Meny
Anleggsvirksomhet / byggeplass

Innspill til kommuneplanens arealdel

Lørenskog Senterparti sine innspill til kommuneplanens arealdel. 

Det synes å være bred politisk enighet om at marka, landbruksområdene og blågrønne verdier skal ivaretas og sikres. Markagrensen og gjeldende byggesone står fast. Arealer avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområder skal ikke omdisponeres. Dette kommer hele Lørenskog samfunnet til gode.

Kommuneplanens arealdel bygger på kommuneplanens samfunnsdel.

I samfunnsdelen er det definert fire satsingsområder som skal få betydning for hvordan arealene i kommunen skal brukes:

• Tilhørighet og fellesskap

• Bokvalitet og inkluderende bomiljø

• Bred ungdomssatsing

• Trygg og miljøvennlig transport

I tillegg vil «Behovet for areal til offentlige/felles formål» kunne få betydning for arealplanen.

I arealstrategien er det definert fem utviklingsområder hvor all vekst i hovedsak skal skje. Det er:

• Lørenskog sentrumsområde

• Lørenskog stasjon

• Fjellhamar ved togstasjonen

• Visperud

• Nordbyhagen/Ahus-området

Utfordringer med befolkningsveksten

En av de største utfordringene i Lørenskog, er den store befolkningsveksten og den lille utbyggingsplassen som er til rådighet i kommunen. Dette skaper utfordringer i forhold til hvor vi skal ha nye barnehager, skoler, sykehjem, idrettsanlegg etc. og presser prisene opp på eiendommer og boliger. Noen tvinges også til å selge sin bolig til kommunen for å gi plass til utvidelse av barnehage på Fjellhamar og utvidelse av skole på Benterud. Det er ille for dem som må forlate hjemmet sitt på denne måten. 

Senterpartiet ønsker å bremse befolkningsveksten. Måten vi kan gjøre det på er å utsette boligbygging der det ikke er inngått utbyggingsavtaler, og når vi skal bygge, bygge flere rekkehus og lavblokker istedenfor høyblokker med mange mennesker.

I praksis er det kun Fjellhamar og Nordbyhagen/Ahus-området som ikke er regulert med utbyggingsavtaler og hvor politikerne har mulighet til å påvirke boligbyggingen.

Bokvalitet

Fremover blir det viktig å sørge for at de retningslinjene for bokvalitet som politikerne har vedtatt blir fulgt opp i avtaler med utbyggerne. Senterpartiet vil være en vakthund for at retningslinjer for bokvalitet tas inn i nye utbyggingsavtaler.

Inkluderende bomiljø

Når det gjelder inkluderende bomiljø, så er vårt inntrykk at kommunen kun delvis har lykkes med det. Det bygges ulike boligtyper som gir tilbud til de fleste boligsøkende og folk i alle aldre, men flere grupper i Lørenskogsamfunnet må vi tilrettelegge ytterligere for: Mennesker med nedsatt funksjonsevne venter for lenge på tilrettelagte boliger. Det samme gjelder mennesker med rus- og psykiske helseutfordringer. Vi trenger også flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Prisen inn på boligmarkedet er den største utfordringen for de unge. Kommunen har noen støtteordninger og det jobbes med flere.

Eplehageutbygging

Utbyggere trenger i dag ikke forholde seg til at naboer mister verdifull utsikt, sol og lysforhold eller får livskvalitet og verdien på egen bolig kraftig redusert.

Senterpartiet vil endre regelverket i arealplanen. Det skal tas mer hensyn til dagens villaeiere, slik at solforhold og utsikt ivaretas i større grad. Vi har konkrete forslag til hvordan vi skal gjøre det.

Utbygger skal ikke kunne frata naboer mer enn 40 % utsikt, sol og lys. Begrunnelse: Naboene var der før utbygger og bør sitte igjen med en større prosentvis fordel enn utbygger

Max mønehøyde reduseres fra 10 til 8 meter. Begrunnelse: Mer sol og lys til alle

Minimum uteoppholdsareal økes fra 200 til 250 kvadratmeter pr. boenhet. Begrunnelse: Mer rom for grønne uteoppholdsarealer NB! Eventuell takterrasse skal ikke regnes i uteoppholds arealet

Kravet om 2 parkeringsplasser pr. bolig + ½ parkeringsplass til gjester økes til 2 parkeringsplasser pr. bolig + 1 parkeringsplass til gjester. Begrunnelse: Det finnes ikke ½ biler

Utbygger skal ta hensyn til hvordan hus ser ut i nabolaget Det er i dag ingen/få krav til utseende på hus, I dag tillates hus med saltak, valmet tak og vannrette tak ved siden av hverandre. Det er ingen bestemmelser om møneretning, form og fasade Begrunnelse: Mer estetisk tilrettelegging vil gi et bedre resultat

Det handler om å ta hensyn til hverandre. Det kommer det godt naboskap ut av.

Trygg og miljøvennlig transport

Senterpartiet har fått gehør for at nye sykkelveier skal være adskilt fra fortau, slik at gående og folk med nedsatt funksjonsevne kan ferdes trygt. Vi har foreslått at kommunen skal se på hvor det er viktig å trygge trafikksikkerheten til skolene våre. Senterpartiet har i kommunestyremøte fått de andre partiene med på at kommunen skal gå i dialog med Ruter for å prøve å opprette tverrgående bussruter mot sentrum for dem som bor nord for jernbanelinja mellom Fjellhamar jernbanestasjon og Lørenskog stasjonsby. Samtidig som vi ønsker at flere skal sykle og gå, er vi også klare på at folk som har behov for det skal kunne kjøre bil i kommunen og parkere bilen. Senterpartiet vil ikke lage færre parkeringsplasser for skolelærere og barnehageansatte enn det er behov for, slik at det blir vanskeligere for disse å komme på jobb, eller innføre betaling på parkeringsplasser for kommuneansatte.

Behovet for nye idrettsanlegg (areal til offentlige/felles formål)

Befolkningsveksten øker behovet for nye idrettsanlegg for både organisert og uorganisert trening. Kurland fotballklubb. Lørenskog Idrettslag og Fjellhamar fotballklubb hadde invitert gruppelederne for de politiske partiene til samarbeidsmøte onsdag 18. august i år, og skisserte behovet for et Torshov 2 anlegg ved siden av den dagens fotballbane. Vi vet at Lørenskog Ishockeyklubb ønsker seg et nytt anlegg. Og med snart 45.000 innbygger, så hadde det ikke vært urimelig om vi hadde hatt en friidrettsbane i bygda. Å skaffe arealer og penger til dette er en stor utfordring. Så gode ideer mottas med takk.

Behovet for mottak av hageavfall (areal til offentlige/felles formål)

Alle som skal kvitte seg med hageavfall i Lørenskog, må kjøre til gjenvinningsstasjoner i andre kommuner. All bilkjøringen dette medfører er ikke bra for miljøet. Senterpartiet håper at vi får de andre politiske partiene med på at dette kommer på plass.

Nye gravsteder som kommunen planlegger (areal til offentlige/felles formål)

For å imøtekomme det fremtidige gravplassbehovet i Lørenskog, så planlegger kommunen nye gravsteder for urne-nedsetting ved Fjellhamardammen, Kurland, Torshov, Sigrids vei og Feiringveien sør. I kort avstand til disse stedene vil det kunne være barn som leker, folk som griller og hører på musikk. Noen steder, slik som på Fjellhamardammen, vil folk også kunne høre legehelikopteret på vei til og fra sykehuset. Senterpartiet tror det vil bli vanskelig for pårørende å få den stillhet og respekt de ønsker ved nedsetting av urne og når de skal minnes den døde på de planlagte urnegravstedene. Vi mener også at gravsteder skal være i nærheten av en kirke eller et kapell.

23.09.2021

Tom Arne Pedersen

Lørenskog Senterparti