Meny
Raknehaugen, Ullensaker

Oppsummering fra studiesirkel Stasjonsområdet og Jessheim sentrum

Oppsummering fra studiesirkel 11. mars, Stasjonsområdet – Jessheim, og fra studiesirkel 24. mars, utvikling i sentrum (S4 og S5).

Oppsummering i fra studiesirkel 11. mars, Stasjonsområdet – Jessheim

 

Hvilke funksjoner skal vi ha på kollektivknutepunktet foruten buss, tog, taxi, sykkelparkering.

 • Butikker, kiosk, kafeer, blomster
 • BIBLIOTEK, HELSESTASJON (eller andre funksjoner som folk må til innimellom)
 • TURISTINFORMASJON, MUSEET, KUNSTUTSTILLING
 • UNGDOMSHERBERGE
 • Ha god skilting (et stort kart, kan gå igjen andre steder, eks. Nordbytjernet, Raknehaugen osv.) til «destinasjoner» i byen og nærområdet (f.eks Nordbytjernet, Raknehaugen, kulturhus, bibliotek)
 • Toaletter/stellerom
 • Grøntområde, god belysning, krakker/bord, søppelbøtter, dekorativ beplantning

 

Hvordan skal bussterminalen utformes?

 • Det avhenger av trafikkgrunnlaget, men viktig å skille busser/drosjer i fra myke trafikanter. VIKTIG MED UNIVERSELL UTFORMING!!!

 

Parkeringsplasser

 • Biler må stort sett under bakken, eller i parkeringshus. Sp ønsker å legge til rette for noe parkering i sentrum (primært korttidsparkering, 1 time på dagtid)

 

Bil /buss inn mot Jessheim

 • Nytt trafikkhierarki: Gå/sykle/kollektiv/bil; krever bedre tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtransport enn det som er situasjonen nå. Tenker at det bør sjekkes hvordan det ev. er mulig å også benytte andre gater enn den som primært er planlagt(eks. den mellom Rådhuset og det nye hotellet), det er fullt mulig å ha en bussterminal som ikke ligger “klistret” på stasjonene om det er godt nok skiltet/merket. Ref i området rundt Oslo S, spredd litt utover, men oversiktlig allikevel. 

 

Sykkel

 • Ullensaker Sp ønsker flere sykkellinjer, som henger sammen både i og utenfor sentrum, og flere trygge parkeringsplasser for sykkel

 

Flere av de berørte områdene eies ikke av Ullensaker kommunen, men Ullensaker Sp mener at vi må jobbe aktivt for å påvirke utviklingen av Jessheim stasjon og områdene rundt.

 

Oppsummering i fra studiesirkel 24. mars, utvikling i sentrum (S4 og S5).

 

Lars Halvor Stokstad–Oserud presenterte planforslaget som vant arkitektkonkurransen for utbygging i S5 området (utbygger Tore Kværner). I hovedtrekk var deltagerne i studiesirkelen positive til forslaget. Prosjektet er fleksibelt, og det oppfattes som positivt at det er variasjon i byggehøyder og materialvalg.

Kommentarer S5:

 • USp ønsker å tilby lokaler til Oslo Met som er så attraktivt for denne utdanningsinstitusjonen at de velger å etablere se på Jessheim. En slik etablering vil gi mange positiver og helt nødvendige ringvirkninger for Jessheim og regionen for øvrig.
 • Ullensaker Sp ønsker at det skal brukes forskjellige typer materialer (tre, glass, betong, stein/murstein) når prosjektet skal gjennomføres. Dersom utbygger er villig til å bygge f.eks et signalbygg i heltre er Ullensaker Sp villig å strekke seg langt for å oppnå det! (eks i forhold til høyder)
 • Ullensaker Sp ønsker at utbygger skal bygge fleksibelt. F. eks må salene i hotellet kunne brukes til konferanser/teater/kino/konserter. USp er opptatt av at utbygger tar høyde for at markedet kan forandre seg som følge av pandemien og dermed velger fleksible løsninger.

 

Kommentarer S4

 • Ullensaker Sp er opptatt av at det under planleggingen av området må tas høyde for at det blir nok barnehager og skoler til innbyggerne i området. Veldig viktig at den planlagte parken blir realisert
 • USp er bekymret for at det settes av for mye areal til forretninger, og at disse blir stående tomme
 • Ønsker statlige og offentlige institusjoner til området, og andre ting som kan fylle området med aktivitet
 • Bebyggelsen må utformes på en slik måte at det sikres et gode bomiljøer for alle aldersgrupper. Størrelsen på leilighetene må være tilstrekkelig store, området må planlegges slik at man skaper naturlige møtepunkter, det må være lekeområder og grøntområder mm

 

«Eplehageutbygging»

 • Ullensaker Senterparti mener at vi skal være svært restriktive til fortetting i etablerte boligområder som ligger i tilknytning til Jessheim sentrum. Ifølge programmet ønsker Ullensaker Senterparti å redusere utbyggingen til 300 boliger/år og det er satt av nok arealer i kommunen til å dekke dette målet. Samtidig er det ikke mangel på små boenheter/leiligheter, og det er nødvendig å sikre at den eneboligmassen som er etablert i Ullensaker får være så urørt som mulig. Vi trenger ikke å bygge ned eneboligområder for å bygge opp enda flere småboenheter.