Meny
Nettsiden

Senterpartiets innlegg i kommunestyremøte 23.6.2021 om Perspektivmeldingen

Tom Arne Pedersen, gruppeleder i Lørenskog Senterparti

Nøkternhet, moderasjon og evne til å prioritere de neste fire-fem åra. Det er det viktigste budskapet fra meg til politikerne, sa kommunaldirektør Ragnar Christoffersen da han presenterte Perspektivmeldingen tirsdag 25. mai i år.

Han sa også at Lørenskog har den største befolkningsveksten i Norge for 7. år på rad og regner med at den vil øke fra dagens drøye 42000 til over 50000 innbyggere i 2025.

Senterpartiet er enig i at det fremover blir viktig med nøkternhet og moderasjon, og vil prioritere de mest sårbare gruppene i samfunnet.

Skatteinntektene fra nye innbyggere dekker ikke utgiftene til nye barnehager, skoler og infrastruktur, slik at lånegjelda i Lørenskog øker for hvert år og anslås til formidable 7 milliarder kroner i 2024.

Senterpartiet mener at det nå er nødvendig å ta en pust i bakken, at vi setter alle nye boligprosjekter i Lørenskog på vent og konsoliderer situasjonen.

Regjeringen sier i sin Perspektivmelding at i tiårene som kommer så vil det stå færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. I dag står det 4 personer i aldersgruppen 20-66 år – de mest yrkesaktive årene – bak hver person i pensjonsalder (67 og over). I 2060 vil det, i verste fall, kun stå to i yrkesaktiv alder bak hver person i pensjonsalder.

En slik utvikling, kombinert med lavere oljeinntekter, vil gi lavere overføringer fra staten til kommunene som igjen vil gi et dårligere tjenestetilbud i kommunene.

Senterpartiet inviterer derfor alle politiske partier til å gå sammen om å legge forholdene til rette for at alle skoleelever gjennomfører videregående skole eller yrkesfag, får seg en utdannelse og kommer i jobb. Et frafall på 27% i videregående skole kan vi ikke være bekjent av.

Vi må også gå sammen om å legge forholdene til rette for å gi arbeidsledige og personer utenfor arbeidsstyrken en mulighet til å komme over på sysselsetting. Det er viktig å forebygge psykisk uhelse og utvikle tjenester for å kunne stå i utdanningsløp eller arbeid. Stimulerende tjenester som er tilgjengelige for skoleelever og studenter er helt essensielt.

Senterpartiet slutter opp om kommuneplanens 4 satsingsområder:

  • Tilhørighet og fellesskap
  • Bokvalitet og inkluderende bomiljø
  • Bred ungdomssatsing
  • Trygg og miljømessig transport

Alle satsningsområdene er viktige. Vi i Senterpartiet har brukt mye tid på å få til gode retningslinjer for bokvalitet som skal legges til grunn for ny boligutvikling i kommunen, samt retningslinjer for grønn mobilitet som skal sikre trygg ferdsel for gående og syklister.

Fremover skal folk være trygge på at Senterpartiet også vil følge opp disse sakene:

  • Akutthjelp til hjemmeboende uten vedtak
  • Hjelp til dem som sliter psykisk
  • Et bedre vern for villaeiere mot eplehageutbyggere som ikke tar hensyn til at dem som allerede bor der mister utsikt, sol og lys og får sin eiendom kraftig redusert i verdi
  • Og et busstilbud til sentrum for dem som bor nord for jernbanelinja mellom Fjellhamar sentrum og Stasjonsbyen

Til slutt vil jeg takke ordfører, kommunedirektør og alle ansatte for en fantastisk innsats i disse usedvanlige krevende korona årene.

Takk.

Tom Arne Pedersen

Lørenskog Senterparti