Meny

Å investere i veger må prioriteres for å gjøre næringsliv og lokalsamfunn konkurransedyktige, samt sikre det grønne karbonet sin rettmessige plass i det grønne skiftet og en mer klima- og miljøvennlig framtid. Skognæringa er viktig for Hedmark, samtidig er den svært transportavhengig. Hele 20% av samlet tømmerkostnad er relatert til transportkostnader.

Hedmark Senterparti mener derfor fylket og kommunene har et spesielt ansvar for å tilrettelegge for denne næringen når de planlegger veisatsinger. Tømmeret må fraktes fra skogen til industrien så kostnadseffektivt som mulig. Dette er avgjørende for industriens konkurransekraft. Industrien er også avhengig av jevn tilførsel av tømmer gjennom hele året. Lager er kostbart og plasskrevende og om skogbruket ikke evner å levere jevnt vil dette svekke industriens konkurransekraft.

Skognæringa er avhengig av hele vegnettet. En typisk tømmertransport beveger seg fra en skogsbilveg via kommunal/fylkeskommunal veg og så riksveg til industrien. Statlig «bruprogram» og fokus på samferdsel har gjort at hele riksvegnettet i våre områder er åpnet for 60 tonn totalvekt, men det skal ikke mer til enn ei bru eller en kort strekning med fylkeskommunal/kommunal veg med nedsatt akseltrykk for at kapasiteten ikke kan utnyttes.

Fylkesvegene har svært stor betydning for næringslivet; generelt gjelder det landbruket og annen næringsvirksomhet og spesielt tømmer- og treindustrien. Manglende kapasitet på bruer og veglegeme hindrer en effektiv utnyttelse av Innlandets ressurser.

I Hedmark har 24% av fylkesvegnettet lavere tillatt akseltrykk enn 60 tonn. For de kommunale vegene er situasjonen enda verre. Der har 78% av veiene lavere tillatt akseltrykk enn 60 tonn. Alle veier er selvfølgelig ikke aktuelle for slik transport, men det viser at det er en jobb som må gjøres både av fylket og av kommunene.

Våren og teleløsning er en annen utfordring, og skognæringa har våren 2019 undersøkt kommunenes håndtering av telerestriksjoner. Det viste store forskjeller. Mange kommuner har imidlertid etter hvert utviklet et system der tillit og dialog erstatter rigide bestemmelser og lange teleløsningsperioder der vegene i praksis er stengt for tungtransport.

Hedmark Senterparti skal være en pådriver for at kommuner utvikler tillitsbaserte retningslinjer for telerestriksjoner.

Hedmark Senterparti vil:

  • Sikre et forpliktende «bruprogram» for alle fylkesveier som er viktig for tømmertransport
  • Sikre en forpliktende investeringsplan for at alle fylkesveier som er viktig for tømmertransport skal tåle et akseltrykk på 60 tonn innen 2030
  • Øke statens overføringer til Innlandet fylkeskommune med 500 millioner årlig i 8 år for å dekke etterslepet av manglende vedlikehold av fylkevegene.
  • Oppfordre alle kommuner til å gjennomgå sine telerestriksjoner, og utvikle retningslinjer som baseres på tillit og dialog med næringa

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Hedmark Senterparti 2020