Meny
2020 Lærlinger på mekanisk verksted, Stryn, Sogn og Fjordane

Senterpartiet vil styrke rekrutteringen til yrkesfag

Leserinnlegg på trykk i Romerikes Blad 23.08.21

Pandemien har vist hvor avhengig Norge er av utenlandsk arbeidskraft, særlig innenfor byggfag.

Senterpartiet vil derfor styrke rekrutteringen til yrkesfag slik at det utdannes flere murere, tømrere, snekkere, rørleggere, elektrikere mv.

For å sikre kvaliteten i opplæringen, og for å få flere elever til å gjennomføre utdanningen med fullt fagbrev, må det opprettes lærlingeplasser til elevene i bedrifter som må være klare ved inntak til Vg2 i utdanningsløpet.

Senterpartiet vil øke lærlingetilskuddet, slik at bedrifter ikke taper økonomisk på å ta inn lærlinger.

For å vinne offentlige oppdrag, så mener Senterpartiet at det skal være et krav om at bedriften skal bruke et visst antall lærlinger i arbeidet.

Fordelen ved å utdanne egne fremfor å importere utenlandsk arbeidskraft er at oppdragsgiver kan snakke norsk, folk lærer å bruke godkjente standarder i arbeidet og lønna brukes i Norge istedenfor i utlandet.

Vi trenger derfor å utdanne flere murere, tømrere, snekkere, rørleggere, elektrikere etc. og opprette flere lærlingeplasser i bedrifter.

Regjeringen sier i sin Perspektivmelding at i tiårene som kommer så vil det stå færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. I dag står det 4 personer i aldersgruppen 20-66 år – de mest yrkesaktive årene – bak hver person i pensjonsalder (67 og over). I 2060 vil det, i verste fall, kun stå to i yrkesaktiv alder bak hver person i pensjonsalder.

En slik utvikling, kombinert med lavere oljeinntekter, vil gi lavere overføringer fra staten til kommunene som igjen vil gi et dårligere tjenestetilbud i kommunene.

Senterpartiet inviterer derfor alle politiske partier til å gå sammen om å legge forholdene til rette for at alle skoleelever gjennomfører videregående skole eller yrkesfag, får seg en utdannelse og kommer i jobb. Et frafall på 27% i videregående skole kan vi ikke være bekjent av.

Vi må også gå sammen om å legge forholdene til rette for å gi arbeidsledige og personer utenfor arbeidsstyrken en mulighet til å komme over på sysselsetting. Det er viktig å forebygge psykisk uhelse og utvikle tjenester for å kunne stå i utdanningsløp eller arbeid. Stimulerende tjenester som er tilgjengelige for skoleelever og studenter er helt essensielt.

Senterpartiet slutter opp om kommuneplanens 4 satsingsområder:

  • Tilhørighet og fellesskap
  • Bokvalitet og inkluderende bomiljø
  • Bred ungdomssatsing
  • Trygg og miljømessig transport

Alle satsningsområdene er viktige. Vi i Senterpartiet har brukt mye tid på å få til gode retningslinjer for bokvalitet som skal legges til grunn for ny boligutvikling i kommunen, samt retningslinjer for grønn mobilitet som skal sikre trygg ferdsel for gående og syklister.

Fremover skal folk være trygge på at Senterpartiet også vil følge opp disse sakene:

  • Akutthjelp til hjemmeboende uten vedtak
  • Hjelp til dem som sliter psykisk
  • Et bedre vern for villaeiere mot eplehageutbyggere som ikke tar hensyn til at dem som allerede bor der mister utsikt, sol og lys og får sin eiendom kraftig redusert i verdi
  • Og et busstilbud til sentrum for dem som bor nord for jernbanelinja mellom Fjellhamar sentrum og Stasjonsbyen

Til slutt vil jeg takke ordfører, kommunedirektør og alle ansatte for en fantastisk innsats i disse usedvanlige krevende korona årene.

Tom Arne Pedersen

Lørenskog Senterparti