Meny
2020 nytt program

Lørenskog endringsforslag til Senterpartiets endelige programutkast 2021-2025

Høringsfrist 21.03.2021

FORSLAG TIL ENDRINGER I PARTIPROGRAM FRA LØRENSKOG SENTERPARTI

 

Tillegg linje 15

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi arbeider for et samfunn der mennesker kan utvikle 13 seg i frihet og trygghet, hvor vi tar ansvar for eget liv, for fellesskapet og for naturen. Senterpartiets 14 verdigrunnlag er den kristne og humanistiske kulturarven. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, 15 og menneskeverdet er ukrenkelig og overordnet andre verdier. Og all diskriminering, også på grunn av funksjonsnedsettelse, skal motvirkes og barns rettigheter skal ivaretas.

Tillegg linje 99

Senterpartiet mener tjenester nær folk er et gode for små og 99 store lokalsamfunn i hele Norge. Og det må legges til rette for levende og aktive lokalmiljø for alle, også mennesker med fysiske, kognitive og/eller psykososiale funksjonsnedsettelser.

Ny linje 3243- eksisterende linje 3243 skyves ned.

Senterpartiet vil:

– Se psykisk og fysisk helse som en helhet

- Ha en nasjonal satsing på økt fysisk aktivitet

Tillegg linje 3378-3379

...tradisjonelle tjenester. Kommunene må få kompensert ekstra kostnader som påløper ved innføring av velferdsteknologi. Rammebetingelsene må gjøre det mulig å bruke kompetanse, eksempelvis psykologfaglig kompetanse ved introduksjon og bruk av velferdsteknologi slik at tekniske løsningene faktisk  blir brukt.

Tillegg linje 3512-3514

Senterpartiet vil prioritere tilbudet til pasienter med rusproblemer 3513 og psykiske lidelser. Alle som har et vurdert behov for det, skal få hjelp og ha rett til behandling, omsorg og oppfølging, enten i første eller andre-linjetjenesten. Det skal gis rammer som gjør det mulig å innfri lovbestemte rettigheter for pasienter med psykiske helseutfordringer. Senterpartiet vil også arbeide for å sikre riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern, 3514 sikre pasientenes medbestemmelse og rettsvern og styrke kontrollen av tvangsbruk.

Ny linje 3522 og eksisterende linje 3522 skyves ned

- Sikre forsvarlige helsetjenester som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og minsker behovet for tvang for mennesker med alvorlige tilstander

Tillegg linje 3532

– Sørge for at nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading bli fulgt opp og 3532 finansiert. Senterpartiet støtter nullvisjonen i arbeidet med selvmordsforebygging. Eldres psykiske helse må også ivaretas, med forebygging av ensomhet, depresjon og suicid som eksempler.

Ny linje 4445 og eksisterende linje 4445 skyves ned

4445 – Følge med på digitalt utenforskap og sikre tilbud til de som ikke kan bruke digitale løsninger.

 

På vegne av Lørenskog Senterparti

Siv Tove Engebråten

Arnhild Lauveng

21.3.2021