Meny
2017 Eldreomsorg. Ullerud Helsebygg, Frogn, Akershus

Senterpartiets verbalforslag og innlegg til økonomiplan 2021-2024, årsbudsjett 2021

Kommunestyremøte 9.12.2020

Sak 143/20 Økonomiplan 2021- 2024, årsbudsjett 2021

  1. Samhandling mellom helsetjenestene og pårørende

Kommunens overordnede planer legger til grunn at kommunens innbyggere gis mulighet til og trygghet for å bli boende i eget hjem også når de har helseutfordringer. For å sikre dette er det viktig at kommunen i en del situasjoner yter omsorgstjenester og bidrar hvis det trengs hjelp i hjemmet også ved mer akutte behov på dag, kvelds- eller nattestid. Dette uavhengig av om innbyggeren allerede mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen basert på vedtak eller ikke. En del innbyggere har vedtak om og får tjenester som er fleksible og kan variere over tid i tråd med tjenestemottakers varierende behov. Også innbyggere uten vedtak om tjenester vil kunne oppleve variasjon i sine behov og kan i enkelte perioder ha behov for tjenester. Noe som det sannsynligvis vil være et økende behov for ved økende alder. Som et minimum må det ytes hjelp i de tilfeller der det er i samvirke med legevakt eller pårørende. Er det ikke ønsket eller hensiktsmessig med innleggelse i KAD (kommunalt akutt døgn) eller i spesialisthelsetjenesten må det åpnes for at hjelpen ytes i den enkeltes hjem. En mulighet kan være å benytte Innsatsteamet.

  1. Tilgjengelighet og åpenhet

Jfr. vedtak og anmodning fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne om at det politiske miljøet arbeider videre med tilgjengelighet og åpenhet.

Kommunens hjemmeside og dens brukergrensesnitt er sentralt for dialogen med kommunens innbyggere.

På hjemmesiden foreslås følgende endringer:

Under «kontakt oss» - vakttelefoner - legges ett vakttelefonnummer til helse- omsorgs og mestringstjenesten som er operativt både dag, kvelds- og nattestid. På kvelds- og nattestid kan en automatisk telefonsvarer først opplyse om følgende:

  • Hvor man har ringt
  • At dette telefonnummeret kun er til bruk for behov som ikke kan vente til dagen etter
  • At ved behov for øyeblikkelig hjelp skal man ringe 113
  • Du blir nå satt over til vakthavende person
  1. Sykehjemsplasser i Lørenskog

Lørenskog har 217 sykehjemsplasser. Opp mot 85% av sykehjemsbeboerne lider av kognitiv svikt. 94 av plassene er beregnet for personer med demens. Vi erfarer at det ikke finnes tilfredsstillende andre alternativ til personer med langt kommet demens enn døgnbemannet sykehjem. Det vil si et helhetlig tilbud med kontinuerlig tilsyn som ikke er basert på tilkalling eller punkt-tjenester.

Lørenskog er den kommune som vokser raskest i landet. Lørenskog kommune vil fremover få en økende andel eldre både på grunn av befolkningsveksten og endret befolkningssammensetning. I årene 2021-2024 regner kommunen med en prosentvis økning på 21,1% i aldersgruppen 67-79 år, 35.6% i aldersgruppen 80-89 år og 51,5% for 90-åringer. Mange eldre er friske, men økende alder medfører også økt sannsynlighet for funksjonstap og sykdom. I de øvre aldersgruppene vil det være flere som vil trenge sykehjemsplass.

Slik vi vurderer det, så vil det bli behov for flere sykehjemsplasser enn sykehjemsplasser som blir ledige ved naturlig avgang. Det er ikke gjort i en fei og skaffe til veie nye sykehjemsplasser, og vi mener kommunen må starte planlegging ganske umiddelbart for ikke å komme bakpå. Det samme gjelder behovet for omsorgsboliger fremover.

Utredning av Dovre var et av tiltakene kommunen valgte å skyve på til 2022 eller senere. Senterpartiet håper at vi har de andre partiene med på at vi ber administrasjonen vurdere om den kan gjøre en omprioritering av dette og starte utredning av Dovre i 2021.

Dersom man ikke begynner å planlegge for den utvikling som kommer nå, hvor har kommunen tenkt å tilby plass til sterkt pleietrengende og personer med langt kommet demens i årene fremover? Utenbys-plasser er ikke et godt alternativ verken for den det gjelder eller de nære.

4. Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Regjeringen foreslår i forslag til Statsbudsjett for Helse- og omsorgsdepartementet en engangsbevilgning på 100 mill. kroner til styrking av kommunenes rammetilskudd til barn og unge med nedsatt funksjonsevne, side 33. Det presiseres at midlene skal gå til habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Midlene fremkommer også i Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettproposisjon som viser øremerkede tilskudd som medfører endring i rammetilskuddet til kommunene for 2021.

Vi foreslår at kommunestyret ber administrasjonen legge frem en sak om hvorvidt og eventuelt hvordan Lørenskogs andel av tilskuddet er tenkt disponert for å bidra til en styrking av habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne i 2021.

Kathrine Østbye, Siv Tove Engebråten, Tom Arne Pedersen

8.12.2020

 

Vedtak fattet i kommunestyret:

  • Verbalforslag 1 og 2 ble nedstemt

(Skulle tro at dette ville være i alles interesse)

  • Verbalforslag 3 og 4 ble vedtatt

5 minutters gruppelederinnlegg på kommunestyremøte 9.12.2020

Ordfører,

Senterpartiet vil jeg takke ordfører og kommunens ansatte for en utmerket jobb i 2020, - ikke minst i arbeidet med å bekjempe Corona epidemien. Vi er heldige som har så mange flinke folk som arbeider i kommunen.

Vi skulle gjerne sett at vi skulle bruke mindre penger i kommunen, men aksepterer at budsjettforliket er det beste vi kunne bli enige om.

Senterpartiet er spesielt fornøyd med at vi skal styrke helsesykepleien på skolene og at personer, som trenger jobbtrening, skal stå for driften av kafeen på Rolfsrud sykehjem.

Vi har 4 verbalforslag til økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021.

I verbalforslag 1 Samhandling mellom helsetjenestene og pårørende

foreslår vi at kommunen, på anmodning og ved behov, i samarbeid med legevakt og pårørende, skal kunne yte hjelp i hjemmet, selv om kommunen ikke har fattet et vedtak om hjelp til innbyggeren. 

I verbalforslag 2 Tilgjengelighet og åpenhet

foreslår vi at det på kommunens hjemmeside, under «Kontakt oss» - vakttelefoner - legges ett vakttelefonnummer til helse- omsorgs og mestringstjenesten som er operativt både dag, kvelds- og nattestid. Dette vil gjøre det enklere å komme i kontakt med rett instans i kommunen.

Til grunn for verbalforslag 3 Sykehjemsplasser og omsorgsboliger

ligger en klar forventning om at kommunen vil få behov for flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger i årene fremover. Vi foreslår derfor at kommunen allerede i 2021 starter utredning av om Dovre bo- og behandlingssenter kan utvides med sykehjemsplasser og omsorgsboliger, slik at vi forbereder oss på den utvikling vi ser komme.

Verbalforslag 4 gjelder habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Saken gjelder en engangsbevilgning på 100 mill. kroner til styrking av kommunenes rammetilskudd, hvor det presiseres at midlene skal gå til habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Vi foreslår at kommunestyret ber administrasjonen legge frem en sak om hvorvidt og eventuelt hvordan Lørenskogs andel av tilskuddet er

tenkt disponert i 2021 for å bidra til en styrking av habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Avslutningsvis har vi en oppfordring til kommunen om å involvere politikerne tidligere i store kommunale utbyggingsprosjekter. Vi har i flere partier snakket om at politikerne involveres for sent til å ha noen reell innflytelse på de store kostnadene. Vi føler oss litt bondefanget når vi innser at et prosjekt blir for dyrt samtidig som vi vil tape mye penger på å avslutte et samarbeid og starte på nytt. Hvis kommunen kan få til bedre samspill med politikerne på prosess, så hadde det vært fint.

Og så må vi utnytte anbudssystemet bedre. Nye Fjellhamar skole, flerbrukshall og svømmehall er eksempler på det.

Helt til slutt ordfører: Kommunens økonomi er utfordrende. Mandag denne uken kunne vi lese i Romerikes Blad at SV vil innføre eiendomsskatt på boliger og de viser til at Rødt ønsker å gjøre det samme. Vi tror det er mulig å unngå eiendomsskatt. Men det fordrer at de politiske partiene blir flinkere til å vise måtehold og ikke ønsker seg ting som strengt tatt ikke er nødvendig, jfr. gresstak på nye Fjellhamar skole og flerbrukshall. Her kunne vi fått et vannfordrøyende tak uten gress og spart over 11 millioner kroner i engangskostnad og i tillegg fått lavere vedlikeholdskostnader. Det var bare Senterpartiet, Høyre og KrF som stemte mot gresstak.

Hvis Posisjonen har ønske om flere sykkelhotell til 11,5 millioner kroner, så vennligst dropp det.

Takk.

8.12.2020

Tom Arne Pedersen