.
  • Videre legger scenariet til grunn at Lørenskog kommune vil oppfylle handlingsregel nr. 1 og nå et positivt driftsresultat på 2 prosent i 2027.
  • Det forventes også at vi når kommunens handlingsregel om et disposisjonsfond på 8 prosent av kommunens samlede inntekter i 2027.

Når det gjelder Handlingsregel 2 – Gjeld, så går Senterpartiet for at kommunens netto gjeld målt i prosent av kommunens samlede driftsinntekter skal være 100 prosent i 2034 (Gjelda er på 156 prosent i dag. Riksrevisjonens anbefaling er at gjelda ikke skal være på mer enn 80 prosent).

Videre går Senterpartiet for at kommunen skal ha et lånefinansiert investerings-tak på 275 mill. kroner per år gjeldende fra 2024.

Lørenskog har under landsgjennomsnittet i skatteinntekter. En av grunnene til det, er at det har blitt bygget for mange små leiligheter til folk med liten skatteevne. Senterpartiet mener at leiligheter i nye boligprosjekter bør være minimum 45 kvadratmeter. Dette vil tiltrekke seg folk med større skatteevne og gi mer stabile boforhold, fordi folk kan bo lengre i leilighetene.

For å dempe befolkningsveksten og redusere behovet for låneopptak til nye barnehageplasser, skoleplasser og infrastruktur, vil Senterpartiet si nei til nye store boligblokkprosjekter i denne planperioden.

Senterpartiet vil jobbe videre med å få på plass et busstilbud til Metro og Triaden for dem som bor nord for jernbanelinja mellom Fjellhamar sentrum og Stasjonsbyen. Hvis flere skal la bilen stå, må folk få et bedre kollektivtilbud på tvers i kommunen.

Hvis jeg avslutningsvis skal trekke frem noe positivt, så må det være at vi skal behandle Boligplanen senere i dette møtet og at vi forventer at den blir vedtatt.

Boligplanen foreslår i perioden 2024-2028 en økning i aktivitetstilbudet til eldre og personer med demens, flere trygghetsboliger og sykehjemsplasser, flere boliger til personer med nedsatt funksjonsevne og flere plasser for døgnavlastning til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

(Detaljerte forslag fra Boligplanen 2024-2028:

  • Øke kapasiteten og utvide åpningstiden på aktivitetstilbudet til eldre personer og personer med demens med ca 30 plasser, slik at flere pårørende får avlastning og kan stå i det.
  • Etablere 33 trygghetsboliger med trygghets- og aktivitets-vert
  • Etablere 36 langtidsplasser i tilknytning til et av sykehjemmene
  • Etablere 15 boliger til personer med nedsatt funksjonsevne
  • Etablere 8 plasser for døgnavlastning til familier med særlig tyngende omsorgsarbeid)

Til slutt vil jeg takke ordfører, kommunedirektør og alle ansatte for en godt utført jobb.

Vi er forberedt på at det kommer forslag om flere upopulære kutt fremover, noe som vil gå utover arbeidssituasjonen til ansatte og tjenester til innbyggerne. God dialog med ansatte og god informasjon til innbyggerne vil være veldig viktig i den fasen vi går inn i nå.

 

Læringsmiljøsenteret

Hvorvidt man skal beholde Læringsmiljøsenteret slik det er eller legge det ned og overføre personalet til skolene, har vært en vanskelig sak for Senterpartiet.

Læringsmiljøsenteret har gitt kommunen et ekstra kort å spille på.

De elevene som ikke har fungert på vanlige skoler har fått oppfølging på Læringsmiljøsenteret.

Målsettingen med Læringsmiljøsenteret er å sette elevene i stand til å returnere og fungere på vanlige skoler. Så har det vist seg å være vanskelig for noen elever å returnere til vanlige skoler som forutsatt.

Hvis Læringsmiljøsenteret legges ned, så legger kommunen opp til at de ansatte skal følge elevene over til vanlige skoler og hjelpe dem der.

Ansatte på Læringsmiljøsenteret bruker allerede en del tid ute på skolene i dag for å bistå skolene med elever som trenger oppfølging.

I Senterpartiet er det jeg vil kalle fagekspertisen uenig med dem som mener at vi må handle ut fra kommunens økonomiske situasjon, men likevel sørge for å finne gode løsninger for barna på skolene.

Nå vil Læringsmiljøsenteret bli nedlagt uansett hva Senterpartiet stemmer i denne saken, så derfor kan jeg synliggjøre de ulike meningene i Senterpartiet gjennom å stemme nei til nedleggelse av Læringsmiljøsenteret, mens Kathrine vil stemme ja til det.

Gitt nedleggelse av Læringsmiljøsenteret, skal høsten brukes på å finne gode løsninger for barna på skolene og hvordan man skal beholde fagmiljøet til de ansatte. Etter at ny løsning har satt seg, vil vi undersøke hvordan det går med barna, herunder snakke med de pårørende.

Til ansatte på Læringsmiljøsenteret, som i følge Romerikes Blad, vurderer å slutte. Dere blir en del av arbeidsgruppen som skal finne gode løsninger for barna og dere selv. Så vær så snill, ikke ta forhastede løsninger nå. Vent å se hva dere kan få til i fellesskap. Vi trenger dere på laget.

 

Avgiftsparkering

I saken står det at det er god kollektivdekning på Fjellhamar.

Det er feil.  Enkelte husstander i Grønlia retning Skjetten har nesten 2 kilometer til nærmeste kollektivdekning som er Fjellhamar jernbanestasjon.

For dem som bor nord for jernbanelinja mellom Fjellhamar og Lørenskog stasjonsby er det heller ingen kollektivforbindelse på tvers i kommunen mot Metro og Triaden, noe vi prøver å få Ruter til å etablere, ref. enstemmig kommunestyrevedtak.

Vi hadde satt pris på om kommunen skriver mer riktig og nyansert i fremtiden.

Så lurer jeg på om politikerne har tenkt over hva det vil si å innføre parkeringsavgift i Lørenskog, bortsett fra at det blir litt penger i kommunekassa.

Jeg regner med at det da også vil bli parkeringsavgift for besøkende på sykehjem, i realiteten en besøksavgift, for dem som bruker bil. Og det er ikke greit. Mange bor slik til at de er avhengig av å bruke bil. For beboere på sykehjem er det viktig å få besøk av familie og venner. Det er dagens høydepunkt. Noen av beboerne trenger besøk hver dag og det går fort 2 timer. Hvis man, som et eksempel, legger til grunn en parkeringsavgift på 20 kroner per. time og et 2 timer langt besøk 7 dager per uke, så blir dette en parkeringsavgift på 280 kroner per uke. Det er ikke greit.

Så til den saken som opptar flest folk: Avgiftsparkering for ansatte.

Hvis det er slik at kommunen har vanskeligheter med å beholde og rekruttere folk, så er det feil medisin å innføre avgiftsparkering for ansatte som jobber i kommunen. Det burde være innlysende. Det er ikke alle som kan sykle eller gå eller det passer å ta kollektive transportmidler for. Kommunedirektøren er et godt eksempel på det. Senterpartiet går imot avgiftsparkering for ansatte.